Hoppa till sidinnehåll

Democracy Begins at Home: Parenting, Empathy, and Adolescents’ Support for Democratic Values

Publicerad:2012-05-25
Uppdaterad:2012-11-07

Föräldraskap kan både direkt och indirekt påverka demokratiska värderingar hos ungdomar. Det visar Marta Miklikowska i sin avhandling, där över 2 000 ungdomar i 16- och 17-årsåldern besvarat frågor under sin skoltid.

Författare

Marta Miklikowska

Disputerat vid

Åbo Akademi

Disputationsdag

2012-02-11

Titel (eng)

Democracy Begins at Home: Parenting, Empathy, and Adolescents’ Support for Democratic Values

Institution

Department of Social Sciences

Abstrakt

Demokratiska samhällen är sårbara och historiskt sett sällsynta. Förutsättningarna för en fungerande demokrati innefattar mer än formella institutioner eller enbart frånvaron av diktatorer och extremgrupper. För att en regim skall fungera enligt demokratiska principer behövs medborgare som stöder demokratiska värden. Därför är det av vikt att förstå de processer som får individer att känna tilltro till demokratiska värden. Trots att man kan anta att stöd för sådana värderingar utvecklas som ett resultat av social inlärning är de konkreta omständigheterna som leder till ett dylikt lärande mindre uppenbara. Den klassiska litteraturen beträffande politisk socialisation lyfte fram föräldrarna som avgörande för de ungas medborgerliga fostran, men i moderna samhällen har föräldrarna sällan som en uttalad målsättning att försöka påverka sina barns nuvarande eller framtida politiska preferenser. Den föreliggande studiens mål var att fördjupa diskursen kring politisk socialisation genom att analysera föräldraskapets betydelse för demokratiska värderingar hos ungdomar.

Den föreliggande studien utgick från två slumpmässiga urval. Det ena omfattade 1341 studerande, 17 år gamla, inom andra stadiets utbildning i tre regioner i Finland (södra, syd-västra och västra) och det andra 678 studerande, 16 år gamla vid studiens inledande, från den flamländska delen av Belgien. Studien innefattade frågeformulär som besvarades under skoltid.

De centrala resultaten från studien kan sammanfattas i fyra punkter. För det första kunde empatiskt tänkande konstateras vara en god förklarande variabel för ungdomars demokratiska värderingar (Artikel 1). För det andra gav studien stöd för antagandet att stödjande föräldraskap är av betydelse för utvecklingen av empati under ungdomsåren (Artikel 2). För det tredje utvärderades empati, i relation till andra betydelsefulla variabler, som förklarande variabel för demokratiska värderingar (Artikel 3). För det fjärde gav den föreliggande studien bevis för att demokratiskt föräldraskap, både direkt och indirekt, är relaterat till demokratiska värderingar hos ungdomar.

Sammanfattningsvis visade den föreliggande studien hur föräldraskap både direkt och indirekt kan påverka demokratiska värderingar hos ungdomar och hur dessa resultat kunde användas för demokratisk samhällsfostran.

Democracy Begins at Home: Parenting, Empathy, and Adolescents’ Support for Democratic Values

Background: Democracies are rare historically and inherently fragile. Their existence depends on more than formal institutions or an absence of dictators and extremists. In other words, the democratic quality of a political regime requires citizens who support democratic values. To this end, it is important to understand which factors lead individuals to feel committed to a democratic creed. Although it is assumed that support for democratic values develops as a result of social learning, concrete socializing circumstances are less obvious. The classical literature on political socialization pointed to parents as a direct determinant of youth civic formation. However, in contemporary societies, few parents hold explicit goals to influence the political preferences of their children. The present study aims at advancing this discourse by assessing the direct and indirect role of parenting for the democratic commitments of adolescents.

Method: This study was conducted on two random samples. One consisted of 1,341 secondary-school students, aged 17, from three regions of Finland (South, South-West, and West). The second consisted of 678 secondary-school students, aged 16 at baseline, from the Flemish-speaking part of Belgium. The study comprised of questionnaires which were administered during regular school hours.

Results: The present study yielded some important findings. First, it showed that empathy is a good predictor of adolescents’ democratic commitments (Article I). Second, it provided evidence for the influence of supportive parenting on the development of empathy in adolescence (Article II). Third, it tested empathy as a predictor of democratic values in light of other significant variables (Article III). Fourth, it provided evidence that democratic parenting might be directly and non-directly, i.e. through adolescents’ empathic skills, related to youth support for democratic values (Article IV).

Conclusion: Overall, this study showed direct and indirect ways in which parenting might influence the democratic orientation of adolescents and gave recommendations for the democratic education of citizens.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Hem- och konsumentkunskap

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Under två dagar får du ta del av den senaste forskningen som rör ditt ämne, utvecklas i din yrkesroll och möta kollegor från hela landet. Boka till bästa pris, 4 285 kr ex. moms innan 9 oktober!
Läs mer & boka
Åk 4–9
9–10 nov

Språkutvecklande arbetssätt för vuxna

Skolportens digitala temaföreläsning om språkutvecklande arbetssätt för vuxna. Föreläsningen behandlar även det specifika med att undervisa vuxna, och spelades in på Skolportens konferens om vuxenutbildning hösten 2021, och är av intresse för alla som arbetar med vuxenutbildning.
Läs mer & boka
Vux
23 okt – 4 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev