“Count on me!”. Mathematical development, developmental dyscalculia and computer-based intervention

Grundläggande matematikundervisning är oerhört viktigt, inte bara i matematikens lägre nivåer utan även när ämnet blir mer avancerat. Det visar Linda Olsson i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2018-01-19

Titel (sv)

”Räkna med mig!” : Matematisk utveckling, dyskalkyli och datorbaserad intervention

Titel (eng)

“Count on me!”: Mathematical development, developmental dyscalculia and computer-based intervention

Författare

Linda Olsson

Handledare

Professor Ulf Träff, Linköpings universitet Professor Joakim Samuelsson, Linköpings universitet

Opponent

Docent Lisa Thorell, Karolinska institutet

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi

Lärosäte

Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen.
Läs Skolportens intervju med Linda Olsson här

Svenskt abstrakt:

En ”känsla” för antal finns hos flera arter, men enbart människan berikar denna med ett exakt och symboliskt system, t.ex. siffror. Det debatteras dock fortfarande vilka kognitiva förmågor som leder till mer eller mindre lyckad aritmetisk förmåga. Förutsägbarheten mellan tidig förståelse och senare matematikförmåga är dessutom starkare än för andra skolämnen. Tidiga nedsättningar kan således orsaka senare signifikanta nedsättningar. Syftet med avhandlingen var att bidra till beskrivningen av vilka aspekter av icke-symboliskt och symboliskt processande som bidrar till aritmetisk förmåga, samt att studera effekterna av olika teoretiskt designade datorbaserade träningsprogram på förskoleklassbarn. De kognitiva mekanismerna som ligger till grund för symboliskt nummerprocessande och olika aritmetiska förmågor kartlades för att upptäcka deras respektive bidrag hos barn med relativt välutvecklade symboliska system. Fynden visar att det icke-symboliska systemet fortsätter att bidra till aritmetik, och att de domän-generella kognitiva förmågornas bidrag kan variera med utveckling. Därtill, mer avancerade matematiska förmågor stöddes av mindre avancerade. I syfte att undersöka dyskalkylis underliggande orsak jämfördes dessa barn med en kontrollgrupp, individuellt matchad på domän-generella kognitiva förmågor. Resultaten visar att barnen med dyskalkyli uppvisade nedsättning på såväl icke-symboliska som symboliska mått, men störst nedsättning på de symboliska. Därtill indikerade resultatet subgrupper. I syfte att undersöka effekterna av tidig intervention jämfördes tre datorprogram, olikt designade i enlighet med nummerprocessande, med en passiv kontrollgrupp. Till och med kort, daglig aritmetisk träning gav effekt. De teoretiskt olika datorprogrammen påverkade olika symboliska mått. Avhandlingen indikerar att det icke-symboliska systemet ligger till grund för det symboliska, och att dyskalkyli orsakas av en icke-symbolisk nedsättning. Avhandlingen stödjer att formell aritmetik grundas på exakta representationer, snarare än approximativa.

Sidan publicerades 2018-11-13 09:34 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-03-18 14:50 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer