Dela:

Buffra stress i riktning mot välbefinnande. Interventionsstudier och utforskande studier med fokus på unga flickor

Fakta
Disputation

2009-06-04

Titel (sv)

Buffra stress i riktning mot välbefinnande. Interventionsstudier och utforskande studier med fokus på unga flickor

Titel (eng)

Buffering stress towards well-being. Interventive and explorative studies with focus on adolescent girls.

Författare

Katarina Haraldsson

Handledare

Professor Bertil Marklund, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Opponent

Professor Terese Bondas, Högskolan i Borås

Institution

Institutionen för medicin

Lärosäte

GU – Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Katarina Haraldsson
Läs mer om disputationen

Svenskt abstrakt:

Bakgrund: Stress är idag ett omfattande samhällsproblem. Kvinnor har mer stressrelaterad ohälsa än män och en ökning ses framför allt hos unga flickor. Det övergripande syftet var därför att utvärdera och utforska vad som buffrar stress i vardagen i riktning mot väl-befinnande med fokus på unga flickor.

Artikel I: Syfte: Att jämföra och utvärdera det självrapporterade hälsotillståndet hos kvinnor efter att de deltagit i ett stresshanteringsprogram. Design: Pilotstudie. Intervention med modifierad crossover design. Metod: Fyrtio kvinnor uppdelade i två grupper deltog i ett interventionsprogram innehållande diskussioner om stress samt mental träning och massage. Ett frågeformulär fylldes i före och efter interventionen och efter ytterligare 8 veckor. Resultat: Efter interventionen visade båda grupperna färre allmänna symtom, minskad stress samt en förbättrad KASAM. Slutsats: Resultaten indikerar att kombinationen av mental träning och massage i ett stresshanteringsprogram har positiv påverkan på hälsotillståndet hos deltagande kvinnor.

Artikel II: Syfte: Att utvärdera ett skolbaserat hälsopromotivt program för ungdomar med fokus på välbefinnande relaterat till stress. Design: Interventionsstudie och utvärderande studie med för- och eftertest. Metod: Ett hälsofrämjande program bestående av mental träning och massage genomfördes under ett läsår i en skola (n=153) för att stärka och vidmakthålla välbefinnandet. I en annan skola genomfördes ingen intervention (n=287). Ett frågeformulär arbetades fram och testades vilket resulterade i 23 frågor (Cronbach´s alpha 0,86). Resultat: I interventionsskolan vidmakthöll både pojkar och flickor ett mycket gott eller gott välbefinnande relaterat till stress inom fler områden än i kontrollskolan. Slutsats: Massage och mental träning för ungdomar bidrog till att vidmakthålla deras välbefinnande relaterat till stress under ett läsår.

Artikel III: Syfte: Att generera en teoretisk modell om underliggande sociala processer som utlöser stress i vardagen hos unga flickor. Design: Utforskande. Metod: Fjorton 17-åriga flickor djupintervjuades om sina erfarenheter av stress hemma, i skolan och under fritiden. Data analyserades enligt grounded theory. Resultat: Stress utlöstes i interaktionen mellan ansvar och bemötande. Olika känslomässiga reaktioner på stress utlöstes beroende på om flickorna tog ett frivilligt eller tvingande ansvar i interaktion med ett bemötande känne-tecknat av närhet eller distans. Slutsats: Modellen beskriver och förklarar en komplex bild av de underliggande sociala processerna som utlöser stress i vardagen hos 17-åriga flickor.

Artikel IV: Syfte: Att belysa tonårsflickors erfarenheter och reflektioner om vad som gör dem mindre stressade i vardagen. Design: Utforskande. Metod: Djupintervjuer genomfördes med femton 17-åriga flickor. Data analyserades enligt Kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier framkom med det latenta innehållet Tillgång till kraftkällor . Slutsats: Resultatet visar olika typer av kraftkällor som var för sig och tillsammans hjälper 17-åriga gymnasieflickor att buffra stress i vardagen.

Implikationer: Ur ett folkhälsoperspektiv kan resultaten utgöra underlag för såväl praktisk tillämpning som i framtida studier för att buffra stress i riktning mot välbefinnande med fokus på unga flickor.

Sidan publicerades 2009-05-25 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 10:40 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Rätt stöd rustar små barn i muntligt berättande

Förskolebarn är skickliga berättare. De använder sitt språk och gör berättelser begripliga genom både ljudhärmning, gester och mimik. Men de kan behöva lite hjälp på traven. Därför behöver pedagogerna uppmuntra det muntliga berättandet, som också är viktigt för att barnet själv ska bli lyssnad på.  

Positiv effekt av egne klasser for elever med autisme

Elever med autismespekterforstyrrelser (ASF) har større sjanse å fullføre skolen dersom de har gått i spesialklasser enn om de hadde gått i en ordinær klasse, viser dansk forskning.

Svenska elever övar för lite på att prata spanska i skolan

I en studie av Berit Aronsson vid Umeå universitet 2020 visades hur elever i spanska som främmande språk skriver bättre än de pratar, men att de inte nådde upp till förväntad nivå i någon av färdigheterna efter årskurs nio. Men hur kan det komma sig att eleverna inte är bättre på att prata, när vi sedan länge har kommunikativ inriktning på främmande språksundervisningen i Sverige?

Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Skolportens digitala kurser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer