Dela:

En resa med osäkra mål: Unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv

Fakta
Disputation

2009-09-18

Titel (sv)

En resa med osäkra mål: Unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv

Titel (eng)

A journey with uncertain destinations: Young adults’ school-to-work transitions in a biographical perspective

Författare

Lena Lidström

Handledare

Professor Lisbeth Lundahl samt Docent Kerstin Hägg, Umeå universitet

Opponent

Professor Héctor Pérez Prieto, Karlstads universitet

Institution

Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning

Lärosäte

UmU – Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Lena Lidström
Läs mer om disputationen

Svenskt abstrakt:

Ungas övergångar från skola till arbete har blivit längre och mer komplexa de senaste två decennierna, och riskerna för arbetslöshet och social exklusion har ökat. Unga människor förväntas idag planera sin egen karriär och öka sin anställningsbarhet, trots att kön och social och kulturell bakgrund fortfarande starkt påverkar deras möjligheter. Politiska insatser sätts in för att underlätta ungas etablering i arbetslivet. Övergången från skola till arbete är dock en svag punkt i det svenska välfärdssystemet, och vidare har kvaliteten på karriärvägledning ifrågasatts.
Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera hur unga vuxnas övergångar från skola till arbete formas i ett biografiskt perspektiv. Studien bygger på intervjuer med 52 arbetslösa kvinnor och män mellan 25 och 29 år, med olika utbildningsbakgrund, bosatta i tre skilda svenska kommuntyper. Fyra forskningsfrågor fokuseras: Hur skildras den egna etableringsprocessen i retrospektiv? Vad utmärker handlingshorisonterna vid intervjutillfället? Vilka innebörder har möten med karriärvägledning? Vilka skillnader avseende bostadsort, etnicitet och kön finns i dessa frågor och hur kan de förstås? Analysen av de unga vuxnas berättelser baseras på careershipteorin av Hodkinson och Sparkes.
I retrospektiv illustrerade de unga vuxna övergången som en möda att finna och nå sina karriärmål. Vändpunkterna, det vill säga när en utbildning eller ett arbete börjat eller slutat, framhölls, men även erfarenheter i studier eller jobb som gett insikter om vad de vill göra och undvika. Fyra övergångsmönster, som delvis kan kopplas till kön och bostadsort, identifierades: ett fragmenterat mönster med många växlingar mellan arbetsplatser, utbildningar och arbetslöshet; eller stabilare mönster antingen i utbildning, i arbete eller i utanförskap. Beroende på mönster hade de unga vuxna delvis olika erfarenheter, nuvarande situation och framtidsförväntningar.
De unga vuxnas handlingshorisonter vid intervjutillfället innefattade olika livsområden, tidsperspektiv och antal alternativ. Att få ett stabilt arbete och fortsätta etablera sig som vuxen var dock centralt för flertalet. Strategierna för att navigera mellan drömmar och realitet varierade. Intervjupersonerna delade emellertid en ambition att förvalta sitt pund och en oro för att misslyckas med det. Möten med karriärvägledning beskrevs vanligen som sporadiska och meningslösa. Samtidigt framgick att respondenternas val och vägar influerades av vägledare och andra tjänstemän vid val av gymnasieutbildning och vid arbetslöshet. När insatserna riskerade hindra intervjupersonerna var själv är bäste dräng den vanligaste strategin. Vidare framkom att vägledningen varierar beroende på etnicitet och lokala strukturer. Sammanfattningsvis föreföll övergången från skola till arbete vara en besvärlig och osäker resa som huvudsakligen företas utan professionellt stöd.

Sidan publicerades 2009-09-03 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 09:40 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.