Communication between Principals and Teachers in Successful Schools

Fakta
Disputation

2008-12-12

Titel (eng)

Communication between Principals and Teachers in Successful Schools

Författare

Helene Ärlestig

Handledare

Docent Jonas Höög, Umeå universitet, Professor Ingrid Nilsson, Umeå universitet

Opponent

Professor Jorunn Möller universitetet i Oslo, Norge

Institution

Pedagogiska institutionen, Samfack

Lärosäte

UmU – Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Helene Ärlestig
Disputation 12 december

Svenskt abstrakt:

Den här avhandlingen studerar samspelet mellan skolans struktur, kultur och rektorer och lärares kommunikation i några svenska 7-9 skolor. Det är framförallt kommunikation om undervisning och lärande, elevers resultat och skolförbättring som är i fokus. Alla dessa frågor är en del av det rektor förväntas kommunicera som pedagogiska ledare. Avhandlingen består av 4 publicerade artiklar som alla behandlar rektors kommunikation i relation till organisationens förutsättningar och syfte. De fyra fristående artiklarna är alla knutna till tre övergripande frågor. Hur ser sambandet mellan skolans organisatoriska faktorer och skolans kommunikationsprocesser ut? Hur ser relationen mellan rektorer och lärares kommunikation och deras arbete med de nationella målen i den svenska läroplanen? Finns det några skillnader, och i så fall vilka, mellan kommunikationsprocessen i framgångsrika och mindre framgångsrika skolor? Studien är en del av ett större projekt som heter

Struktur, Kultur, Ledarskap förutsättningar för framgångsrika skolor?

Avhandlingen baseras på intervjuer och enkäter med rektorer och lärare i 24 skolor och i en skola utanför projektet. De 24 skolorna i projektet är indelade i fyra grupper beroende på hur de har lyckats i relation till sitt arbete med att nå kunskapsmålen och de sociala målen i läroplanen. Resultaten visar att kommunikationen i de deltagande skolorna till största delen består av samtal om vardagsaktiviteter och enskilda elever. Lärarna menar att deras kommunikation med rektor är enkel och rak. Kommunikation kan betraktas som en flerdimensionell process som består av information, bekräftelse/feedback och tolkning. En analys av rektors kommunikation baserat på en sådan modell visar att rektor överskattar sin förmåga att kommunicera som pedagogisk ledare. Skillnaderna mellan de olika skolornas kommunikationsprocesser var i högre grad beroende av organisatoriska dimensioner än rektors individuella kommunikationsförmåga. I de framgångsrika skolorna kommunicerade rektorer och lärare oftare om frågor som rörde undervisning och lärande. Rektorerna gjorde fler klassrumsbesök och gav oftare bekräftelse och feedback på lärarens professionella roll. I många av de andra skolorna fanns det tecken på en kommunikativ och organisatorisk omedvetenhet. Det finns en potential i många skolor att förbättra rektorer och lärares dagliga samtal så att kommunikationsprocessen i högre utsträckning stödjer det långsiktiga arbetet mot högre måluppfyllelse.

Sidan publicerades 2008-11-24 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-11 11:13 av


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Estetiska ämnen
  Skolporten nr 6/2018 – ute nu!

Tema: Estetiska ämnen

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Effekten av en lärare

Den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek är respekterad världen över för sin forskning. Och han skräder inte orden om lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Resultatdialog 2018

Resultatdialog presenterar svensk utbildningsvetenskaplig forskning som finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan år 2005 har resultat från aktuella forskningsprojekt sammanfattats inom ramen för Resultatdialog, dels på en årlig konferens, dels i en antologi som kan laddas ner från Vetenskapsrådet.se. Läs antologin här (pdf).

Forskare undersöker hur tvåspråkighet påverkar hur vi uppfattar känslor

I en ny avhandling från Mittuniversitetet studeras hur tvåspråkighet kan påverka hur vi uppfattar känslor. Trots att ungefär 90 % av den vuxna befolkningen i Sverige är tvåspråkig är detta ett av de nyaste forskningsområdena.

Barn som gått i förskola har högre lön som vuxna

Längre utbildning och högre lön. Det är de långsiktiga effekterna av att gå i förskola. Däremot påverkas inte de kognitiva färdigheterna, visar en översikt av internationell forskning.

Låt det få ta tid

Glöm det ”magiska trollspöet.” Det tar tid att bygga upp en högkvalitativ elevhälsa. Varje skola måste arbeta utifrån sin verklighet. Det anser forskaren Pia Skott.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats