2009-05-19 00:00  4917 Dela:

Demokratiska värden i förskolebarns vardag

Fakta
Disputation

2009-06-05

Titel (sv)

Demokratiska värden i förskolebarns vardag

Titel (eng)

Democratic Values in the Everyday Life of the Preschool Child

Författare

Rauni Karlsson

Handledare

Professor Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Solveig Hägglund, Karlstad universitet

Institution

Institutionen för pedagogik och didaktik

Lärosäte

GU – Göteborgs universitet

Länkar
Läs avhandlingen i fulltext här (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Rauni Karlsson
Läs mer om disputationen

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen behandlar demokratiska värden i förskolan och hur värden visar sig ibarnens relationer i förskolan. Den beskriver vad barnen tar ansvar för och hur; vad devisar omsorg om och hur; samt vad de visar respekt för och hur. Studien genomfördes inomramen för den allmänna förskolan så som denna gestaltades på tvåförskoleavdelningar i en västsvensk kommun.

Den vardagliga verksamheten har följts i två förskolegrupper med barn mellan 3-6år där fältstudier genomfördes under sammanlagt 36 veckor. Observationer medfokus på barnens agerande och deras kommunikation med varandra och medlärarna har med stöd av löpande protokoll, ljudinspelningar ochdagboksanteckningar utmynnat i beskrivande fältanteckningar. Analysen har skett ifyra steg. Den domänteoretiska förståelsen används som ett tankeverktyg för attförstå och förklara hur värden, värderingar och värdegemenskap kan urskiljas ochsorteras. Ett positionerings- och maktrelationsperspektiv har haft betydelse föranalysförfarandet samtidigt med en värdeteoretisk läsning.

Analysen har resulterat i tre tematiska värden där Ansvar visar sig i barnens sätt attagera språkligt och i handling och betyder att barnen inte talar om att ta ansvar utancentralt för studien är att barnen gör ansvar. De visar på olika sätt att de tar ansvarför vardagliga aspekter för egen del och för annans. Omsorg handlar om att på ettempatiskt sätt se någon annans behov samt att barnen i aktiv handling visar eninkännande förståelse för någon annan. Det betyder att omsorg är ett värde sombarnen använder för att stödja varandra inom sin kulturella gemenskap skild frånvuxnas perspektiv. På så vis står ibland deras omsorgshandlingar i motsättning tilldet perspektiv lärarnas positioner ger uttryck för. Respekt visar sig som ett värdesom innebär att barnen till förmån för någon annan avstår från sin egensysselsättning eller förändrar en position som det befinner sig i, i mötet med någonannan. I vissa situationer avstår barnen sin självvalda position till förmån för ensocial konvention eller en åsikt som blir framträdande, vilket betyder att respektbäddas in på ett komplext sätt. Könsåtskillnad har identifierats som ettgenomgående tema i det empiriska materialet. En väsentlig del av barnenserfaranden sker i gruppindelningar om flickor och pojkar varför detta har betydelseför den samhörighet de utvecklar. I den vardagliga strukturen deltar flickor ochpojkar som sociala aktörer med de förväntningar och normer som bildas med stödav den könsåtskillnad som görs. Både flickor och pojkar betonar vikten av singemenskap samtidigt som det går att urskilja ett mönster som tillerkänner flickoroch pojkar olika agens.

Sidan publicerades 2009-05-19 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 10:46 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Relationen viktigast i mötet på förskolan

Relationen och möjligheten till kunskapsinlärning är tätt sammanflätade i mötet mellan barn och pedagoger i förskolan. Det visar Maria Fredrikssons doktorsavhandling, som blev förra årets mest lästa avhandling på Skolportens webb.

Hur kan vi dela mer med varandra?

Aldrig förr har så många digitala lärresurser producerats på så kort tid som nu. Men var lagras dessa och skulle vi kunna dela med varandra lite mer och undvika mycket dubbelarbete? Det skriver Alastair Creelman, specialist på e-lärande.

Så handskas akademin med konflikter och vantrivsel

Konflikter och vantrivsel kan uppstå på vilka arbetsplatser som helst, men vissa förhållanden inom akademin kan leda till extra stora problem.

Skola hemma – experterna : Vad gör pedagogerna med de barn som inte får komma till förskolan?

Om arbetet på de förskolor där kommuner med hänvisning till corona-läget och smittspridning stoppat barn till arbetssökande och föräldralediga. Vad betyder det här för pedagogerna? Och för dom barn som har särskilt stort behov av verksamheten? Vi diskuterar flippat klassrum för förskolan, Skype-träffar och likvärdigheten som utopi. Medverkar gör förskolerektorerna Marie Nelhagen från Ånge och Fredrik Gieth från Borås. (webb-tv)