Empirical Essays on Education and Health Policy Evaluation

Mångfald i skolan är ett viktigt verktyg för beslutsfattare som vill minska segregation. Det konstaterar Debbie Lau som undersökt orsakssamband i utbildnings- och hälsopolitik.

Fakta
Disputation

2020-06-03

Titel (eng)

Empirical Essays on Education and Health Policy Evaluation

Författare

Debbie Lau

Handledare

Professor Mikael Lindahl, Göteborgs universitet Docent Andreea Mitrut, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Jonas Vlachos, Stockholms universitet

Institution

Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med

Svenskt abstrakt:

Effekten av skolkamrater från samma ursprungsregion på endogami och arbetssegregation: Bevis från Sverige Denna studie studerar hur kvasi-experimentell variation i andelen skolkamrater från samma ursprungsregion (Region-of-Origin, ROO) påverkar en individs sannolikhet att ha en partner från samma ROO (endogami), samt individens andel kollegor från samma ROO på arbetsplatsen senare i livet (arbetetssegregation). Detta görs genom skattning av en regressionsmodell där individer i olika årskurser, men från samma skola, jämförs över tid (en så kallad ”fixed effects” modell). Vi använder ett data set som sammanfogat information från olika register i Sverige, och som innehåller ROO-bakgrund, utbildning, arbetsmarknadsutfall samt intergenerationell information för alla niondeklassare för skolåren 1988 till 2000. Huvudresultaten i studien visar på både statistiskt och ekonomiskt signifikanta resultat för invandrare: en ökning med en standardavvikelse i andelen skolkamrater från samma ROO, ökar sannolikheten för en invandrare att ha en partner från samma ROO med över 7% samt sannolikheten för att ha kollegor från samma ROO med över 12%. Effekten av saltjodisering på humankapital: Bevis från Sverige. Denna studie fokuserar på den heterogena kausala effekten av en rikstäckande informationskampanj om jod berikning av salt år 1936 på individer med olika socio-ekonomisk bakgrund (SES) vid födseln. Estimeringsmetoden jämför utfall före och efter kampanjen, för de individer som exponerades för kampanjen med de individer som inte fick del av informationen (en så kallad ”difference-in-differences” design). Studien använder ett nytt dataset, där de svenska befolkningsregistren har sammanfogats med två unika historiska datakällor med regional data på jodbrist före informationskampanjens start samt med detaljerad data på SASbakgrund, vilket gör det möjligt att följa individernas utbildning- och arbetsmarknadsutfall som vuxna. Ett notabelt resultat är att medan informationskampanjen ökade humankapitalet för individer från familjer med hög SES, så ledde den inte till någon förbättring för familjer med lågt SES. Även om interventionen ledde till en ökning motsvarande 8% i sannolikheten för en individ att ha ett högkvalificerat yrke, finner vi mer blygsamma direkta effekter på individens utbildning. Den sociala gradienten som dessa resultat visar på är centrala att ta hänsyn till vid planer på att använda salt-jodisering för att förbättra humankapitalet i befolkningen. Effekten av undervisning på modersmål på arbetsmarknadsutfall och ojämlikhet i utbildningen Denna studie använder sig av en skarp policyförändring i Hong Kong, där hälften av högstadieskolorna tvingades ändra undervisningsspråket från engelska till kinesiska från skolåret 1998-1999, för att studera effekter av att få undervisning på modersmålet på senare utfall. Effekterna skattas med en modell som använder information om tidpunkten för policyförändringen i kombination med information om studenternas ålder, vilket avgör om de går i en årskurs som påverkas av policyförändringen eller inte (en så kallad ”regression discontinuity” design). Studien använder sig huvudsakligen av folkräkningsdata från 2011. Resultaten visar att utbildning på modersmålet ökar individens arbetslöshet och minskar sannolikheten att ha ett högavlönat yrke. Ett kontroversiellt ämne i Hong Kong har varit huruvida denna reform påverkat den sociala bakgrundens betydelse för att påbörja universitetsstudier. Tyvärr så gör begränsningar i de data som finns tillgängliga att dessa modeller genererar icke-signifikanta och oprecist skattade estimat. Resultaten från denna studie understryker behovet av en fortsatt diskussion avseende huruvida utbildning på modersmålet förbättrar lärandet eller förvärrar individens arbetsmarknadsutfall.

Sidan publicerades 2020-06-04 10:47 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2020-06-17 08:34 av Susanne Sawander


Relaterat

Elevsammansättning viktig för elever med utländsk bakgrund

Elevsammansättningen är extra viktig för elever som bor i socialt utsatta områden och som pendlar till en socialt mer privilegierad skola. Det visar Maria Granvik Saminathen som forskat om skolors kvalitet kopplat till elevers psykisk hälsa och skolprestationer.

Betyg påverkar val av gymnasieskola

I val av gymnasieskola lägger elever med högre betyg större vikt vid skolans rykte än de med lägre betyg. Det är ett resultat i Mikael Thelins forskning om vilka preferenser som kan ha betydelse när elever söker till gymnasiet. 

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Women’s Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

Karin Teschings avhandling "Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Womens Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden" analyserar tre aspekter av sambandet mellan kvinnors utbildning och barnafödande.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

”Ja bare skrivar som e låter”: En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms

I Anna Greggas Bäckströms avhandling ""Ja bare skrivar som e låter": En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms" studeras en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker medfokus på sms såväl på standardsvenska som på dialekt.

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Målet med Helena Perssons avhandling "Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9" är att öka kunskaperna om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning.

Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare.

Syftet med Christin Furus avhandling "Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare." är att utforska och belysa vad det innebär att bli professionell röstanvändare i läraryrket.

Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

Syftet med Karin Kilhammars avhandling "Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer" är att öka kunskapen kring idén om medarbetarskap och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.

Doing research in primary school: information activities in project-based learning

Syftet med Anna Lundhs avhandling "Doing research in primary school: information activities in project-based learning" är att beskriva och illustrera hur informationskompetenser tar form, och de möjligheter till lärande som barn möter, i informationsaktiviteter under de första skolåren i början av 2000-talet.

”Vi har nästan blivit för bra”: lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

Syftet med Ingrid Granboms avhandling ""Vi har nästan blivit för bra": lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik" är att beskriva och analysera lärarnas konstruktion av mening och vardagskunskap beträffande förskolan som pedagogisk praktik.

Musikalisk lärandemiljö – planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem

Syftet med Johanna Stills avhandling "Musikalisk lärandemiljö - planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem" är att undersöka planerade musikaktiviteter i den musikaliska lärandemiljön på sju småbarnsavdelningar i daghem utgående från fyra olika aspekter: barnvisornas texter, barnvisornas melodier, musikens grundelement och instrumentanvändning.

Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

I Ingalill Stefanssons avhandling "Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan" presenteras en studie om livsförståelsearbete i särskolan.

Effects of management by objectives: studies of Swedish upper secondary schools and the Influence of role stress and self-efficacy on school leaders

Syftet med Erik Lindbergs avhandling "Effects of management by objectives: studies of Swedish upper secondary schools" är att undersöka effekterna av Management by Objectives (MBO) inom svensk gymnasieutbildning.

An employeeship model and its relation to psychological climate: A study of congruence in the behavior of leaders and followers

Johan Bertletts avhandling "An employeeship model and its relation to psychological climate: A study of cong" behandlar organisatoriska aspekter som organisationsklimat, psykologiskt klimat samt medarbetarskap utifrån ledarskapsbeteende, arbetskamratsbeteende och interaktivt ledare-följarebeteende.

Gymnasielärarens uppdrag som mentor: En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

I avhandlingen "Gymnasielärarens uppdrag som mentor: En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet" kartlägger, beskriver och analyserar Elisabeth Nordevall lärarens uppdrag som mentor såväl när det gäller innehåll som funktion.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.