Hoppa till sidinnehåll
Flerspråkighet

Barns mångfaldiga språkresurser i mötet med skolan

Publicerad:2006-12-08
Uppdaterad:2017-10-25

Den generaliserande bilden av att barn med annat modersmål än svenska har dåliga kunskaper i svenska får sig en rejäl törn i min avhandling, säger Barbro Hagberg-Persson: de förskolebarn jag har studerat, varav de flesta förvisso var födda här men som hade föräldrar med ett annat modersmål, hade en mycket hög svensk språknivå. Förklaringen är att de stötte på det svenska språket både tidigt och påtagligt genom förskolans verksamhet.

Författare

Barbro Hagberg-Persson

Handledare

Professor Mats Thelander samt Monica Axelsson.

Opponent

Professor Åke Viberg, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala, Sweden

Disputerat vid

UU – Uppsala universitet

Disputationsdag

2007-01-19

Titel (se)

Barns mångfaldiga språkresurser i mötet med skolan

Institution

Institutionen för nordiska språk

Barns mångfaldiga språkresurser i mötet med skolan

Den här avhandlingen undersöker språkfärdigheter hos barn i åldrarna 6 8 år i mötet med skolan ur både ett muntligt och skriftspråkligt perspektiv. Undersökningen utgår från förhållandet att undervisningsgrupper i svenska skolor idag har en mer heterogen sammansättning än tidigare. För denna undersökning innebär det att förutom ålder och kön är också barnens varierande språkbakgrund i fokus.

Avhandlingens syfte är att kartlägga såväl enspråkiga som tvåspråkiga barns muntliga och skriftliga färdigheter vid skolstarten, individuellt och i grupp. Arbetet tillhör i allt väsentligt forskningsfältet kvalitativ skoletnografi. Material för studien har under ett läsår samlats in på en skola i en medelstor svensk stad. För att undersöka barnens språkfärdigheter har tre olika analysinstrument kombinerats för att ge säkrare resultat.

Resultatet visar att barnens svenska språkfärdighet varierar på ett likartat sätt inom hela informantgruppen oavsett språkbakgrund. När det gäller de tvåspråkiga barnens språkfärdigheter på sina modersmål/förstaspråk visar resultatet att bara ett barn har en åldersadekvat språkbehärskning på andra språk än svenska. Undersökningen bekräftar att en enspråkig norm föreligger på den skola där undersökningen gjorts, vilket innebär att den inte skiljer sig från andra svenska skolor där tidigare studier kartlagt språkförhållanden.

Resultatet visar vidare att barnens skiftande språkbakgrund inte påverkar interaktionsmönstret under smågruppsaktiviteterna. Det gör däremot barnens ålder och kön. Resultatet visar också att valet av smågruppsaktiviteter och sammansättningen av de heterogena smågrupperna leder till att barnen får möjlighet att lösa uppgifter där de kan stödja och dra fördel av varandras olika kompetenser.

Abstract in English

This dissertation investigates language proficiency in children aged 6 8 in their contact with school both from an oral and written language perspective. The study is predicated on the current situation in Sweden, where school classes today have a more heterogeneous composition than ever before. This means that the focus of this study is not just on the age and sex of the children but also on their different language backgrounds.

The aim of the dissertation is to map out the development of the oral and written proficiency of both monolingual and bilingual children at the beginning of school, individually and in groups. This study belongs in essence to the field of research known as qualitative school ethnography. Material for the study was gathered during a single school year in a school located in a mid-sized Swedish town. To examine the children s language proficiency, three different analytical instruments were combined to produce more reliable results.

The results show that the children s Swedish proficiency varies in a similar way across the group of informants regardless of language background. With respect to the bilingual children s proficiency in their mother tongue/first language, the results show that only one child had command in a language other than Swedish that was sufficient for his age. The study confirms that a monolingual norm prevails in the school that the study was carried out in, which means that it is no different than other Swedish schools for which previous studies mapped out language relations.

The results also show that the children s different language backgrounds do not affect the interaction pattern during small group activities; however, the age and sex of the children do. The results further show that the choice of small group activities and the formation of heterogeneous small groups allow the children the opportunity to solve tasks in which they can support each other and benefit from each other s different competencies.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev