Du och Jag: Dialogiska möten kring text i resursskolans klassrum

Stina Gårlin synliggör förutsättningarna för deltagande i literacypraktiker i särskild undervisningsgrupp för grundskoleelever med diagnos inom AST.

Fakta
Disputation

2021-06-18

Titel (sv)

Du och Jag: Dialogiska möten kring text i resursskolans klassrum

Författare

Stina Gårlin

Handledare

Marie Nilsberth, Karlstads universitet Carin Roos, Karlstads universitet Birgitta Ljung Egeland, Karlstads universitet

Opponent

Professor Anneli Frelin, Högskolan i Gävle

Institution

Institutionen för pedagogiska studier

Lärosäte

Karlstads universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

Denna avhandling handlar om literacypraktiker i en resursskola år 7-9 för elever med diagnos inom Autismspektrum (AST). Elever med diagnos inom AST har under lång tid visat sig ha en otillfredsställande skoltillvaro, vilket visat sig i form av hög skolfrånvaro och att alltför många elever inte uppnår gymnasiebehörighet efter avslutad grundskola. Forskning visar att AST kan medföra svårigheter med läs- och skrivlärande. Detta lärande är en central förutsättning för att uppnå skolans krav. Klassrumsstudier med fokus på läsande och skrivande i undervisningen har dock saknats. Med en social syn på literacy bidrar den här studien med kunskap om hur deltagande i klassrummets literacypraktiker gestaltar sig för elevgruppen. Studien visar hur relationella aspekter är avgörande för deltagarnas interaktioner kring text. Martin Bubers relationsfilosofi utgör tyngdpunkten i avhandlingens teoretiska ramverk, där begreppsparen Jag-Du och Jag-Det används för att tolka empiriska exempel och synliggöra pedagogernas förhållningssätt i möten med elev och text. Resultatet visar att båda dessa sätt att möta eleverna har betydelse för elevernas möjligheter till deltagande i literacypraktiker, vilket i förlängningen skapar förutsättningar för lärande.

Sidan publicerades 2021-06-16 09:53 av Susanne Sawander


Relaterat

Social färdighetsträning ger resultat för barn med autism

Nora Choque-Olsson visar i sin studie att social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med AST har stor positiv effekt på förmågan att agera i sociala situationer.

AST-elever mindre delaktiga i skolan

Marita Falkmer har forskat om socialt samspel och delaktighet hos elever i grundskolan med autismspektrumtillstånd, AST. Hennes resultat visar att de eleverna skattar sin delaktighet betydligt lägre än sina klasskamrater.

Specialpedagogik i förskolan

Välkommen till en konferens för dig som möter barn i behov av särskilt stöd i förskolan! Föreläsningarna berör aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter. Välj att delta på plats i Stockholm, eller ta del av samma program online.

Grund- och gymnasiesärskolan Webbkonferens

Konferensen för dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan, inriktning ämnen och ämnesområden. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken som vi hoppas kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.

Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier

Hur gör barn för att låtsas? Kan det vara så svårt? Vilka kognitiva förmågor och kapaciteter behövs för att kunna låtsasleka? Mikael Jensen har i avhandlingen "Hur lär sig barn att leka på låtsas?" studerat hur barn når denna mycket speciella förmåga.

Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nr 3 2021

Nr 3 2021

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser