Educational encounters with adult students in difficult learning situations

Fakta
Disputation

2008-10-17

Titel (eng)

Educational encounters with adult students in difficult learning situations

Författare

Lisbeth Ohlsson

Handledare

Professor Jerry Rosenqvist, Högskolan Kristianstad, Universitetslektor Stefan Andersson, Högskolan Kristianstad

Opponent

Dr. David Skidmore, Bath University

Institution

Pedagogiska institutionen

Lärosäte

LU – Lunds universitet

Länkar
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Lisbeth Ohlsson
Artikel från Högskolan Kristianstad

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen utgörs av en retrospektiv studie av författarens pedagogiska och psykologiska praktik i Grundläggande Kommunal Vuxenutbildning i södra Sverige. Den grundläggande vuxenutbildningen genomförde i sin uppsökande verksamhet ett projekt vid Samhall AB, ett statsägt företag som producerar varor och tjänster och som har regeringens uppdrag att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för anställda med funktionshinder. En grupp bestående av 23 anställda hade sökt till vuxenutbildningen men misslyckats i s.k. inslusstest vid ett tidigare besök av lärare från Komvux. Syftet med föreliggande studie är att, i vad som betecknas som svåra lärandesituationer, undersöka eventuella dolda resurser för lärande hos den aktuella gruppen. Forskningsfrågorna rör hur lärande och undervisning kan förstås ur ett livsvärldsperspektiv när traditionellt strikta testförfaranden ersätts med dialog i pedagogisk och psykologisk diagnos. Intresset riktas även mot hur de studerande upplever sig själva som lärande människor och hur de skapar mening vid problemlösning framförallt i matematik och svenska samt vilket inflytande samspelet med forskaren har i interaktionen. Data har insamlats genom ljudbandsinspelningar vid individuella pedagogiska möten mellan de studerande och författaren. Transkriptioner från fyra av dessa möten har djupanalyserats i ett flertal turer pendlande mellan helhet och delar. Studiens metodologiska ansats är inspirerad från fenomenologiska och hermeneutiska traditioner med särskilt fokus på kontextuell analys. En bild framträder genom de olika analysfaserna vilken kan beskrivas som ett universum av komplexitet med ringar i ständig rörelse. Helhetens komplexitet fryses i sin rörelse på analytiska grunder och ringarna tas isär och granskas. De huvudsakliga resultaten av analys och tolkning träder fram som en interaktionens relationella grammatik i vilken formaspekter visar sig som sekvenser och skift i interaktionen där vissa skift förefaller starkare och mer betydelsefulla än andra. Relationer och meningsaspekter urskiljdes som innehållsliga teman, främst med fokus på de studerandes perspektiv men i viss utsträckning även på forskarens perspektiv. En gemensam nämnare för de fyra mötena tolkas i termer av metakognition som relation mellan liv och lärande, där existentiella teman såsom exkludering framträder, men även teman som rör innehåll i kursplaner och skolämnen framstår som betydelsefulla. Mediering och rollen som katalysator i dialog och diagnos i dessa pedagogiska möten speglas i Martin Bubers dialogfilosofi och mötet mellan ett Jag och ett Du. Undervisning och lärande i svåra lärandesituationer förstås i den föreliggande studien som att vara del av varandras intelligens genom vilket frigörande av dolda resurser för lärande kan ske. Tillämpning av studiens resultat i vuxenundervisning ses genom att metakognitiva aspekter av lärande och undervisning kan förena studerande och den naturliga variationen av olikheter i blandade undervisningsgrupper.

Sidan publicerades 2008-10-03 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-11 12:22 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer