Hoppa till sidinnehåll
Elevhälsa

Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv: Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd

Publicerad:2016-02-09
Uppdaterad:2016-03-21

En stor andel barn och unga som varit utsatta för barnmisshandel avslöjar inte misshandeln, framförallt på grund av brist på tillit till vuxna. Många upplever att de inte får tillräckligt med stöd när de berättar om misshandeln, visar Carolina Jernbro i sin avhandling.

Författare

Carolina Jernbro

Handledare

Professor Staffan Janson, Karlstads universitet

Opponent

Professor Anders Broberg Göteborgs universitet.

Disputerat vid

Karlstads universitet

Disputationsdag

2015-12-04

Titel (se)

Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv: Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd

Titel (eng)

Child maltreatment from the perspectives of children and young people : Prevalence, health, disclosure and support

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv: Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd

Barnmisshandel är ett omfattande folkhälsoproblem som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Det är också ett dolt problem då det sällan avslöjas eller upptäcks.

Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv med fokus på omfattning, hälsa, avslöjande och stöd.

Avhandlingen bygger på fyra delstudier som baseras på nationella kartläggningar av barnmisshandel. Resultaten visar att barnmisshandel är vanligt förekommande och att olika former av barnmisshandel i stor utsträckning överlappar varandra. Vidare visar resultaten att barnmisshandel påverkade barns och ungas hälsa negativt ur ett biopsykosocialt perspektiv. Den psykiska misshandeln uttrycktes som särskilt svår och ouppmärksammad. De som utsatts för sexuella övergrepp uttryckte känslor av skam och skuld. En stor andel barn och unga som varit utsatta för barnmisshandel avslöjade inte misshandeln, framförallt på grund av brist på tillit till vuxna. Många upplevde att de inte fått tillräckligt med stöd när de berättat om misshandeln, huvudsakligen på grund av att de upplevt ett saknat barnperspektiv hos professionella. Barn och unga hade goda erfarenheter av elevhälsan och ansåg den ha en särskilt viktig roll för upptäckt och stöd.

 

Child maltreatment from the perspectives of children and young people : Prevalence, health, disclosure and support

Child abuse is a major public health problem which is largely hidden in the society.

The main aim of the thesis was to study child maltreatment from children’s and young people’s perspectives focusing on prevalence, health, disclosure and support.

The thesis is based on four studies. Quantitative and qualitative data from three national surveys of child maltreatment, including children in different age groups and young adults, have been analysed.

The results showed that child maltreatment is prevalent and there is a large degree of overlap between maltreatment types. Neglect and witnessing intimate partner violence were the types that overlapped most with other types of maltreatment. Child maltreatment was strongly associated to psychosomatic symptoms and impaired quality of life. Young people who have been victims of child maltreatment described the psychological consequences, such as painful memories, low self-esteem and depression. The psychological abuse was described as particularly detrimental. Victims of sexual abuse expressed feelings of shame and guilt. About half of the severely abused children did not disclose the abuse, mainly because of lack of trust in adults. Many children felt that they did not receive adequate support when they disclosed the maltreatment, particularly because they experienced a lack of child perspective among professionals. Children and young people experienced positive support from the school health services which they considered to have a particularly important role in the detection and support of maltreated children. The results emphasize an increased awareness among professionals to recognise and respond to child maltreatment.

 

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev