Dela:

Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik: En skolstudie i postmodern tid

Fakta
Disputation

2009-11-27

Titel (sv)

Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik: En skolstudie i postmodern tid

Titel (eng)

Students opportunities to assume responsibility for their own learning with regard to mathematics.: A classroom-based study in a postmodern era.

Författare

Lili-Ann Kling Sackerud

Handledare

Docent Gun-Marie Frånberg, professor Johan Lithner,

Opponent

Professor Ole Björkqvist

Institution

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Matematik, teknik och naturvetenskap

Lärosäte

UmU – Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Lili-Ann Kling Sackerud

Svenskt abstrakt:

Denna avhandling problematiserar individperspektivet i skolans styrdokument genom att studera skolans uppdrag att utveckla elevernas förmåga och möjligheter att ta ansvar, vara delaktiga och ha inflytande. Huvudsyftet är att undersöka elevernas möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik. För att förstå dessa möjligheter har jag inledningsvis undersökt hur skolverksamheten generellt och matematikundervisningen specifikt organiseras och genomförs. Jag har även undersökt hur elevernas ansvar, inflytande och delaktighet gestaltas i den skolmatematiska kontexten. Ytterligare en frågeställning som studien belyser syftar till att förstå de sociala förutsättningar som påverkar elevernas möjligheter till ansvarstagande.Det empiriska materialet utgörs av intervjuer och observationer. Studien genomfördes som en fallstudie på en svensk år 0-9 skola med syfte att belysa matematikundervisningen genom hela grundskolan. Utifrån frågan om hur ansvar, inflytande och delaktighet gestaltas i skolverksamheten blev det också viktigt att studera hur elever, lärare och skolledare uttrycker och realiserar frågan om ansvar för lärande både generellt men även specifikt med avseende på lärandet i matematik. En viktig teoretisk utgångspunkt har varit det fenomenologiska livsvärldsbegreppet. Det har bidragit till studiens uppläggning och gett redskap för att kunna problematisera elevernas förutsättningar i ett individperspektiv. Även ett designteoretiskt perspektiv har varit betydelsefullt och då speciellt vid genomförandet och analysen av klassrumsobservationerna.De arbetssätt och arbetsformer som visar sig vara vanligast förekommande är individuellt arbete i matematikboken. Läromedlet kan sägas reglera och styra verksamheten i stor utsträckning och lärarens roll blir att hjälpa och stötta eleverna så att de kan gå framåt i boken. Studien visar även på tydliga förändringar i dagens skola. Från att tidigare ha fokuserat gemensamma, kollektiva upplevelser, kan vi idag konstatera att allt mer individuella arbetsformer, exempelvis det som betecknas eget arbete , används. De utmaningar skolmatematiken står inför handlar om skolans förhållande till individen i relation till kollektivet, hur möjliggöra lärares erfarenhetsutbyte inom och över stadiegränserna samt på vilket sätt matematikundervisningen kan minska sitt läromedelsberoende och kanske därigenom stärka lärarens didaktiska roll och uppdrag.

Sidan publicerades 2009-11-17 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 16:09 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina didaktiska val implementerar de riktlinjer om jämställdhet som beskrivs i läroplanen. Resultaten i avhandlingen visar att det är en komplex fråga som är avhängig många faktorer.

Huvudvärk och nedstämdhet – stress i skolan ökar psykisk ohälsa hos unga

Sociala påfrestningar i skolan och hemma kan påverka den psykiska ohälsan hos unga, visar en ny avhandling av Victoria Lönnfjord, doktor i socialt arbete vid Karlstads universitet. ”Det gäller ju sociala påfrestningar i skolan, men också relaterat till familjen och individen själv och hur det här associeras till psykosomatiska besvär”, säger hon.