Hoppa till sidinnehåll

Buffra stress i riktning mot välbefinnande. Interventionsstudier och utforskande studier med fokus på unga flickor

Publicerad:2009-05-25
Uppdaterad:2012-03-29
Författare

Katarina Haraldsson

Handledare

Professor Bertil Marklund, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Opponent

Professor Terese Bondas, Högskolan i Borås

Disputerat vid

GU – Göteborgs universitet

Disputationsdag

2009-06-04

Titel (se)

Buffra stress i riktning mot välbefinnande. Interventionsstudier och utforskande studier med fokus på unga flickor

Titel (eng)

Buffering stress towards well-being. Interventive and explorative studies with focus on adolescent girls.

Institution

Institutionen för medicin

Buffra stress i riktning mot välbefinnande. Interventionsstudier och utforskande studier med fokus på unga flickor

Bakgrund: Stress är idag ett omfattande samhällsproblem. Kvinnor har mer stressrelaterad ohälsa än män och en ökning ses framför allt hos unga flickor. Det övergripande syftet var därför att utvärdera och utforska vad som buffrar stress i vardagen i riktning mot väl-befinnande med fokus på unga flickor.

Artikel I: Syfte: Att jämföra och utvärdera det självrapporterade hälsotillståndet hos kvinnor efter att de deltagit i ett stresshanteringsprogram. Design: Pilotstudie. Intervention med modifierad crossover design. Metod: Fyrtio kvinnor uppdelade i två grupper deltog i ett interventionsprogram innehållande diskussioner om stress samt mental träning och massage. Ett frågeformulär fylldes i före och efter interventionen och efter ytterligare 8 veckor. Resultat: Efter interventionen visade båda grupperna färre allmänna symtom, minskad stress samt en förbättrad KASAM. Slutsats: Resultaten indikerar att kombinationen av mental träning och massage i ett stresshanteringsprogram har positiv påverkan på hälsotillståndet hos deltagande kvinnor.

Artikel II: Syfte: Att utvärdera ett skolbaserat hälsopromotivt program för ungdomar med fokus på välbefinnande relaterat till stress. Design: Interventionsstudie och utvärderande studie med för- och eftertest. Metod: Ett hälsofrämjande program bestående av mental träning och massage genomfördes under ett läsår i en skola (n=153) för att stärka och vidmakthålla välbefinnandet. I en annan skola genomfördes ingen intervention (n=287). Ett frågeformulär arbetades fram och testades vilket resulterade i 23 frågor (Cronbach´s alpha 0,86). Resultat: I interventionsskolan vidmakthöll både pojkar och flickor ett mycket gott eller gott välbefinnande relaterat till stress inom fler områden än i kontrollskolan. Slutsats: Massage och mental träning för ungdomar bidrog till att vidmakthålla deras välbefinnande relaterat till stress under ett läsår.

Artikel III: Syfte: Att generera en teoretisk modell om underliggande sociala processer som utlöser stress i vardagen hos unga flickor. Design: Utforskande. Metod: Fjorton 17-åriga flickor djupintervjuades om sina erfarenheter av stress hemma, i skolan och under fritiden. Data analyserades enligt grounded theory. Resultat: Stress utlöstes i interaktionen mellan ansvar och bemötande. Olika känslomässiga reaktioner på stress utlöstes beroende på om flickorna tog ett frivilligt eller tvingande ansvar i interaktion med ett bemötande känne-tecknat av närhet eller distans. Slutsats: Modellen beskriver och förklarar en komplex bild av de underliggande sociala processerna som utlöser stress i vardagen hos 17-åriga flickor.

Artikel IV: Syfte: Att belysa tonårsflickors erfarenheter och reflektioner om vad som gör dem mindre stressade i vardagen. Design: Utforskande. Metod: Djupintervjuer genomfördes med femton 17-åriga flickor. Data analyserades enligt Kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier framkom med det latenta innehållet Tillgång till kraftkällor . Slutsats: Resultatet visar olika typer av kraftkällor som var för sig och tillsammans hjälper 17-åriga gymnasieflickor att buffra stress i vardagen.

Implikationer: Ur ett folkhälsoperspektiv kan resultaten utgöra underlag för såväl praktisk tillämpning som i framtida studier för att buffra stress i riktning mot välbefinnande med fokus på unga flickor.

Buffering stress towards well-being. Interventive and explorative studies with focus on adolescent girls.

Background: Stress is a widespread phenomenon in society today. There is an increase in stress related ill health especially in adolescent girls. Against this background it is important to evaluate and explore what is buffering stress towards well-being for this target group, which is the overall aim of the thesis.
Article 1: Aim: To compare and evaluate the self-reported health condition of women after participation in a stress management program. Study design: Pilot study. Intervention with modified crossover design. Method: Forty women divided into two groups comprised an intervention program based on mental training and massage. A questionnaire was filled in before and after the intervention and after another 8 weeks. Result: The intervention demonstrated positive influences on the health condition of female participants in the form of fewer general symptoms, stress reduction and improved SOC. Conclusion: The findings indicate that the stress management program affected the health in a positive way.
Article 2: Aim: To evaluate a school-based adolescent health promotion program with focus on well-being related to stress. Study design: Interventional and evaluative with tests before and after the intervention. Method: A health promotion program comprising mental training and massage was implemented for a single academic year in one school (n=153). No intervention was implemented in another school (n=287). A questionnaire was developed and tested resulted in 23 items (Cronbach´s alpha 0,86). Result: In the intervention school both the boys and the girls maintained a very good or good sense of well-being related to stress in higher frequency than in the non-intervention school. Conclusion: Massage and mental training for adolescents helped to maintain their well-being related to stress during an academic year.
Article 3: Aim: To generate a theoretical model of underlying social processes that trigger stress in adolescent girls. Study design: Explorative. Method: In-depth interviews were conducted with fourteen 17-year old girls about their experiences of stress at home, school and during leisure time. Data were analyzed by means of the grounded theory method. Result: Stress was triggered in the interaction between responsibility and the way in which the girls were encountered. Different emotional reactions of stress were triggered depending on whether the girls assumed responsibility for various situations voluntarily or were forced in interaction with an encounter characterized by closeness or distance. Conclusion: The model describes and explains a complex picture of the underlying social processes that trigger stress in adolescent girls.
Article 4: Aim: To illuminate adolescent girls´ experiences about what makes everyday life less stressful. Study design: Explorative. Method: In-depth interviews were conducted with fifteen 17-year old girls. Data were analyzed with qualitative content analysis. Result: Three categories emerged with the latent content of Access to sources of power . Conclusion:The result presents different sources of power assisting adolescent girls when buffering stress.
Implications: From the public health perspective the results of the thesis constitutes an important basis for practical application and future studies about buffering stress towards well-being with focus on adolescent girls.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Fysik

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i fysik! Möt en astronaut, få tips om experiment med små resurser, råd inför digitaliseringen av NP och andra verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Julklapp! Du får 30% rabatt på fysiska konferensen och 15% rabatt på webbkonferenser till och med 31 dec 2023!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
25–26 jan 2024
Digital temaföreläsning

Hållbar utveckling i förskolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill lära dig mer om att utveckla undervisningen för hållbar utveckling i förskolan. Hållbarhetsfrågorna påverkar barnens liv här och nu med en framträdande roll i läroplanen, och förskolans pedagoger har en nyckelroll i att fördjupa undervisningen utifrån olika perspektiv.
Läs mer & boka
Fsk
19 feb – 1 apr 2024
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev