Development and Autonomy: Conceptualising teachers’ continuing professional development in different national contexts

Senare års internationella utbildningspolitik har alltmer kommit att fokusera på lärares kompetens som en väsentlig faktor för effektiv skolutveckling. Tyvärr visar det sig ofta att import av framgångsrika metoder från en kontext till en annan inte leder till efterfrågade och önskade resultat. Lärare ges ofta skulden för detta med förklaringen att de inte är särskilt förändrings- eller reformbenägna. Motivet för den här avhandlingen var den internationella utbildningspolitikens och forskningens delvis bristande medvetenhet om det nationella sammanhangets betydelse för lärares kompetensutveckling.

Fakta
Disputation

2013-03-01

Titel (eng)

Development and Autonomy: Conceptualising teachers’ continuing professional development in different national contexts

Författare

Wieland Wermke

Handledare

Docent Viveca Lindberg, docent Tore West

Opponent

Professor Karin Rönnerman, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs univdersitet

Institution

Institutionen för pedagogik och didaktik

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Wieland Wermke här

Svenskt abstrakt:

Längre svensk sammanfattning finns i avhandlingen på sidan 129.

Avhandlingens syfte var att bidra till teoretisk begreppsutveckling med stöd av empirisk begreppsbildning inom lärares kompetensutveckling. Begrepp som har
utvecklats är: kompetensutvecklingsmarknad, kunskapskällor och kompetensutvecklingskultur. Dessutom används de teoretiska begreppen för att undersöka
relationen mellan den kontextberoende tvådimensionella autonomi som lärare har i sin praktik – strukturer som är villkorliga – och mellan kompetensutveckling som uttryck för ett möjligt agentskap.

Avhandlingens ambition var inte att utforma en sammanhängande beskrivning av de båda fallen, utan att undersöka det analytiska värdet av relationen mellan lärares autonomi och deras kompetensutveckling, för att därigenom möjliggöra en beskrivning och analys av den nationella kontextens inflytande på lärares kompetensutveckling. Dessutom begränsar detta intresse studiens förklaringsvärde på grund av inflytandet från mer avgränsade kontexter såsom den enskilda kommunen eller skolan. Flera intressanta skillnader mellan de nationella fallen har framträtt och analyserats med avseende på olika former av lärares autonomi.

Sidan publicerades 2013-02-28 11:29 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2013-05-16 10:20 av Moa Duvarci Engman


Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Hälsoenkäter som görs i skolan kan göra elever medvetna om sin socioekonomiska position, visar en forskningsstudie vid Linköpings universitet. "Vissa upplevde skam och funderade på att dölja sanningen för att skydda sig och sin familj", säger Anette Wickström, biträdande professor i kritiska barnstudier.

Många pusselbitar bakom lyckad skolstart

Kid är sex år och går första året på grundsärskolan i Ljungaverk i Ånge. Hans skolstart var mycket väl förberedd och det lade grunden för en positiv utveckling.

Bokrecension: Förändring i praktiken

Att skapa en skolkultur med elevcentrerat professionellt lärande är bland det viktigaste en skolledare kan göra – men också bland det svåraste. Boken tydliggör både komplexiteten och hur den kan hanteras, skriver Peter Fowelin i en recension av boken Leda professionellt lärande – utifrån adaptiv kompetens av Deidre Le Fevre, m.fl.

”Spaningar” – den perfekta utomhusverksamheten

Under pandemin har många förskolor flyttat alltmer av verksamheten utomhus. På Skorstenen i Råcksta har det påverkat pedagogiken i grunden.

Flimmer kan hjälpa barn som har svårt att läsa

”Myrornas krig” kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter, visar en ny svensk-norsk studie. ”Det visuella bruset kan jämföras med att ge barnen ett par glasögon. Effekten på läsning och minne är omedelbar,” säger en lektor i pedagogik.