English Hemspråk: Language in Interaction in English Mother Tongue Instruction in Sweden

Kirsten Stoewer har undersökt samspelet mellan lärare och elever i modersmålsundervisning i engelska. I synnerhet studeras det språkliga arbete som lyftes under lektionerna samt lärare och elevers situerade deltagande.

Fakta
Disputation

2018-11-16

Titel (sv)

Engelska Hemspråk : Språk i interaktion i modersmålsundervisning i Sverige

Titel (eng)

English Hemspråk: Language in Interaction in English Mother Tongue Instruction in Sweden

Författare

Kirsten Stoewer

Handledare

Professor Jakob Cromdal, Linköpings universitet Dr Nigel John Musk, Linköpings universitet

Opponent

Professor Wei Li, University College, London

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Lärosäte

Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Kirsten Stoewer

Svenskt abstrakt:

Föreliggande avhandling undersöker samspel mellan lärare och elever i modersmålsundervisning i engelska. I synnerhet studeras det språkliga arbete som lyftes under lektionerna samt lärare och elevers situerade deltagande i detta arbete. Studien baseras på cirka trettio timmars videoinspelningar av tre grupper elever som deltog i undervisningen med samma lärare, vid två svenska skolor. Elevernas åldersspann var 6-15 år. Genom etnometodologisk samtalsanalys utforskar studien hur lärare och elever samkonstruerade vilka språkliga aspekter som aktualiserades i undervisningen samt hur detta åstadkoms.

De empiriska studierna belyser det dynamiska förhållandet mellan pedagogik och de situerade praktiker genom vilka modersmålsundervisningen åstadkoms. Det framgår i data att ett fokus på ordförråd var framträdande på lektionerna, där ordens form, betydelse och användning diskuterades under såväl planerade som oplanerade aktiviteter. Avhandlingens empiriska studier undersöker därför olika aspekter av arbetet med ordförråd. I studierna diskuteras också vilken roll den lokala tillgången till både engelska och svenska spelar i att forma olika typer av språkliga praktiker under lektionerna.

Sidan publicerades 2018-12-04 09:28 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-01-22 14:01 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

“Varje lärare kan inte pussla ihop sin egen verktygslåda”

Nu ska all undervisning på gymnasieskolan, vuxenutbildningen och universiteten ske på distans – en enorm omställning för Sveriges lärare. Vad ska de tänka på när lärmiljön blir digital? Skolporten har frågat forskaren Anna Åkerfeldt.

Organisera och undervisa på distans

Just nu får många elever undervisning på distans för att minska smittspridningen av coronaviruset. Här hittar du som leder och organiserar skolan stöd för hur du kan organisera för undervisning på distans. Du som undervisar får stöd kring digitala arbetssätt och verktyg.

Specialpedagogik – verktyg och stöd

Här samlas länkar till olika aktörer som kan underlätta för lärande på distans och i kontakten med eleverna. Sidan uppdateras löpande.

Skola hemma

Sidan upprätthålls av RISE i samverkan med Skolverket, SKR, Swedish Edtech Industry och UR.

Tips, råd och stöd för dig som ska arbeta med skola överallt

Att under en längre tid undervisa elever som inte är på plats i klassrummet kan kännas ovant för många. Här kommer några tips som kan underlätta förberedelserna.