Datorträning i läsflyt och stavning: analys och utvärdering av fixerad och resultatstyrd flash-cardexponering

Fakta
Disputation

2010-01-26

Titel (sv)

Datorträning i läsflyt och stavning: analys och utvärdering av fixerad och resultatstyrd flash-cardexponering

Författare

Maj-Gun Johansson

Handledare

Åke Olofsson

Opponent

Professor Pekka Niemi

Institution

Samhällsvetenskaplig fakultet, Psykologi

Lärosäte

UmU – Umeå universitet

Länkar
Läs avhandlingen här
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Maj-Gun Johansson

Svenskt abstrakt:

Under det senaste decenniet har åter uppmärksamhet riktats mot läsflyt. En anledning kan vara att träningsstudier ofta inte kunnat påvisa förbättrade lästider trots att problemen med att avläsa korrekt åtgärdats. Aktuell forskning har också påvisat att i transparanta språk där det råder överensstämmelse mellan ett språks stavning och uttal är automatisering av avkodningen svårare att uppnå än förmågan att avkoda korrekt. Flera studier har funnit att datorbaserad flash-cardträning tycks vara ett effektivt sätt att utveckla läsflyt. Syftet med denna avhandling har varit, dels att replikera några av de tidigare flash-cardstudierna, dels att undersöka om flash-cardbetingelsen med resultatstyrd exponeringstid är mer effektiv än flash-cardbetingelsen med fixerad exponeringstid. I den resultatstyrda betingelsen varierar exponeringstiden efter korrekthet. Avhandlingen rapporterar en huvudstudie och två fallstudier. Deltagarna i huvudstudien var 17 pojkar och 11 flickor i åldrarna 11 till 17 år. Alla låg under den 11:e percentilen (stanine 1 och 2) i läsning på standardiserade lästest för sin ålder. De två deltagande, bägge pojkar, i den första fallstudien hade de lägsta läsresultaten av alla. Pojkarna skilde sig markant åt i sina avkodningsstrategier. Den yngre av dem, en ljud-för-ljud läsare i årskurs 4, kan ses som en tragglare som hade störst problem med det ortografiska processandet och den ett år äldre läste fort men oftast fel och kan ses som en chansare , som hade störst problem med det fonologiska processandet. De fyra deltagarna i den andra fallstudien, två pojkar och två flickor, hade moderata lässvårigheter. En av flickorna gick i årskurs 6 och de övriga på högstadiet i årskurserna 8-9. Alla deltagarna genomförde de två olika betingelserna av den datorbaserade flash-cardträningen med stavningsrespons. Träningspassen varade i cirka 20 minuter och pågick med två till tre träningspass i veckan under tre till fyra månader. Lärarledd undervisning gavs endast i några förberedande träningspass. Enligt on-lineresultaten klarade alla deltagarna under båda exponeringsbetingelserna av att hålla korrekthet på tillräckligt hög nivå för att ökning av läsflyt var att förvänta. Ett batteri av lästest, såväl tyst läsning som högläsning, samt två diktamina genomfördes vid pre-, mellan- och posttest. I läsning mättes både korrekthet och lästid. Med undantag av tragglaren i första fallstudien, nåddes signifikanta förbättringar på alla test för båda betingelserna. De största framstegen skedde under den första träningsperioden oberoende av exponeringsbetingelse. Positiva effekter uppnåddes både på tränat och otränat material och på såväl ord som pseudoord. Läsutvecklingen var generellt bättre än vad genomsnittseleven uppnår under samma tid. Eleverna bedömde att den resultatstyrda betingelsen var mest effektiv och ansåg den mest motiverande men inga signifikanta skillnader i läs- och stavningsresultat kunde påvisas mellan de två exponerings-betingelserna mellan pre- och posttest.

Sidan publicerades 2010-01-26 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 15:18 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser