En riktig rektor. Om ledarskap, genus och skolkulturer.

För en utomstående kan nog rektors arbete förvåna litegrann, säger Josefin Brüde Sundin, för det vardagliga ledarskapet gestaltar sig ibland på lite oväntade sätt. Men det som först kan verka som ganska löst hopplockade arbetsuppgifter bildar tillsammans en meningsfull helhet, säger hon, och får absolut inte förringa den verkliga innebörden av rektorernas ledarskap.

Fakta
Disputation

2007-05-11

Titel (sv)

En riktig rektor. Om ledarskap, genus och skolkulturer.

Titel (eng)

A Real Principal. About leadership, gender and culture.

Författare

Josefin Brüde Sundin

Handledare

Professor Glenn Hultman samt docent Maria Sundkvist

Opponent

Docent Anders Persson, Lunds universitet

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Lärosäte

LiU – Linköpings universitet

Länkar
Läs pressmeddelande (LiU)
Läs Skolportens intervju med Josefin Brüde Sundin

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen handlar om rektorers arbete och ledarskap. Det övergripande syftet med studien är att fånga och förstå innebörden av och komplexiteten i att vara rektor. Genom att rikta uppmärksamhet mot den vardagliga praktiken ute på skolorna ges en levande bild av rektorers arbete och ledarskap. Sammanhanget som rektorerna befinner sig i beaktas, vilket här innebär ett intresse för den kulturella kontexten samt för genusaspekter.

I studien används en explorativ, kvalitativ ansats, tydligt inspirerad av etnografisk metod. Studien baseras på ett längre fältarbete hos en kvinnlig rektor, två kortare fältarbeten hos två andra rektorer (en kvinna och en man), samt en intervjustudie där fyra rektorer ingår (två kvinnor och två män).

Studien visar att det handlar om ett skolledarskap på många plan, och att fenomenet är komplext och inte låter sig infångas i en enkel definition. Relationer och relationsskapande lyfts fram som centrala aspekter av rektorers arbete och ledarskap. Den emotionella dimensionen betonas, bland annat hävdas att rektorernas position emellan olika intressenter och delkulturer utgör en anledning till att de befinner sig i ett emotionellt spänningsfält. Konturerna av ett genuskontrakt urskiljs, där kulturella föreställningar om kvinnor och män blir tydliga, och som rektorerna har att förhålla sig till. Studien belyser hur en riktig rektor (för att anspela på titeln till avhandlingen) konstrueras i samspelet mellan många olika aktörer.

Sidan publicerades 2007-06-14 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-05-02 09:15 av


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Estetiska ämnen
  Skolporten nr 6/2018 – ute nu!

Tema: Estetiska ämnen

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Effekten av en lärare

Den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek är respekterad världen över för sin forskning. Och han skräder inte orden om lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Resultatdialog 2018

Resultatdialog presenterar svensk utbildningsvetenskaplig forskning som finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan år 2005 har resultat från aktuella forskningsprojekt sammanfattats inom ramen för Resultatdialog, dels på en årlig konferens, dels i en antologi som kan laddas ner från Vetenskapsrådet.se. Läs antologin här (pdf).

Forskare undersöker hur tvåspråkighet påverkar hur vi uppfattar känslor

I en ny avhandling från Mittuniversitetet studeras hur tvåspråkighet kan påverka hur vi uppfattar känslor. Trots att ungefär 90 % av den vuxna befolkningen i Sverige är tvåspråkig är detta ett av de nyaste forskningsområdena.

Barn som gått i förskola har högre lön som vuxna

Längre utbildning och högre lön. Det är de långsiktiga effekterna av att gå i förskola. Däremot påverkas inte de kognitiva färdigheterna, visar en översikt av internationell forskning.

Låt det få ta tid

Glöm det ”magiska trollspöet.” Det tar tid att bygga upp en högkvalitativ elevhälsa. Varje skola måste arbeta utifrån sin verklighet. Det anser forskaren Pia Skott.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats