Digital studentkultur Om slutna grupper på Facebook som icke-formell arena i högre utbildning

Vad gör svenska studenter egentligen på Facebook? Denna och en rad andra frågor undersöker Alexandra Söderman i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2022-04-22

Titel (sv)

Digital studentkultur Om slutna grupper på Facebook som icke-formell arena i högre utbildning

Författare

Alexandra Söderman

Handledare

Docent Monica Johansson, Göteborgs universitet Andreas Ottemo, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Mats Trondman, Linnéuniversitetet

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande

Svenskt abstrakt:

Sedan Facebook lanserades i Sverige 2006 har plattformen vuxit dramatiskt och utgör numer det dominerande sociala mediet även för svenska studenter. I tidigare forskning har fokus i hög grad riktats mot möjliga pedagogiska vinster med Facebook, eller Facebook som en alternativ lärandearena i högre utbildning. Denna avhandling tar istället avstamp i mediekritiska perspektiv och kultur- och utbildningssociologisk teori, inom vilken sociologen Pierre Bourdieus arbeten är centrala. Detta för att analysera den icke-formella studentkultur som tar form i studentorganiserade slutna Facebook-grupper. Det övergripande syftet är att bidra med fördjupad kunskap om varför digital studentkultur formeras som den gör i tre slutna Facebook-grupper kopplade till tre olika högre utbildningskontexter. I arbetet adresseras därför följande frågeställningar: Hur präglar studenternas dispositioner formeringen av de olika utbildningskontexternas digitala studentkulturer på Facebook? Vilka distinktionsmekanismer och andra dominansförhållanden kommer till uttryck i Facebook-grupperna och kring vilka värden och ställningstaganden formeras dessa? På vilka sätt formas Facebook som digital kulturell miljö av de tre olika högre utbildningskontexterna? De Facebook-grupper som ingår i studien studeras med etnografiska metoder och består av ett förskollärarprogram, ett statsvetarprogram samt en grupp för studenter på konst- och designutbildningar. Resultaten visar hur Facebook kommit att fungera som en första anhalt för nyblivna studenter, men också hur den studentkultur som tar form i dessa grupper är tydligt präglad av studentgruppernas sociala bakgrund. Därigenom framträder bland annat något som kan förstås och diskuteras som Facebooks inlåsningseffekt, eftersom studenternas dispositioner inte utmanas i de egenorganiserade slutna grupperna.

Sidan publicerades 2022-04-12 15:00 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2022-04-20 07:42 av Susanne Sawander


Relaterat

Digitalisering ger mindre utrymme för lärares expertroll

Digitaliseringen i skolan innebär att lärare förväntas anta fler roller än den traditionella expertrollen. Det konstaterar Johan Sandén som undersökt hur digitaliseringen påverkat lärares arbete.

Lag om kränkande behandling tolkas olika

Skollagen om kränkningar tolkas på ett sätt av rektorer och ett annat av Skolinspektionen. Maria Refors Legge belyser i sin avhandling en rad otydligheter om skolans juridiska ansvar mot kränkande behandling.

Källkritik

Välkommen på konferens om källkritik för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen! Kunniga föreläsare ger dig som är lärare, bibliotekarie eller rektor kunskap om ny forskning och praktiska verktyg att använda på skolan. Delta på plats i Stockholm 13 oktober eller på distans 18 oktober–4 november. JUST NU! Boka-tidigt-pris 2 695 ex. moms gäller t.o.m 30 juni!

Elevhälsa

Välkommen till vår årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela elevhälsoteamet! Delta på plats i Göteborg 1–2 december eller på distans 8 december–5 januari. JUST NU! Boka-nu-pris 3 795 kr ex. moms gäller t.o.m 30 juni!

Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner

Gunilla Gunnarsson har i avhandlingen "Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner" studerat elevers möten med skolans naturvetenskapliga språkspel. Fokus är riktat mot elevers interaktion med läraren och andra elever, samt med artefakter.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Vad är beprövad erfarenhet?

Beprövad erfarenhet kan ha minst tre olika betydelser som alla är viktiga för hur vi ska undervisa, leda och organisera skolan. Det säger Anette Jahnke, universitetslektor i pedagogik, samt projekt- och processledare vid forskningsinstitutet Ifous, som har skrivit en bok om beprövad erfarenhet i skolan.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Avhandling om skolövergångar utsedd till Lärarpanelens favorit

Barns övergångar från förskola till förskoleklass, eller från förskoleklass till årskurs ett är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén som forskat om lärares arbete med övergångar. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.