En riktig rektor. Om ledarskap, genus och skolkulturer.

För en utomstående kan nog rektors arbete förvåna litegrann, säger Josefin Brüde Sundin, för det vardagliga ledarskapet gestaltar sig ibland på lite oväntade sätt. Men det som först kan verka som ganska löst hopplockade arbetsuppgifter bildar tillsammans en meningsfull helhet, säger hon, och får absolut inte förringa den verkliga innebörden av rektorernas ledarskap.

Fakta
Disputation

2007-05-11

Titel (sv)

En riktig rektor. Om ledarskap, genus och skolkulturer.

Titel (eng)

A Real Principal. About leadership, gender and culture.

Författare

Josefin Brüde Sundin

Handledare

Professor Glenn Hultman samt docent Maria Sundkvist

Opponent

Docent Anders Persson, Lunds universitet

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Lärosäte

LiU – Linköpings universitet

Länkar
Läs pressmeddelande (LiU)
Läs Skolportens intervju med Josefin Brüde Sundin

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen handlar om rektorers arbete och ledarskap. Det övergripande syftet med studien är att fånga och förstå innebörden av och komplexiteten i att vara rektor. Genom att rikta uppmärksamhet mot den vardagliga praktiken ute på skolorna ges en levande bild av rektorers arbete och ledarskap. Sammanhanget som rektorerna befinner sig i beaktas, vilket här innebär ett intresse för den kulturella kontexten samt för genusaspekter.

I studien används en explorativ, kvalitativ ansats, tydligt inspirerad av etnografisk metod. Studien baseras på ett längre fältarbete hos en kvinnlig rektor, två kortare fältarbeten hos två andra rektorer (en kvinna och en man), samt en intervjustudie där fyra rektorer ingår (två kvinnor och två män).

Studien visar att det handlar om ett skolledarskap på många plan, och att fenomenet är komplext och inte låter sig infångas i en enkel definition. Relationer och relationsskapande lyfts fram som centrala aspekter av rektorers arbete och ledarskap. Den emotionella dimensionen betonas, bland annat hävdas att rektorernas position emellan olika intressenter och delkulturer utgör en anledning till att de befinner sig i ett emotionellt spänningsfält. Konturerna av ett genuskontrakt urskiljs, där kulturella föreställningar om kvinnor och män blir tydliga, och som rektorerna har att förhålla sig till. Studien belyser hur en riktig rektor (för att anspela på titeln till avhandlingen) konstrueras i samspelet mellan många olika aktörer.

Sidan publicerades 2007-06-14 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-05-02 09:15 av


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Från oro till ro i skolan

Det är möjligt att med små medel vända utvecklingen i en klass och i en hel skola. Det är Assaredsskolans erfarenhet efter att ha fått rådgivning och fortbildning i att hantera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

ÅK 1-3 Bild: Måla som Romero Britto

Bildläraren Sonja Stankovich i Jönköping lät eleverna fördjupa sig i och få inspiration av Romero Brittos färgglada konst. Elevernas tolkningar blev helt underbara, skriver hon. Ett lektionstips som egentligen fungerar för alla åldrar.

ÅK 1-3 Svenska/Svenska som andraspråk: Dagen när det regnade hjärtan

Vad händer när eleverna kommer till klassrummet och ser små små hjärtan på golvet? Vad har hänt? Låt eleverna upptäcka tillsammans och skriva i par eller enskilt om dagen när det regnade hjärtan.

ÅK 7-9 Svenska/Svenska som andraspråk: Porträttbild och upphovsrätt

Detta är en lektion som handlar om att få elever att fundera över frågor som: Vem äger bilden? Får jag lägga ut bilder hur som helst? Det brukar bli intressanta diskussioner om etiska aspekter och juridiska aspekter och hur dessa inte alltid går hand i hand, skriver läraren Jenny Edvardsson.

Survey: Nearly all teachers use tech in class

About 95% of teachers use technology in the classroom — especially video streaming services such as YouTube, and productivity and presentation tools, such as Microsoft Office, according to a survey by Common Sense Education. Data shows that some of the tools that teachers rated as most effective, such as those involving health and well-being, were some of the least utilized.