En riktig rektor. Om ledarskap, genus och skolkulturer.

För en utomstående kan nog rektors arbete förvåna litegrann, säger Josefin Brüde Sundin, för det vardagliga ledarskapet gestaltar sig ibland på lite oväntade sätt. Men det som först kan verka som ganska löst hopplockade arbetsuppgifter bildar tillsammans en meningsfull helhet, säger hon, och får absolut inte förringa den verkliga innebörden av rektorernas ledarskap.

Fakta
Disputation

2007-05-11

Titel (sv)

En riktig rektor. Om ledarskap, genus och skolkulturer.

Titel (eng)

A Real Principal. About leadership, gender and culture.

Författare

Josefin Brüde Sundin

Handledare

Professor Glenn Hultman samt docent Maria Sundkvist

Opponent

Docent Anders Persson, Lunds universitet

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Lärosäte

LiU – Linköpings universitet

Länkar
Läs pressmeddelande (LiU)
Läs Skolportens intervju med Josefin Brüde Sundin

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen handlar om rektorers arbete och ledarskap. Det övergripande syftet med studien är att fånga och förstå innebörden av och komplexiteten i att vara rektor. Genom att rikta uppmärksamhet mot den vardagliga praktiken ute på skolorna ges en levande bild av rektorers arbete och ledarskap. Sammanhanget som rektorerna befinner sig i beaktas, vilket här innebär ett intresse för den kulturella kontexten samt för genusaspekter.

I studien används en explorativ, kvalitativ ansats, tydligt inspirerad av etnografisk metod. Studien baseras på ett längre fältarbete hos en kvinnlig rektor, två kortare fältarbeten hos två andra rektorer (en kvinna och en man), samt en intervjustudie där fyra rektorer ingår (två kvinnor och två män).

Studien visar att det handlar om ett skolledarskap på många plan, och att fenomenet är komplext och inte låter sig infångas i en enkel definition. Relationer och relationsskapande lyfts fram som centrala aspekter av rektorers arbete och ledarskap. Den emotionella dimensionen betonas, bland annat hävdas att rektorernas position emellan olika intressenter och delkulturer utgör en anledning till att de befinner sig i ett emotionellt spänningsfält. Konturerna av ett genuskontrakt urskiljs, där kulturella föreställningar om kvinnor och män blir tydliga, och som rektorerna har att förhålla sig till. Studien belyser hur en riktig rektor (för att anspela på titeln till avhandlingen) konstrueras i samspelet mellan många olika aktörer.

Sidan publicerades 2007-06-14 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-05-02 09:15 av


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Dyslexi
  Skolporten nr 1/2019 – ute nu!

Tema: Dyslexi

Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om. Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet. Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan. Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Läsning 2.0

Erbjuds elever med läs- och skrivsvårigheter verkligen den hjälp de behöver för att lockas in i läsningen? I dyslexifrågan råder fortfarande inte enighet, men tidigare och mer systematisk hjälp är insatser forskarna kan enas om.

Forskning för framtiden

Mer forskning om lärares och elevers arbete i klassrummet! Skolforskningsinstitutets nya generaldirektör Camilo von Greiff vurmar för en större blandning av olika forskningstraditioner.

Lotta Holme och Alma Memisevic: Inkludering som utmaning och möjlighet

Vi menar att begreppet inkludering har missuppfattats och det är viktigt att vi nu diskuterar både hinder och möjligheter för inkludering i skola och undervisning på ett nyanserat sätt, skriver Lotta Holme och Alma Memisevic, Linköpings universitet.

Jenny Edvardsson: “Boksamtal får elever att sätta ord på sina tankar”

Jenny Edvardsson, prisbelönt lärare i svenska och historia, tipsar om boksamtal utifrån Aidan Chambers modell.

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor

De studier som ingår i översikten bygger på forskares observationer och analyser av leksituationer i förskolor. Översikten kan ge förskollärare värdefulla insikter och uppslag kring den egna undervisningen.