Hoppa till sidinnehåll

Entreprenöriellt lärande: Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande

Publicerad:2011-02-24
Uppdaterad:2012-03-27
Författare

Annica Otterborg

Handledare

Professor Tomas Kroksmark, Professor Ulla Runesson

Opponent

Professor Lennart Svensson

Disputerat vid

Högskolan i Jönköping

Disputationsdag

2011-03-04

Titel (se)

Entreprenöriellt lärande: Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande

Institution

Sektionen för lärarvetenskap

Entreprenöriellt lärande: Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande

Eleverna behöver bli entreprenöriella, därför att samhället har ändrats lokalt och globalt och individen får bära ett allt större ansvar för sitt lärande och sin utkomst. Informationsteknologin påverkar alla och gör det möjligt att inhämta fakta långt utanför klassrummet. Sammantaget påverkar förändringarna synen på vad och hur eleven skall lära. Överstatliga organ som OECD och EU samt Nutek har under ett par decennier hävdat att skola och näringsliv behöver samverka för att skola elever i en entreprenöriell riktning. Idag, 2011, är entreprenörskap faktum inskrivet i den nya läroplanen för gymnasiet, GY 2011. Skolan har länge strävat efter att öka elevers ansvar för sitt eget lärande och flera olika lärandeformer har prövats för att utveckla detta. Syftet med den här studien är att bilda kunskap om entreprenöriellt lärande och ge ett kunskapsbidrag om en ny form för lärande, sett ur ett elevperspektiv. Den teoretiska och metodiska ansatsen i studien är fenomenografisk.16 elever, vid en gymnasieskola med en uttalad entreprenöriell profil, har intervjuats. Den intervjuguide som använts har varit öppen med rika tillfällen för informanten att, med utgångspunkt i det projektarbete som eleven utför under det sista gymnasieåret, berätta om sitt arbete. Eleverna använder inte termen entreprenöriell för att beskriva sina uppfattningar men av datamaterialet förstår jag med min lärarerfarenhet att det är entreprenöriellt lärande som de beskriver sina uppfattningar av. Resultatet av analysen av datamaterialet visar gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande och fördelar sig i fem beskrivningskategorier. De är förstå, identifiera och avgränsa uppgiften; Extern kontakt och kommunikation; Teambildning; Lära i olika sociala praktiker; Att se bortom det uppenbara. Av resultatet framgår att om skolan ska använda entreprenöriellt lärande som lärandeform, behöver uppgifter hämtas från verksamheter utanför skolan för att vara utmanande för elever att hantera själva och med hjälp av andra.

Abstract in English

Students need to be entrepreneurial, because society has changed locally and globally and individuals must carry more responsibility for their learning and their livelihood. Information technology affects everyone and makes it possible to obtain facts far beyond the classroom. In all, the changes affect the perception of what and how pupils learn.Supranational bodies such as the OECD, the European Union and NUTEK have argued for a couple of decades that schools and businesses need to work together to educate students in an entrepreneurial direction. Today, in 2011, entrepreneurship is in fact enshrined in the new curriculum for the upper secondary school, GY 2011. The school has long sought to increase students responsibility for their own learning and different education practices have been tested to develop this. The purpose of this study is to form knowledge about entrepreneurial learning and make a contribution to knowledge about a form of learning, from a student perspective. The theoretical and methodological approach of the study is phenomenographic. Sixteen students at an upper secondary school with a pronounced entrepreneurial profile have been interviewed. The interview guide used was open-ended with ample opportunities for the informants to talk about their work on the basis of the project that the students perform during their last school year. Students do not use the term entrepreneurial to describe their perceptions, but from the data I understand with my teaching experience that they describe their perceptions of entrepreneurial learning. The results of the analysis of the data material show upper secondary school students’ different perceptions of entrepreneurial learning and fall into five description categories. They are Understanding, identifying and defining the task, External contacts and communication, Team building, Learning in different social practices and Looking beyond the obvious. The results show that if the school is to use entrepreneurial learning as a learning approach, tasks need to be retrieved from activities outside the school to be challenging for students to manage themselves and with the help of others.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev