Epistemology of practice and its consequences in practice: Educating for knowing-in-action in working life

Marie Moström Åberg vill med sin avhandling bidra till en djupare förståelse för vad en praktisk syn på kunskap är och vilka konsekvenser den har för synen på professionell kompetens och hur en utbildning kan designas.

Fakta
Disputation

2021-10-29

Titel (eng)

Epistemology of practice and its consequences in practice: Educating for knowing-in-action in working life

Författare

Marie Moström Åberg

Handledare

Professor Susanna Toivanen, Mälardalens högskola Kerstin Isaksson, Mälardalens högskola Ing-Marie Andersson, Högskolan Dalarna Gunnar Rosén, Högskolan Dalarna Lena Wilhelmson, Stockholms Universitet Tina Forsberg, Högskolan Dalarna

Opponent

Professor Camilla Thunborg, Stockholms universitet

Lärosäte

Mälardalens högskola

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

Utbildning och kompetensutveckling har fått ökat intresse i dagens samhälle och i organisationer, för att öka anställdas mobilitet och bidra till organisationers globala konkurrens. Som en konsekvens har formel och informell utbildning ökat i omfattning. Ett antal dilemman skapar dock problem; att överbrygga gapet mellan teori och praktik, att öka anställningsbarheten hos studenter från högre utbildning och en nedgradering av professionellas kunskap. Dessa dilemman kan delvis bero på synen på kunskap, dvs epistemologi, och svårigheten att handla i enlighet med din epistemologi. Tidigare forskning har beskrivit Teknisk Rationalitet (TR) som orsaken till problemet och presenterat en praktisk epistemologi som ett alternativ. I denna avhandling är målet att skapa en djupare förståelse för vad en praktisk epistemologi är, och vilka konsekvenser den har för synen på professionell kompetens och hur en utbildning kan designas i olika kontexter. Utöver detta analyseras även vilken kvalité av lärande som krävs för att omvärdera sin epistemologi. Det teoretiska ramverket baserar sig på Schöns arbete om praktisk epistemologi, professionellas kompetens – reflektion och kunskapande-i-handling, och utbildningsdesign – ett reflekterande praktikum. Utöver detta används Mezirows teori om Transformativt Lärande (TL) för att analysera lärandets kvalité. De fyra inkluderade studierna används som exempel på olika utbildningssituationer i olika kontexter; i studie 1 och 3 hur chefer i en forskningsintervention lär sig att bli främjande chefer; i studie 2 hur elever i yrkesinriktade gymnasieprogram förbereds att minimera arbetsmiljörisker i deras kommande yrken; och i studie 4 hur Personal och Arbetslivsstudenter lär sig att främja kollektivt lärande i organisationer. Resultatet visar vikten av att vara medveten om din epistemologi och att agera i linje med den. Utifrån perspektivet praktisk epistemologi, är den övergripande slutsatsen att det inte räcker med att lägga till praktik, det är viktigt att balansera teori, praktik och reflektion för att främja kunskapande-i-handling. Lärarens/handledarens roll att kunna hantera både teori, praktik och reflektion genom att reflektera-i/efter-handling betonas. Utbildningens design behöver anpassas till deltagarnas tidigare erfarenheter och tillgång till praktik. För att möjliggöra omvärdering av epistemologi föreslås TL, eftersom det krävs en kvalité på lärande som möjliggör djuplärande.

Sidan publicerades 2021-10-26 15:43 av Susanne Sawander


Relaterat

Feminin medelklass norm på gymnasiets frisörutbildning

Ett feminint medelklassideal präglar gymnasiets frisörutbildning. Men eleverna har oftast en arbetarbakgrund, visar Eva Klope som forskat om hur tjejer fostras in i frisöryrket.

Engelska för högstadiet och gymnasiet

Årets konferens i Engelska för högstadiet och gymnasiet! Kunniga föreläsare ger dig som undervisar i engelska information om ny forskning, inspirerande verktyg och språklig input för egen del. Delta i Stockholm den 29–30 mars eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 5–22 april, 2022. Innehållet kan också passa för vuxenutbildningen.

Rektor i fokus

Ta del av föreläsningar om bland annat kommunikativt ledarskap, skolans juridifiering och lärardriven skolutveckling! Välj om du vill delta på plats i Stockholm den 31 januari-1 februari 2022 eller digitalt!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskare: Så blir fysiken tillgänglig för fler

En bra fysiklärare öppnar sina elevers ögon och vägleder dem till nya upplevelser i ämnet. På det sättet kan man få fler elever utan akademisk bakgrund att fortsätta till högskolan, menar Anna Danielsson, forskare vid Stockholms universitet.

Instrument för att utveckla lärmiljön i förskolan för barn med autism

I Sverige går de flesta barn i förskola, även de med autism. Forskning pekar mot att lärmiljön sällan är anpassad för dem. Det innebär att deras möjligheter till lärande, delaktighet och inkludering begränsas.

Ny rapport visar att barn och ungdomar inte får stöd för depression och ångest

Psykisk ohälsa bland barn och unga är en viktig samhällsfråga. Både självrapporterade psykiska besvär och vården av dessa har ökat kraftigt. Trots det är det fortfarande många som inte söker och får vård för depression och ångest. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Forte.

How school leaders can support enhanced rigor in instruction

With the right guidance, teachers can promote students’ independence in the pursuit of challenging goals.

Building a whole child wellness team

Strategies for combining physical, nutritional, and mental health goals in the early grades to improve student engagement and productivity.