Hoppa till sidinnehåll
Digitalisering

Digitala resursers påverkan på delaktighet i lärmiljöer: En studie av högstadieelevers delaktighet

Publicerad:25 mars

Johanna Öberg har undersökt potentialen som digitala resurser kan ha för att stödja elevers delaktighet i lärmiljöer.

Författare

Johanna Öberg

Handledare

Professor Uno Fors, Stockholms universitet Professor Jelena Zdravkovic, Stockholms universitet

Opponent

Docent Jimmy Jaldemark, Mittuniversitetet

Disputerat vid

Stockholms universitet

Disputationsdag

2024-04-+9

Abstract in English

I denna avhandling undersöks potentialen som digitala resurser kan ha för att stödja elevers delaktighet i lärmiljöer. Forskningsfrågorna fokuserar på elevperspektivet på delaktighet i formella och informella lärmiljöer, samt vilken roll digitala resurser kan ha i att främja elevdelaktighet i skolans undervisning.

Fyra deltagarbaserade studier undersöker elevers samt lärares syn på hur teknikförstärkt lärandet kan gynna de betydande interaktioner som främjar delaktighet i lärandemiljöer. Elever uttrycker brist på digitala resurser som aktivt stödjer deras delaktighet i skolan, jämfört med erfarenheter från deras privatliv. De betonar behovet av ökad användning av digitala resurser när det kommer till informationshantering och interaktioner i lärprocessen. Lärare betonar vikten av att kunna ge aktuell och snabb feedback till eleverna via digitala plattformar. Lärarna uttrycker även behovet av att kunna visualisera elevernas resonemang och av att kunna sammanställa och ha uppdaterade resultat på både individ- och gruppnivå. Både lärarna och eleverna identifierar potentialen hos digitala resurser för att öka elevernas delaktighet, ex. genom att utveckla digitala resurser som kan hantera informationsflöden och tillhandahålla gemensam plattform för interaktion och samarbete. Lärande underlättas och stärks av ett meningsfullt socialt deltagande, vilket behöver relateras till den pågående utvecklingen av lärmiljöer i det snabbt föränderliga digitala landskapet.

För att främja elevdelaktighet med stöd av en teknikförstärkt lärmiljö krävs en balans mellan att tillgodose elevernas behov, innehållskrav och lärarnas utmaningar för att bedriva kvalitativ undervisning med digitala resurser som stöd. I avhandlingen presenteras principer kring användning av digitala resurser för att främja elevdelaktighet. Principerna är fokuserar på tillgänglighet, individanpassning till olika lärstilar, och att stärka elevernas gemenskap. Dessa principer, som härrör från lärarnas erfarenheter, tros stödja lärares pedagogiska praktik i målsättningen att öka elevernas delaktighet i lärprocessen. Lärarna ser många användningsområden inom teknikförstärkt lärande för att stötta både elevdelaktighet och elevdeltagande. Däremot utgör skolans digitala resursers låga tillgång och tillförlitlighet ett stort hinder.

Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev