Hoppa till sidinnehåll
Svenska

En del i helheten. En studie av kontextualiserad grammatikundervisning i gymnasieskolan

Publicerad:2023-09-27
Uppdaterad:2023-12-07

Agnes Strandbergs forskning handlar om hur forskare och lärare tillsammans skapar, iscensätter och utvärderar kontextualiserad grammatikundervisning i gymnasieskolans svenskundervisning.

Författare

Agnes Strandberg

Handledare

Lena Manderstedt, Luleå tekniska universitet. Stefan Lundström, Luleå tekniska universitet

Opponent

Professor Per Holmberg, Göteborgs universitet

Disputerat vid

Luleå tekniska universitet

Disputationsdag

2023-09-29

Institution

Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

Abstrakt

Det övergripande syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om grammatikunder­visning i svenskämnet genom en design där forskare och lärare tillsammans skapar, iscensätter och utvärderar kontextualiserad grammatikundervisning i gymnasie­skolans svenskundervis­ning, samt att belysa på vilka sätt en sådan undervisning kan användas och förstås. Shulmans (1986; 1987) teoretisering av lärares ämnesdidaktiska kunskapsbas (PCK), samt hans begreppsapparat om undervisning, används som teoretiskt ramverk i avhandlingens ramberättelse. Avhand­lingen består av fyra vetenskapliga artiklar där designstudien undersöks utifrån olika perspektiv. Det empiriska material som ligger till grund för avhandlingen är vetenskapliga artiklar publicerade i engelsk­språkiga tidskrifter, ljudinspelade fokusgruppsamtal med de sex deltagande lärarna, videoinspel­ningar av de deltagande elevernas metalingvistiska aktiviteter, observations­anteckningar av forskaren samt en elevenkät. Resultaten visar på vilka sätt kontext­ualiserad grammatik­undervisning med målet att utveckla elevers metaling­vistiska förståelse, lämpligen kan ta sig uttryck och användas genom följande samverkande designelement: induktiva arbets­sätt, diskussioner, visualiseringar och integrering. Vidare visar resultaten vilka strategier som elever använder sig av när de analys­erar syntaktiska egenskaper i ett skönlitterärt textutdrag, samt vilka pedagogiska möjligheter och utmaningar som applicerandet av dessa kan generera. I avhandlingen synliggörs också att använd­ningen av autentiska texter i grammatikunder­­visningen kan möjliggöra kopplingar mellan olika språkliga nivåer, så som grammatik och pragmatik. Mot bakgrund av den komplexitet som kännetecknar autentiska texter visar studien emellertid att de också kan försvåra representationen av ett grammatiskt fenomen och i förläng­ning­en representationen av språkets hierarkiska uppbyggnad. Med utgångs­punkt i avhand­lingens sammanförda resultat diskuteras vikten av och komplexiteten med grammatikundervis­ningens kontextualiser­ing och dess relation till det skolgrammatiska arvet från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. I ljuset av lärares ämnesdidaktiska kunskaper och praktikens villkor indikerar resultaten slutligen betydelsen av att rekapitulera vad gramma­tik­undervisning är och kan vara inom ramen för förstaspråksundervisningen i allmänhet och svenskundervis­ningen i synnerhet. 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev