Den pedagogiska samlingen i förskoleklassen. Barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter

Fakta
Disputation

2009-03-06

Titel (sv)

Den pedagogiska samlingen i förskoleklassen. Barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter.

Titel (eng)

The pedagogical circle time in the pre-school class. Children s different ways of experiencing and handling difficulties

Författare

Agneta Simeonsdotter Svensson

Handledare

Docent Anita Franke och Fil. Dr. Inger Berndtsson, Göteborgs universitet

Opponent

Bente Eriksen Hagtvet, Oslo

Institution

Institutionen för pedagogik och didaktik

Lärosäte

GU – Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelandet
Läs Skolportens intervju med Agneta Simeonsdotter Svensson
Gå på forskarseminarium med Agneta Simeonsdotter Svensson

Svenskt abstrakt:

Studiens syfte är att studera barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter inom förskoleklassens pedagogiska samling. Undersökningen har som mål att öka förståelsen för barns handlande i en situation som för dem erfars som svår eller en svårighet. Frågor som jag söker svar på är; vad erfar barn som svårigheter i den pedagogiska samlingen? Hur hanterar barn dessa svårigheter? Hur handlar barn för att komma ur svårigheter? Hur handlar lärare för att hjälpa barn ur svårigheter? Studiens teoretiska utgångspunkter är den utvecklings¬pedagogiska teorin, det kommunikativt relationsinriktade perspektivet samt den symboliska interaktionismen. Inom ramen för de olika teoretiska utgångspunkterna används ett antal centrala begrepp som analytiska redskap vid analys, tolkning och beskrivning av data. Inom den utvecklingspedagogiska teorin är fokus på vad- och hur-aspekten i barns erfarande av svårigheter med ett temainnehåll/uppgift i den pedagogiska samlingen. Inom det kommunikativt relationsinriktade perspektivet fokuseras på vad- och hur-aspekten i begreppen kommunikation, delaktighet och lärande. Inom den symboliska interaktionismen används begreppen samspel, handling, symboler, språk och identitet/jaget, med betoningen på vad och hur-aspekten i handlingsbegreppet. Samtliga teoretiska utgångspunkter är grundade på empirisk förståelse som harmonierar med föreliggande studies syfte och metod. Kunskapsbildningen utifrån tre teoretiska utgångspunkter och centrala analytiska begrepp bidrar till olika nyanser av barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter som sammantaget kompletterar varandra. Barns perspektiv är en gemensam nämnare i samtliga tre teoretiska utgångspunkter, vilket belyses med utgångspunkt i förskoleklassen som pedagogisk mötesplats för lärande, socialt samspel, kommunikation och delaktighet. I studien ingår 115 barn, fördelade på 15 olika förskoleklasser. Datainsamlingsmetoderna är videoobservationer och intervjuer med 61 flickor och 54 pojkar enligt återkopplingsmetoden, Stimutated Recall. Samtliga 115 barn intervjuades och utgör underlag för databearbetning, analys och tolkning. Arbetsgången i föreliggande studie följer en kvalitativ analys som har inspirerats av den fenomenografiska analysen.

Resultatet visar att kommunikation, samspel, delaktighet och lärande har betydelse för hur svårigheter erfars och hanteras. Det kommunikativa sammanhanget är av stor betydelse för hur barns lärande och handlingar tar skepnad och det spelar en väsentlig roll hur barns perspektiv beaktas i lärandesituationen. När barn och lärare har en positiv relation i den bemärkelsen att den vuxne utgår från barns erfarenhetsvärld ökar också möjligheten till ett aktivt deltagande och samspel mellan barn och lärare. Barns delaktighet medför också till viss del att de erfar lärandesituationen som mindre svår när barns perspektiv beaktas och lek och lärande integreras i den pedagogiska samlingen. För lärarna handlar det om att bli medvetna om hur barn resonerar när de ställs inför en uppgift som erfars som svår samt att stimulera barn att klara utmaningar och våga övervinna hinder. En god pedagogisk samlingssituation möjliggör att barnen på bästa sätt blir medverkande i en integrerad lek- och lärandesituation där de kan arbeta med stimulerande uppgifter som väcker intresset för lärande.

Sidan publicerades 2009-02-17 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 14:03 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?

Varför går det inte bättre för eleverna i vår gymnasieskola – trots att vi deltagit i fortbildningar, blivit föremål för Samverkan för bästa skola, digitaliserat skolan, stärkt det kollegiala lärandet och arbetat med språkutvecklande arbetssätt? Dessa frågor ställde sig lärarna, skolledarna och kommunledningen och gav i uppdrag till Ifous, att i samarbete med forskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh, genomföra en fördjupad nulägesanalys. (pdf)

Margareta Serder: Vad kan forskningen (inte) bidra med?

Det är nu ett helt decennium sedan formuleringen om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet infogades i den svenska skollagen. Många hyllmeter har sedan dess ägnats åt uttolkningar av vad formuleringen egentligen innebär. Det skriver Margareta Serder, lektor vid Malmö universitet, i en debattartikel i Skolportens magasin.

Förskola – ett socialt rum för vad?

Den politiska polariseringen kring förskolan tilltar. Vissa av de förslag till förändringar som diskuteras går därtill emot den nyss reviderade läroplanen, skriver professorerna Ingegerd Tallberg Broman och Ingrid Pramling Samuelsson.  

”Det mest hoppingivande du kommer att läsa på länge”

Jag vill göra reklam för en rapport. Det är en rapport om ett misslyckande och har den kanske nedslående titeln: ”Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?” och är framtagen av Åsa Hirsch och Annette Jahnke för Ifous. Läs den! skriver skolexperten Per Kornhall i ett blogginlägg.

Internationell konferens om inkluderande utbildning

Göteborgs universitet är värd för en internationell konferensen om likvärdig och inkluderande utbildning för barn och unga med funktionsnedsättningar. Syftet är att samla forskare från hela världen och knyta nya band.