Elevskap och elevskapande: Om formandet av skolans elever

Fakta
Disputation

2009-04-24

Titel (sv)

Elevskap och elevskapande: Om formandet av skolans elever

Titel (eng)

Pupil ship and the Construction of Pupils: How school pupils are formed

Författare

Lottie Lofors-Nyblom

Handledare

Fil.dr. Catharina Andersson (Pensionerad från Högskolan Dalarna 2008)

Opponent

Professor Agneta Linné, Örebro universitet

Institution

Högskolan Dalarna, Akademin hälsa och samhälle

Lärosäte

UmU – Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Beställ avhandling i tryckt format via lllo@du.se
Läs Skolportens intervju med Lottie Lofors-Nyblom
Läs pressmeddelandet
Mer om disputationen

Svenskt abstrakt:

Min avhandling utforskar två olika aspekter av hur skolelever konstrueras. De två undersökningar som görs har sin teoretiska bas i Foucaults begrepp governmentality respektive conduct of conduct, två sammanlänkade begrepp som handlar om styrningen av människors uppträdande. Den första studien undersöker konstruktionen av idealeleven i två läroplanstexter från 1969 och 1994, Lgr 69 respektive Lpo 94. Den andra studien fokuserar hur elever konstrueras och konstruerar sig själva i skolkontexten. De metoder som används är textanalys samt gruppintervjuer.

Läroplansstudien beskriver elevers önskvärda förmågor och egenskaper i vår nu gällande läroplan, samt i den läroplan som togs i bruk för fyra decennier sedan. I studien framgår att bilden av idealeleven som ärlig, hjälpsam, tålmodig och omtänksam under de senaste fyrtio åren har ersatts av föreställningen om en ansvarstagande, reflekterande, aktiv och kritisk individ. I läroplansstudien utarbetas även ett subjekt med rakt motsatta förmågor (s k binära motsatser eller dikotomier) för att visa antitesen till den demokratiska eleven /samhällsmedlemmen. Den analys som görs av läroplansstudiens resultat handlar om hur önskvärda förmågor hos idealeleven hänger samman med skolarbetets utformning och interaktionen mellan lärare och elever.

Den andra studiens tema är hur eleverna själva anser att en god elev ska vara/uppträda. Jag har genomfört gruppsamtal med nioåriga elever om att lyckas respektive att misslyckas som elev. Analysen behandlar vad en grupp elever samtalar om, hur de gör det och vem som får tala när. Resultatet visar att för dessa nioåriga elever är relationerna med kamraterna det mest centrala under skoldagen och att det traditionella skolarbetet såsom läsning, skrivning och räkning inte förknippas i någon högre grad med att lyckas eller misslyckas i skolan. Det absolut största misslyckandet är att inte ha tillgång till några kamrater. Genom att behärska en rad outtalade regler gällande att vara skolflicka eller skolpojke betraktas barnen av sin omgivning som vanliga, normala och godtagbara elever. De flesta lyckas lära sig dessa regler för uppträdandet utan större svårigheter, men en och annan misslyckas med detta och blir på ett eller annat sätt utesluten från andra elevers aktiviteter. Att positionera sig själv och andra är en grundläggande del i interaktionen med andra elever och sker kontinuerligt och i en ständigt pågående process. Positionering handlar i det här sammanhanget inte främst om det vi vanligen kallar status, utan avser det människor gör så snart vi träffar en annan människa: Vi ställer oss frågan Vem är du och vem är jag nu och i den här situationen? och försöker genom interaktion med den andra att få svar på den frågan. Eleverna har olika tekniker för att positionera sig själva och varandra och använder dessa tekniker mer eller mindre frekvent. Vissa elever är mer tävlingsinriktade än andra och bär på en mer hierarkisk idé vad gäller den egna positionen, medan andra visar litet intresse för att jämföra och positionerar sig själva och andra utan att tävla och jämföra.

I diskussionskapitlet, till sist, jämför jag det jag kallar läroplansdiskursen och elevdiskursen avseende vilka förmågor idealeleven bör vara i besittning av.

Sidan publicerades 2009-04-06 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 13:28 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser