2011-02-01 00:00  2304 Dela:

Children making sense of physical phenomena

Fakta
Disputation

2011-01-28

Titel (eng)

Children making sense of physical phenomena

Författare

Annika Åkerblom

Handledare

Elsie Anderberg

Opponent

Professor Tomas Kroksmark

Institution

Sociologiska institutionen

Lärosäte

Lunds universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Annika Åkerblom

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen handlar om hur förståelse uttrycks med ord. Det övergripande syftet var att utforska,analysera och beskriva hur 64 barn/ungdomar i åldrarna 6, 10 och 14 uttrycker sin förståelse för fysiska fenomen i reflekterande dialoger med en forskare. Barnen/ungdomarna inbjöds att reflektera över uttryck de själva använt för att tala om och förklara fysiska fenomen relaterat till rörelse. Fyra studier som behandlar olika aspekter av aktiviteten att uttrycka förståelse med hjälp av ord, genomfördes. Interaktionen mellan språkanvändning och kunskapsbildning analyserades och beskrevs i olika dimensioner. Resultaten visar att barnen/ungdomarna använde samma uttryck med många olika innebörder. De hanterade mångtydigheten hos uttrycken på olika sätt och var olika medvetna om hur de själva använde språket i sin kunskapsbildning. Det fanns också skillnader i hur de använde språket för att närma sig ett innehåll. En större andel 10 åringar använde sig av den reflekterande dialogen för att utveckla förståelse och talade om situationen som en lärsituation, medan flera av 14-åringarna fokuserade på att reproducera korrekta termer. I gestaltandet av ett ämnesinnehåll och reflektion över språkets funktion i förståelsen visade sig några aspekter kritiska. I avhandlingen diskuteras också hur dessa aspekter kan förstås som förutsättningar och vad detta kan innebära i en pedagogisk praktik.

Sidan publicerades 2011-02-01 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 13:52 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Fostermammors utbildningsnivå har liten inverkan på barnens skolresultat

Sambandet mellan fostermammors utbildningsnivå och långtidsplacerade barns skolprestationer är svagt, och varierar mellan flickor och pojkar. Det är en skillnad mot hur det är i biologiska familjer, där sambandet är starkt. Det visar en studie i en ny avhandling i sociologisk demografi från Stockholms universitet.

Introverta lider i det tysta

Ensamhet är inte bara en påtvingad plåga. För vissa elever är ensamhet ett behov som skolan saknar insikt om och därmed också förmåga att möta. Ofta klarar dessa elever av skolan utan synbara problem, samtidigt som de håller problemen för sig själva – till ett högt personligt pris.

Ljudmetoden är överlägsen vid läsinlärning säger forskningen

Det finns ett vetenskapligt stöd för att det är ljudmetoden som leder till flytande läsning både snabbast och för flest elever.

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Kenny Skagerlund forskar om det ännu relativt outforskade området dyskalkyli. Med det tilldelade forskningsanbudet på 1,7 miljoner, som han tagit emot, hoppas han kunna ta forskningen ytterligare ett par steg framåt och hitta verktyg för att underlätta för drabbade elever.

Utanförskap: 5 råd när barn blir utanför

Vissa barn gick omkring nästan en hel timme ensamma. Andra fick leka ett tag men bara på vissa villkor. En ny studie visar på ett systematiskt ­utanförskap som ­pedagoger inte märker.