Hoppa till sidinnehåll
Elevhälsa

Det socio-polisiära handlingsnätet: Om kopplingar mellan polis och socialtjänst kring ungdomars kriminalitet och missbruk

Publicerad:2012-11-05
Uppdaterad:2017-12-19

Disa Edvall Malms avhandling undersöker polisens, skolans och socialtjänstens samverkan kring ungdomar som utvecklat eller riskerar att utveckla missbruk eller kriminalitet, eller bägge. Socialtjänsten vill hellre samverka med skolan än polisen, visar avhandlingen.

Författare

Disa Edvall Malm

Handledare

Maritha Jacobsson, FD doktor (Umeå universitet) Torbjörn Forkby, Docent (Göteborgs universitet)

Opponent

Kerstin Svensson, Professor (Lunds Universitet)

Disputerat vid

Umeå universitet

Disputationsdag

2012-11-09

Titel (se)

Det socio-polisiära handlingsnätet: Om kopplingar mellan polis och socialtjänst kring ungdomars kriminalitet och missbruk

Titel (eng)

The socio-policing actor-network: On connections between the police and socialservices working with youth criminality and substance abuse

Institution

Institutionen för socialt arbete

Det socio-polisiära handlingsnätet: Om kopplingar mellan polis och socialtjänst kring ungdomars kriminalitet och missbruk

Övergripande diskuterar avhandlingen olika aspekter av att samhällets system av stöd och kontroll för barn och unga knyts närmare samman. Det handlar om hur samverkan framställs och uppfattas på olika nivåer och hur den konkretiseras i polisens och socialtjänstens arbete kring unga som utvecklat eller bedöms riskera att utveckla kriminalitet och/eller missbruk. Studieobjektet inbegriper övergripande ideologisk nivå, lokal/praktisknivå och individuell nivå. Syftet med avhandlingen är att identifiera, beskriva och analysera polisens och socialtjänstens samverkan kring barn och ungas kriminalitet och missbruk. Utgångspunkten är hur; samverkan mellan myndigheterna framställs i offentliga dokument, hur lokala aktörer uppfattar behovet av men också möjligheter, svårigheter och hinder kring samverkan, hur myndigheterna lokalt är organiserade för att aktualisera, handlägga, behandla och avsluta barn och unga, och slutligen vilka barn och unga som denna samverkan kan omfatta. Avsikten är att få en bild av vad denna samverkan på policynivå innebär och sätta detta i relation till hur polis och socialtjänst förstår och skapar sina respektive och gemensamma uppdrag i förhållande till varandra lokalt.

I avhandlingen används tre olika empiriska material och olika metoder för analys: Analys av statliga offentliga dokument, kvalitativa intervjuer med poliser, socialarbetare och deras chefer i en kommun och en kvantitativ kartläggning av aktuella ungdomar i kommunen. Handlingsnät som teoretisk grund används för att studera kopplingar mellan de båda myndigheterna och de tre olika nivåerna av studien. Genom att använda handlingsnät blir det möjligt att se hur polisens och socialtjänstens olika uppdrag kopplas samman kring barn och ungas kriminalitet och missbruk.

Resultaten av studien visar att det pågår en etablering av ett socio-polisiärt handlingsnät på den övergripande ideologiska nivån och den lokala kommunala nivån. I policydokumenten förspråkas ett kontrollerande förhållningsätt gentemot ungas kriminalitet. På den lokala nivån handlade det om ett kontrollstödjande förhållningsätt för att motverka både ungas kriminalitet och missbruk. Resultaten av studien visar att socialtjänsten fått ta ett större ansvar för att utreda och verkställa påföljder för ungas kriminella handlingar, samtidigt som det inom socialtjänsten riskerar att utvecklas en logik mera baserad på straffvärdet av den brottsliga handlingen än den unges individuella behov av hjälp och stöd.

Studien visar att i polisens och sociatjänstens arbete med enskilda barn och unga finns få möjligheter till samarbete. Dessutom var det få unga personer som samtidigt var aktuella för både polis och socialtjänst, vilket gör det svårt att uppnå något djupare längre samarbete kring enskilda ungdomar under längre tid. Det kan i bästa fall mera handla om en form av remissförfarande från polis till socialtjänst.

The socio-policing actor-network: On connections between the police and socialservices working with youth criminality and substance abuse

This thesis discusses different aspects of the link between social support and control systems for children and young people. By analysing the ideas and practice, it opens up a critical perspective in understanding collaboration between police and the social services.

This study seeks knowledge about how collaborative forms are officially presented and perceived at different levels and how they are realised in the police’s and social services’ work with young people who have developed or at risk of developing criminal behaviour and/or substance abuse. The object of the study embraces the overarching ideological, local/practical and individual levels.

The purpose is to identify, describe and analyse police and social service collaboration with regard to crime and substance abuse among children and young people. It addresses the following questions: How are collaborative concepts formulated in public documents in relation to the causes and problems that the collaboration is expected to resolve? What are local actors’ perceptions of collaboration? How do the police authorities and social service departments at the local level organise their activities to prevent young people’s criminality and substance abuse? How many children and young people are estimated to be involved in either the police authority, the social services department, or both?

The study’s starting points are: how inter-agency collaboration is portrayed in public documents; how local actors perceive the need for – but also the possibilities, difficulties and obstacles associated with – collaboration; how the agencies are organised locally for observing, administrating, and treating children and young people and deciding when the young person requires no further attention; and finally which children and young people are subject to this collaborative work.

The thesis consists of three studies using different empirical material and different methods of analysis: policy analysis of public documents, qualitative interviews with social workers, police officers and their managers in a municipality and a quantitative mapping exercise. Actor-network theory is used to understand how actions are connected between organizations and between the three levels of the study. Using the concept actor-network it is possible to show how police and social service commitments are linked.

The results of the thesis show that there was an establishment of a socio-police actor-network both at an ideological and a local level. The main idea, expressed in the official documents was that there should be a controlling attitude towards youth crime. At a local level the main ideas among those interviewed was that they had both a controlling and supportive attitude to youths, with both crime and abuse problems. It is possible that the social services logic has changed from values based on individual needs to values based on punishment. The study also showed that in practice there were just a small number of young people who were current for both the police and social services at the same time.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev