”De förstod aldrig min historia”. Unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete

Det finns ett samband mellan de ungas skolresultat och föräldrarnas utbildningsnivå, från hemlandet, och arbetsmarknadsposition i Sverige, visar Michael Lindblad som forskat om skolmisslyckande bland unga med migrationsbakgrund.

Fakta
Disputation

2016-06-03

Titel (eng)

’They never understood my story’ : young adults with a migration background on school failure and transitions between school and work

Författare

Michael Lindblad

Handledare

Professor Lisbeth Lundahl, Professor Umeå universitet. Professor Jonas Olofsson, Malmö Högskola

Opponent

Professor Hector Perez Prieto, Karlstads universitet

Institution

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Lärosäte

Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Michael Lindblad

Abstract in English:

This study aims to deepen knowledge of young people with a migration background in Sweden, particularly those with non-European backgrounds, and their transitions from school to work. The focus is on young people with uncompleted upper secondary education (USE), drawing on their life stories, and exploring their perceptions and experiences around school failure, entering the labour market, and/or not being in education, employment or training (NEET).

Theoretically the study analyses individuals’ career decisions from an agency-structure perspective, drawing on careership theory, in particular the notions of pragmatic-rational choices, routines, turning-points and horizons of action (Hodkinson & Sparkes 1997), combined with theories on ‘otherness’ (Hall 1990; 1999, Anthias 2002, Balibar 2004, Trondman 2007), and the notion of socio-geographic space (Bourdieu 1986a; Bourdieu 1999, Bourdieu & Wacquant, 1996).

Methodologically, the thesis is based on narrative research, and the empirical material comprise life stories of twenty young people (men and women) about their lives, school experiences and time after leaving school. The careers of the young people were developed in fields where they had subordinate positions, based on their family’s mostly limited social, economic and cultural capital, their own short education and limited experience, and the otherness they encoun­tered. Against this background, their educational and labour market career choices are under­stood as pragmatic-rational, enabled and limited by the resulting horizons of action. However, the collected nar­ra­tives suggest that their horizons of action developed from the time they left school when they made different pragmatic-rational choices that changed their posi­tions. Nevertheless, career choices were often made within a bounded agency and reduced op­por­tunities as a consequence of school failure and their own scarce resources. The learning and interaction taking place within the routine periods are both crucial for understanding processes that result in school failure and the subsequent extend­ed period of establishment in working and adult life, and change of horizons of action and habitus.

The narratives of the young people showed that school failures and dropout are com­plex and extended processes that are related to education and family, as well as access to power and capital. They also encountered difference-making through the predominant images and discourses of ’immigration’ as a social problem and by being located in a specific socio-geo­graphic space that limited their possibilities for action. The family was highly significant and, in most cases, represented security and continuity. The family’s present situation and future was crucial to the young adults, which affected their choices. Hence, their own horizon of action also included the family’s opportunities and horizon of action. The study indicates that there is sometimes reason to speak of a collective horizon of action rather than just an individual one. Institutional and informal support together with young people’s agency may enable positive career development in spite of a lack of resources provided to the young, particularly if schools and other institu­tions would provide more professional and timely support. The overall conclusion is that it would not have taken much investment of resources and effort to have prevented school failure for a large proportion of the twenty young adults in this study. That is the good news.

 

Sidan publicerades 2016-05-16 15:00 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2016-06-30 13:29 av Susanne Sawander


Relaterat

Känsla av utanförskap hos barn med migrationsbakgrund

Birgitta Ljung Egeland har intervjuat barn med migrationsbakgrund om deras erfarenheter av den svenska skolan. Barnen berättar om en känsla av utanförskap – de flesta har aldrig varit hemma hos ett svenskt barn, trots att de har bott hela sitt liv i Sverige.

Stort ansvar för relationer läggs på ensamkommande unga

Ulrika Wernesjös avhandling handlar om hur ensamkommande flyktingbarn i Sverige upplever vardagen i skolan och i samhället i stort.

Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood

I avhandlingen "Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood" har Petra Dewrang undersökt hur personer mellan 14 och 24 år med Aspergers syndrom uppfattar sig själva i relation till diagnosen.

Entreprenöriellt lärande: Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande

Syftet med Annica Otterborgs avhandling "Entreprenöriellt lärande: Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande" är att undersöka och beskriva de kvalitativt skilda sätt med vilka gymnasieelever uppfattar entreprenöriellt lärande i projektarbeten.

”Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt”: Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion

Syftet med Kerstin Bygdeson-Larssons avhandling Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt: Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion är bland annat att se om Pedagogisk processreflektion kan stärka förskolepersonalens möjligheter att utveckla sin professionalitet och i så fall hur?

Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik: En skolstudie i postmodern tid

Elever tar allt större ansvar för sin egen matematikundervisning. I första hand handlar det om hur och när uppgifterna ska utföras. Däremot saknas ofta det eftersträvade inflytandet över innehållet i undervisningen. Det visar Lili-Ann Kling Sackerud i sin avhandling "Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik: En skolstudie i postmodern tid".

Building an ethical learning community in schools

Hur kan skolan arbeta med ett etiskt förhållningssätt i planering och undervisning? Och vilken betydelse har lärarnas bemötande för elevernas lärande? Om detta handlar Ulrika Bergmarks avhandling "Building an ethical learning community in schools".

Bisatser i böcker och huvuden. Om begreppsföreställningarnas betydelse för förvärvandet av främmande språk)

Måste man veta vad som kännetecknar en tysk bisats för att kunna producera en sådan? Det är huvudfrågan i språkläraren Ingela Valfridssons avhandling "Nebensätze in Büchern und Köpfen" eller på svenska "Bisatser i böcker och huvuden".

"What people tell you gets to you". Body satisfaction and peer victimization in early adolescence.

I avhandlingen "What people tell you gets to you" försöker Carolina Lunde identifiera vilka faktorer som bidrar till ungdomars negativa och positiva kroppsuppfattningar. En av dessa faktorer är inflytandet av dåliga kamratrelationer.

Musiken, skolan och livsprojektet: Ämnet musik på gymnasiet som en del i ungdomars identitetsskapande

Manfred Scheids undersöker i sin avhandling "Musiken, skolan och livsprojektet" hur musik i skolmiljö används och upplevs av gymnasieungdomar som en del av deras identitetsbildande.

Vuxnas lärande på nätet: Betingelser för distansstudier och interaktivt lärande ur ett studentperspektiv

Syftet med Berit Östlunds avhandling "Vuxnas lärande på nätet" har varit att beskriva, analysera och förstå betingelser för studier och interaktivt lärande utifrån vuxna distansstudenters perspektiv.

Möjligheternas arena?: Barns och ungas samtal om tjejer, killar, känslor och sexualitet på en virtuell arena

Genom IKT erbjuds barn och unga nya kommunikationsarenor för möten och social interaktion. Men hur används dessa arenor? Cecilia Löfberg har studerat ungas interaktion på en virtuell mötesplats i samtal kring manligt, kvinnligt, känslor och sexualitet.

Ungdomars erfarenheter av emotionell utsatthet under uppväxten

Vad innebär erfarenheter av emotionell utsatthet för ett barns uppväxt och bild av omvärlden? I Carin Benjaminsons avhandling berättar ungdomar bland annat om utsatthet, utanförskap och en alltför kunskapsinriktad skola.

Kompisar och Kamrater. Barns och ungas villkor för relationsskapande i vardagen

I avhandlingen "Kompisar och kamrater" har Maud Ihrskog studerat betydelsen av kamratskapet för barn och unga när de utvecklar sin egen identet och sociala förmåga. Resultaten visar att kamrater har stor betydelse för att utveckla en hälsosam identitet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser