Dela:

Demokratiska värden i förskolebarns vardag

Fakta
Disputation

2009-06-05

Titel (sv)

Demokratiska värden i förskolebarns vardag

Titel (eng)

Democratic Values in the Everyday Life of the Preschool Child

Författare

Rauni Karlsson

Handledare

Professor Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Solveig Hägglund, Karlstad universitet

Institution

Institutionen för pedagogik och didaktik

Lärosäte

GU – Göteborgs universitet

Länkar
Läs avhandlingen i fulltext här (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Rauni Karlsson
Läs mer om disputationen

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen behandlar demokratiska värden i förskolan och hur värden visar sig ibarnens relationer i förskolan. Den beskriver vad barnen tar ansvar för och hur; vad devisar omsorg om och hur; samt vad de visar respekt för och hur. Studien genomfördes inomramen för den allmänna förskolan så som denna gestaltades på tvåförskoleavdelningar i en västsvensk kommun.

Den vardagliga verksamheten har följts i två förskolegrupper med barn mellan 3-6år där fältstudier genomfördes under sammanlagt 36 veckor. Observationer medfokus på barnens agerande och deras kommunikation med varandra och medlärarna har med stöd av löpande protokoll, ljudinspelningar ochdagboksanteckningar utmynnat i beskrivande fältanteckningar. Analysen har skett ifyra steg. Den domänteoretiska förståelsen används som ett tankeverktyg för attförstå och förklara hur värden, värderingar och värdegemenskap kan urskiljas ochsorteras. Ett positionerings- och maktrelationsperspektiv har haft betydelse föranalysförfarandet samtidigt med en värdeteoretisk läsning.

Analysen har resulterat i tre tematiska värden där Ansvar visar sig i barnens sätt attagera språkligt och i handling och betyder att barnen inte talar om att ta ansvar utancentralt för studien är att barnen gör ansvar. De visar på olika sätt att de tar ansvarför vardagliga aspekter för egen del och för annans. Omsorg handlar om att på ettempatiskt sätt se någon annans behov samt att barnen i aktiv handling visar eninkännande förståelse för någon annan. Det betyder att omsorg är ett värde sombarnen använder för att stödja varandra inom sin kulturella gemenskap skild frånvuxnas perspektiv. På så vis står ibland deras omsorgshandlingar i motsättning tilldet perspektiv lärarnas positioner ger uttryck för. Respekt visar sig som ett värdesom innebär att barnen till förmån för någon annan avstår från sin egensysselsättning eller förändrar en position som det befinner sig i, i mötet med någonannan. I vissa situationer avstår barnen sin självvalda position till förmån för ensocial konvention eller en åsikt som blir framträdande, vilket betyder att respektbäddas in på ett komplext sätt. Könsåtskillnad har identifierats som ettgenomgående tema i det empiriska materialet. En väsentlig del av barnenserfaranden sker i gruppindelningar om flickor och pojkar varför detta har betydelseför den samhörighet de utvecklar. I den vardagliga strukturen deltar flickor ochpojkar som sociala aktörer med de förväntningar och normer som bildas med stödav den könsåtskillnad som görs. Både flickor och pojkar betonar vikten av singemenskap samtidigt som det går att urskilja ett mönster som tillerkänner flickoroch pojkar olika agens.

Sidan publicerades 2009-05-19 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 10:46 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

5 tips: Sådan undgår du udbrændthed på jobbet

Udbrændthed er et alvorligt problem, som fortjener al vores opmærksomhed, skriver forsker. Særligt udfordrede grupper under pandemien var lærere og sundhedspersonale.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.