Den delade skolan: Segregationsprocesser i det svenska skolsystemet

Fakta
Disputation

2011-04-01

Titel (sv)

Den delade skolan: Segregationsprocesser i det svenska skolsystemet

Titel (eng)

Divided schools: processes of segregation in the Swedish school system

Författare

Anders Trumberg

Handledare

Professor Mats Lundmark, Professor Roger Andersson

Opponent

Professor Bo Malmberg

Institution

Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

Lärosäte

Örebro universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Anders Trumberg

Svenskt abstrakt:

I början av 1990-talet genomfördes en valfrihetsreform som innebar att närhetsprincipen avskaffades och eleverna fick istället möjlighet att välja vilken skola de skulle gå i. I samband med detta införde flera kommuner också skolpengssystemet som ett sätt att öka valfriheten. Reformen var kulmen på en process som innebar att det svenska skolsystemet gick från att ha varit ett av de mest offentligt dominerande och enhetliga skolsystemen i världen till ett system med en hög grad av valfrihet och konkurrens. Den grundläggande frågan i avhandlingen handlar om hur skolornas närområde och elevers val av skola påverkar den etniska och socioekonomiska elevsammansättningen på skolorna i Örebro,det vill säga vad händer med skolan som mötesplats och arena för integration mellan elever med olika bakgrunder? Med hjälp av Pierre Bourdieus kapitalteori och Torsten Hägerstrands tidsgeografiska synsätt introduceras begreppet spatialt kapital som används för att förstå elevers val av skola. Studien baseras på ett omfattande statistiskt material på individnivå för åren 1992, 1998 och 2004, kommunal statistik över skolval mellan 2004 och 2009samt intervjuer med tjänstemän, politiker och rektorer. Genom kartanalyserna framträder en bild av att elevers val av skola har lett till en etnisk och socioekonomisk segregation mellan olika skolor. Denna process syns tydligast i skolor som ligger i svenskglesa och resurssvaga områden, men även skolor i resurstarka svensktäta områden kan sägas ha en etnisk och socioekonomisk homogen elevsammansättning. Den motsatta processen kan dock ses i skolor som är placerade i ett närområde som uppfattas neutralt, vilket i detta fall betyder att skolan ligger i eller nära stadens centrum. Där har snarare elevers val av skola lett till en mer heterogen elevsammansättning, denna process är dock inte lika stor men observerbar och högst relevant. Den tydligaste trenden är dock att elevers val av skola leder till en ökad etnisk och socioekonomisk segregation, och i en del av stadens skolor har homogeniseringen gått så långt att skolan delvis har slutat att fungera som en mötesplats och arena för integration mellan elever med olika socioekonomisk och etnisk bakgrund. Analysen visar att dessa processer gradvis har vuxit fram under 1990-talet för att ta fartunder 2000-talet då antalet kommunala skolor med särskild profil och fristående skolor ökar i kommunen. Studien visar också att tjänstemän, politiker och rektorer står relativt handfallna inför valfrihetens effekter och att det inte finns några direkta visioner eller idéer om hur den växande segregationen mellan stadens skolor ska mildras.

Sidan publicerades 2011-02-15 00:00 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2016-06-01 11:36 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer