Hoppa till sidinnehåll
Bedömning

Därför fick jag bara Godkänt…: Bedömning i karaktärsämnen på HR-programmet

Publicerad:2008-09-24
Uppdaterad:2012-04-11
Författare

Helena Tsagalidis

Handledare

Professor Robert Höghielm, Stockholms universitet

Opponent

Docent Per Gerrevall, Växjö universitet

Disputerat vid

SU – Stockholms universitet

Disputationsdag

2008-10-15

Titel (se)

Därför fick jag bara Godkänt…: Bedömning i karaktärsämnen på HR-programmet

Titel (eng)

That s why I only pass: Assessment of programme specific subjects in the HR-programme

Institution

Pedagogiska institutionen

Därför fick jag bara Godkänt…: Bedömning i karaktärsämnen på HR-programmet

Syftet med denna studie är att få förståelse för vad karaktärsämneslärare säger ligger till grund för bedömning i karaktärsämnen?

Studiens teoretiska referensram är socialkonstruktionism (Berger och Luckmann, 2007; 1966). Följande datainsamlingsmetoder ligger till grund för empirin: intervjuer och videointervjuer stimulated-elicitation . Respondenterna (15 karaktärsämneslärare och 10 yrkeslärarstudenter) har varit aktiva karaktärsämneslärare på Hotell- och restaurangprogrammet. Empirin har analyserats med hjälp av följande begreppssystem: kunskapsformer, nyckelkvalifikationer, specifika yrkeskunskaper och kunnandenivåer.

Ur intervjuerna har urskiljts sju nyckelkvalifikationer (Nijhof & Streumer, 1998) som de undervisande lärarna fokuserar på vid bedömning i karaktärsämnen. Dessa är: självständighet, planeringsförmåga, problemlösningsförmåga, samarbete, kundkontakt, kommunikation och initiativkraft. Dessa nyckelkvalifikationer kan inordnas vidare i tre dimensioner på metanivå: personlig, kognitiv, social-interaktiv (Baethge och Achtenhagen, 2007). Den social-interaktiva dimensionen i vilket samarbete och kundkontakt ingår värdesätts av de flesta respondenterna som en av de viktigaste dimensionerna inom HR-programmet. Den personliga dimensionen i vilket självständighet ingår är nödvändig för eleven att tillägna sig och sträva mot för att få ett högre betyg. Nyckelkvalifikationerna har visat sig innehålla alla kunskapsformer, begreppsligt vetande, praktiskt behärskande, omdömesgillt handlande och även reflektion. De är såväl komplexa som relationella och respondenterna värderar oftast dessa på situationsfokusnivå och på verksamhetsfokusnivå istället för på uppgiftsfokusnivå. Omdömesgillt handlande värdesätts i allmänhet av karaktärsämneslärarna på verksamhetsfokusnivå som i analysmodellen representerar den högsta nivån.

Ur videointervjuer har det identifierats fem kategorier av specifika yrkeskunskaper: Förståelse för yrkesområdet, handlag i arbetsteknik och metodkunskap, hygien, arbetsredskap, förmåga att se helheten och handla simultant. Specifika yrkeskunskaper har visat sig vara de kunskaper som oftast placeras på uppgiftsfokusnivå, dvs. på den lägsta grundläggande nivån, i förhållande till nyckelkvalifikationerna. Kunskaper om och i hygien och arbetsredskapskunskap är de specifika yrkeskunskaper som alltid ligger på uppgiftsfokusnivå. Skillnaden i specifika yrkeskunskaper mellan kunnandenivåerna kan igenkännas i handlag, snabbhet och helhetstänkandet, vilka också respondenterna värdesätter mer.

Avslutningsvis kan det konstateras att respondenterna har en ganska samstämmig uppfattning om bedömningsobjekten i karaktärsämnen på HR-programmet nyckelkvalifikationer värderas dock högre i förhållande till specifika yrkeskunskaper. De specifika yrkeskunskaperna måste eleven behärska för att överhuvudtaget få godkänt i kursen. Respondenternas beskrivningar och värderingar av bedömningsobjektet avspeglar deras yrkeskulturella kunskap i vilka erfarenhet spelar en avgörande roll. Av den orsaken kan det för en oerfaren elev vara synnerligen svårt att uppnå högre betygsnivåer i karaktärsämnen.

That s why I only pass: Assessment of programme specific subjects in the HR-programme

The thesis aims at establishing what teachers of programme specific subjects state is the foundation for their assessment at the Hotel and Restaurant Programme (HR-programme). The theoretical framework of the thesis is based on social constructionism. The respondents were practising teachers of programme specific subjects at HR-programme. The empirical data based on interviews and video interviews was analyzed with: types of knowledge, key qualifications, specific vocational knowledge and skill and levels of expertise. Seven key qualifications have been discerned: independence, planning skills, problem solving skills, co-operation, customer contact, communication and power of initiative. These can be divided in three dimensions: personal, cognitive, and social/interactive. For the student, the most important to focus on for getting a higher grade is independence. Five categories of programme specific subjects have been identified: understanding the vocational area, skills in working techniques and methods, hygiene and handling work tools, as well the ability to see the whole and to act simultaneously. Differences in qualifications between levels of expertise can be identified in skills, speed and comprehensive thinking which appear to be valued more by the respondents.

Key qualifications include all types of knowledge, theoretical knowledge, practical mastery and appropriate action but also a keen mind for reflection over ones actions. Appropriate action in general is assessed on the level of overall focus, the highest level of expertise, and theoretical knowledge the lowest level of expertise. There s concordance between respondents on assessment of knowledge and skills. Students have to have a great part of specific vocational knowledge and skills to achieve the degree of Pass. The respondents descriptions and appraisements of what is assessed reflect their vocational culture where experience has a master role which could be the main reason why an inexperienced student cannot achieve higher grade levels.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev