Hoppa till sidinnehåll
Internationellt

Educating global citizens: a study of interaction between NGOs and schools in Finland

Publicerad:2022-10-03

Heidi Henriksson har forskat om hur medborgarorganisationerna driver global fostran genom medverkan i läroplansreformer, läromedelsproduktion och lärarfortbildning samt genom kampanjer och workshoppar riktade till skolor i Finland.

Författare

Heidi Henriksson

Opponent

Professor Elina Lehtomäki, Uleåborgs universitet

Disputerat vid

Åbo Akademi

Disputationsdag

2022-10-07

Titel (eng)

Educating global citizens: a study of interaction between NGOs and schools in Finland

Institution

Institutionen för kultur och lärande

Abstrakt

I avhandlingen studeras global fostran i kontexten av växelverkan mellan medborgarorganisationer och skolor i Finland. Syftet är att undersöka hur medborgarorganisationer försöker påverka den formella utbildningen genom olika typer av påverkansarbete. Analysen tar avstamp i tre teoretiska perspektiv: styrningsteori, teori om sociala rörelser och dekolonial teori. Styrningsteori används för att analysera förhandlingar om vilken typ av global fostran som är nödvändig eller önskvärd i finländska skolor, och termen förverkligande (eng. enactment) används för att studera hur policy kring global fostran genomförs i praktiken. Med hjälp av teori om sociala rörelser förstås global fostran som den globala rättviserörelsens utbildningssektor, bestående av en mångfald av aktörer och handlingar. Den dekoloniala teorin används för att problematisera global fostran som ett potentiellt eurocentriskt och nykolonialt projekt. Den övergripande forskningsfrågan lyder: hur förverkligas global fostran i interaktionen mellan medborgarorganisationer och skolor i Finland?
Empiriskt fokuserar studien på 24 medborgarorganisationer som alla hör till det finländska nätverket för global fostran. Det primära empiriska materialet för denna etnografi består av deltagande observation vid ett flertal platser, intervjuer, undervisningsmaterial producerat av medborgarorganisationer samt medborgarorganisationers utlåtanden. Mer specifikt undersöks följande former av medborgarorganisationers medverkan i skolvärlden: 1) utlåtanden gällande läroplansreformer och läroboksproduktion, 2) lärarutbildning och -fortbildning som ordnas av medborgarorganisationer, 3) skolsamarbete, där medborgarorganisationernas skolkampanjer och workshoppar ingår.
Fyra huvudsakliga slutsatser presenteras. Den första slutsatsen är att medborgarorganisationer har flera roller i relation till formell utbildning och att de legitimerar sin medverkan genom olika typer av auktoritet: professionell, juridisk, demokratisk och påverkansbaserad auktoritet. Studien antyder att de första två typerna riskerar överskugga de två senare. Det andra resultatet är att de studerade medborgarorganisationerna inte kan sägas dela någon enhällig politisk position, utan snarare uppvisar de ett diversifierat motstånd, samlade under paraplybegreppet global fostran. Analysen visar att globala orättvisor ofta framställs som brist på utveckling eller som representationsproblem och mer sällan som problem kring hur den globala ekonomin är organiserad. Den tredje slutsatsen är att medborgarorganisationernas kritiska ståndpunkter, som kan hittas till exempel i deras påverkansarbete gentemot läroboksförlag, tidvis tenderar att urvattnas i klassrumssammanhang. Slutligen, som ett fjärde resultat visar studien att fostran till globalt medborgarskap i finländska skolor ofta inte prioriteras av lärare eller elever själva, även om eleverna verkar ivriga att diskutera och engagera sig i att åtgärda globala utmaningar, särskilt om de uppmuntras till det i skolan.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Fysik

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i fysik! Möt en astronaut, få tips om experiment med små resurser, råd inför digitaliseringen av NP och andra verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Julklapp! Du får 30% rabatt på fysiska konferensen och 15% rabatt på webbkonferenser till och med 31 dec 2023!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
25–26 jan 2024
Digital temaföreläsning

Hållbar utveckling i förskolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill lära dig mer om att utveckla undervisningen för hållbar utveckling i förskolan. Hållbarhetsfrågorna påverkar barnens liv här och nu med en framträdande roll i läroplanen, och förskolans pedagoger har en nyckelroll i att fördjupa undervisningen utifrån olika perspektiv.
Läs mer & boka
Fsk
19 feb – 1 apr 2024
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev