Barns mångfaldiga språkresurser i mötet med skolan

Den generaliserande bilden av att barn med annat modersmål än svenska har dåliga kunskaper i svenska får sig en rejäl törn i min avhandling, säger Barbro Hagberg-Persson: de förskolebarn jag har studerat, varav de flesta förvisso var födda här men som hade föräldrar med ett annat modersmål, hade en mycket hög svensk språknivå. Förklaringen är att de stötte på det svenska språket både tidigt och påtagligt genom förskolans verksamhet.

Fakta
Disputation

2007-01-19

Titel (sv)

Barns mångfaldiga språkresurser i mötet med skolan

Författare

Barbro Hagberg-Persson

Handledare

Professor Mats Thelander samt Monica Axelsson.

Opponent

Professor Åke Viberg, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala, Sweden

Institution

Institutionen för nordiska språk

Lärosäte

UU – Uppsala universitet

Länkar
Beställ avhandlingen här (endast tryckt)
Läs pressmeddelande (UU)
Läs Skolportens intervju med Barbro Hagberg Persson

Svenskt abstrakt:

Den här avhandlingen undersöker språkfärdigheter hos barn i åldrarna 6 8 år i mötet med skolan ur både ett muntligt och skriftspråkligt perspektiv. Undersökningen utgår från förhållandet att undervisningsgrupper i svenska skolor idag har en mer heterogen sammansättning än tidigare. För denna undersökning innebär det att förutom ålder och kön är också barnens varierande språkbakgrund i fokus.

Avhandlingens syfte är att kartlägga såväl enspråkiga som tvåspråkiga barns muntliga och skriftliga färdigheter vid skolstarten, individuellt och i grupp. Arbetet tillhör i allt väsentligt forskningsfältet kvalitativ skoletnografi. Material för studien har under ett läsår samlats in på en skola i en medelstor svensk stad. För att undersöka barnens språkfärdigheter har tre olika analysinstrument kombinerats för att ge säkrare resultat.

Resultatet visar att barnens svenska språkfärdighet varierar på ett likartat sätt inom hela informantgruppen oavsett språkbakgrund. När det gäller de tvåspråkiga barnens språkfärdigheter på sina modersmål/förstaspråk visar resultatet att bara ett barn har en åldersadekvat språkbehärskning på andra språk än svenska. Undersökningen bekräftar att en enspråkig norm föreligger på den skola där undersökningen gjorts, vilket innebär att den inte skiljer sig från andra svenska skolor där tidigare studier kartlagt språkförhållanden.

Resultatet visar vidare att barnens skiftande språkbakgrund inte påverkar interaktionsmönstret under smågruppsaktiviteterna. Det gör däremot barnens ålder och kön. Resultatet visar också att valet av smågruppsaktiviteter och sammansättningen av de heterogena smågrupperna leder till att barnen får möjlighet att lösa uppgifter där de kan stödja och dra fördel av varandras olika kompetenser.

Sidan publicerades 2006-12-08 00:00 av
Sidan uppdaterades 2017-10-25 16:09 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

”Hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven”

45 forskare är kritiska till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och statsbidraget ”Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd”. Men hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven, skriver Åsa Vikström-Nilsson, verksamhetsområdeschef Specialpedagogiskt stöd vid SPSM, i en replik.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Förskolläraren som gör fysisk aktivitet jämställd

Reihaneh Jansson, förskol­lärare på Stadsskogens för­skola i Alingsås, har nyligen lett ett utvecklings­arbete om fysisk aktivitet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.