Communication between Principals and Teachers in Successful Schools

Fakta
Disputation

2008-12-12

Titel (eng)

Communication between Principals and Teachers in Successful Schools

Författare

Helene Ärlestig

Handledare

Docent Jonas Höög, Umeå universitet, Professor Ingrid Nilsson, Umeå universitet

Opponent

Professor Jorunn Möller universitetet i Oslo, Norge

Institution

Pedagogiska institutionen, Samfack

Lärosäte

UmU – Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Helene Ärlestig
Disputation 12 december

Svenskt abstrakt:

Den här avhandlingen studerar samspelet mellan skolans struktur, kultur och rektorer och lärares kommunikation i några svenska 7-9 skolor. Det är framförallt kommunikation om undervisning och lärande, elevers resultat och skolförbättring som är i fokus. Alla dessa frågor är en del av det rektor förväntas kommunicera som pedagogiska ledare. Avhandlingen består av 4 publicerade artiklar som alla behandlar rektors kommunikation i relation till organisationens förutsättningar och syfte. De fyra fristående artiklarna är alla knutna till tre övergripande frågor. Hur ser sambandet mellan skolans organisatoriska faktorer och skolans kommunikationsprocesser ut? Hur ser relationen mellan rektorer och lärares kommunikation och deras arbete med de nationella målen i den svenska läroplanen? Finns det några skillnader, och i så fall vilka, mellan kommunikationsprocessen i framgångsrika och mindre framgångsrika skolor? Studien är en del av ett större projekt som heter

Struktur, Kultur, Ledarskap förutsättningar för framgångsrika skolor?

Avhandlingen baseras på intervjuer och enkäter med rektorer och lärare i 24 skolor och i en skola utanför projektet. De 24 skolorna i projektet är indelade i fyra grupper beroende på hur de har lyckats i relation till sitt arbete med att nå kunskapsmålen och de sociala målen i läroplanen. Resultaten visar att kommunikationen i de deltagande skolorna till största delen består av samtal om vardagsaktiviteter och enskilda elever. Lärarna menar att deras kommunikation med rektor är enkel och rak. Kommunikation kan betraktas som en flerdimensionell process som består av information, bekräftelse/feedback och tolkning. En analys av rektors kommunikation baserat på en sådan modell visar att rektor överskattar sin förmåga att kommunicera som pedagogisk ledare. Skillnaderna mellan de olika skolornas kommunikationsprocesser var i högre grad beroende av organisatoriska dimensioner än rektors individuella kommunikationsförmåga. I de framgångsrika skolorna kommunicerade rektorer och lärare oftare om frågor som rörde undervisning och lärande. Rektorerna gjorde fler klassrumsbesök och gav oftare bekräftelse och feedback på lärarens professionella roll. I många av de andra skolorna fanns det tecken på en kommunikativ och organisatorisk omedvetenhet. Det finns en potential i många skolor att förbättra rektorer och lärares dagliga samtal så att kommunikationsprocessen i högre utsträckning stödjer det långsiktiga arbetet mot högre måluppfyllelse.

Sidan publicerades 2008-11-24 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-11 11:13 av


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Dyslexi
  Skolporten nr 1/2019 – ute nu!

Tema: Dyslexi

Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om. Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet. Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan. Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Läsning 2.0

Erbjuds elever med läs- och skrivsvårigheter verkligen den hjälp de behöver för att lockas in i läsningen? I dyslexifrågan råder fortfarande inte enighet, men tidigare och mer systematisk hjälp är insatser forskarna kan enas om.

Forskning för framtiden

Mer forskning om lärares och elevers arbete i klassrummet! Skolforskningsinstitutets nya generaldirektör Camilo von Greiff vurmar för en större blandning av olika forskningstraditioner.

Lotta Holme och Alma Memisevic: Inkludering som utmaning och möjlighet

Vi menar att begreppet inkludering har missuppfattats och det är viktigt att vi nu diskuterar både hinder och möjligheter för inkludering i skola och undervisning på ett nyanserat sätt, skriver Lotta Holme och Alma Memisevic, Linköpings universitet.

Jenny Edvardsson: “Boksamtal får elever att sätta ord på sina tankar”

Jenny Edvardsson, prisbelönt lärare i svenska och historia, tipsar om boksamtal utifrån Aidan Chambers modell.

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor

De studier som ingår i översikten bygger på forskares observationer och analyser av leksituationer i förskolor. Översikten kan ge förskollärare värdefulla insikter och uppslag kring den egna undervisningen.