Hoppa till sidinnehåll

Demokratiska värden i förskolebarns vardag

Publicerad:2009-05-19
Uppdaterad:2012-03-29
Författare

Rauni Karlsson

Handledare

Professor Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Solveig Hägglund, Karlstad universitet

Disputerat vid

GU – Göteborgs universitet

Disputationsdag

2009-06-05

Titel (se)

Demokratiska värden i förskolebarns vardag

Titel (eng)

Democratic Values in the Everyday Life of the Preschool Child

Institution

Institutionen för pedagogik och didaktik

Demokratiska värden i förskolebarns vardag

Avhandlingen behandlar demokratiska värden i förskolan och hur värden visar sig ibarnens relationer i förskolan. Den beskriver vad barnen tar ansvar för och hur; vad devisar omsorg om och hur; samt vad de visar respekt för och hur. Studien genomfördes inomramen för den allmänna förskolan så som denna gestaltades på tvåförskoleavdelningar i en västsvensk kommun.

Den vardagliga verksamheten har följts i två förskolegrupper med barn mellan 3-6år där fältstudier genomfördes under sammanlagt 36 veckor. Observationer medfokus på barnens agerande och deras kommunikation med varandra och medlärarna har med stöd av löpande protokoll, ljudinspelningar ochdagboksanteckningar utmynnat i beskrivande fältanteckningar. Analysen har skett ifyra steg. Den domänteoretiska förståelsen används som ett tankeverktyg för attförstå och förklara hur värden, värderingar och värdegemenskap kan urskiljas ochsorteras. Ett positionerings- och maktrelationsperspektiv har haft betydelse föranalysförfarandet samtidigt med en värdeteoretisk läsning.

Analysen har resulterat i tre tematiska värden där Ansvar visar sig i barnens sätt attagera språkligt och i handling och betyder att barnen inte talar om att ta ansvar utancentralt för studien är att barnen gör ansvar. De visar på olika sätt att de tar ansvarför vardagliga aspekter för egen del och för annans. Omsorg handlar om att på ettempatiskt sätt se någon annans behov samt att barnen i aktiv handling visar eninkännande förståelse för någon annan. Det betyder att omsorg är ett värde sombarnen använder för att stödja varandra inom sin kulturella gemenskap skild frånvuxnas perspektiv. På så vis står ibland deras omsorgshandlingar i motsättning tilldet perspektiv lärarnas positioner ger uttryck för. Respekt visar sig som ett värdesom innebär att barnen till förmån för någon annan avstår från sin egensysselsättning eller förändrar en position som det befinner sig i, i mötet med någonannan. I vissa situationer avstår barnen sin självvalda position till förmån för ensocial konvention eller en åsikt som blir framträdande, vilket betyder att respektbäddas in på ett komplext sätt. Könsåtskillnad har identifierats som ettgenomgående tema i det empiriska materialet. En väsentlig del av barnenserfaranden sker i gruppindelningar om flickor och pojkar varför detta har betydelseför den samhörighet de utvecklar. I den vardagliga strukturen deltar flickor ochpojkar som sociala aktörer med de förväntningar och normer som bildas med stödav den könsåtskillnad som görs. Både flickor och pojkar betonar vikten av singemenskap samtidigt som det går att urskilja ett mönster som tillerkänner flickoroch pojkar olika agens.

Democratic Values in the Everyday Life of the Preschool Child

The theme of this thesis is democratic values in pre-school and how these are revealed in the children s relations in that setting. It describes what the children take responsibility for and how they do it; how they demonstrate care in the sense of consideration, and what they show respect for and how they show it. The study was carried out within the framework of the state pre-school as portrayed in two pre-school departments in a municipality in western Sweden. The daily activity was followed in two pre-school groups comprising children aged 3-6 years, among which field studies were carried out over a total of 36 weeks. Observations focusing on the children s behaviour and their communication both with each other and the teachers, made with the help of an open research protocol, audio-recordings and diary notes, resulted in descriptive field records, which were analysed in four stages. The understanding of domain theory was used as a conceptual tool for comprehending and explaining how values, value judgement and consensus may be distinguished and sorted. The analytical procedure has been influenced both by a perspective of positioning and power relations and interpretation based on value theory. The analysis has resulted in three thematic values, among which Responsibility is shown in the way the children behave in words and actions, meaning that the children do not speak about taking responsibility but, a fact that is central to this study, initiate responsibility. They show in different ways that they take responsibility for everyday matters both on their own behalf and on behalf of others. Care refers to the perception of others needs in an empathic way, and that the children demonstrate by their actions an empathic understanding of someone else. This means that care is a value that the children use in order to support each other within their cultural community as separate from adults perspective. In this way, their caring acts sometimes appear to be in opposition to the perspective that the teachers positions express. Respect is shown to be a value that means that the children, when encountering another, abstain from what they are doing or change their current position for that other person s benefit. In certain situations, the children abstain from their self-chosen position in favour of a social convention or an opinion that is asserted, which means that respect is embedded in a complex way. Gender differences have been identified as an all-pervading theme in the empirical material. An important part of the children s experiences takes place in the group divisions between girls and boys, which is why these affect the affinity that they develop. In the everyday structure, girls and boys participate as social actors with expectations and norms formed with the support of the gender differences that are made. Both girls and boys stress the importance of their fellowship, while at the same time a pattern can be discerned that ascribes girls and boys different degrees of agency.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Hem- och konsumentkunskap

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Under två dagar får du ta del av den senaste forskningen som rör ditt ämne, utvecklas i din yrkesroll och möta kollegor från hela landet. Boka till bästa pris, 4 285 kr ex. moms innan 9 oktober!
Läs mer & boka
Åk 4–9
9–10 nov

Språkutvecklande arbetssätt för vuxna

Skolportens digitala temaföreläsning om språkutvecklande arbetssätt för vuxna. Föreläsningen behandlar även det specifika med att undervisa vuxna, och spelades in på Skolportens konferens om vuxenutbildning hösten 2021, och är av intresse för alla som arbetar med vuxenutbildning.
Läs mer & boka
Vux
23 okt – 4 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev