Epistemology of practice and its consequences in practice: Educating for knowing-in-action in working life

Marie Moström Åberg vill med sin avhandling bidra till en djupare förståelse för vad en praktisk syn på kunskap är och vilka konsekvenser den har för synen på professionell kompetens och hur en utbildning kan designas.

Fakta
Disputation

2021-10-29

Titel (eng)

Epistemology of practice and its consequences in practice: Educating for knowing-in-action in working life

Författare

Marie Moström Åberg

Handledare

Professor Susanna Toivanen, Mälardalens högskola Kerstin Isaksson, Mälardalens högskola Ing-Marie Andersson, Högskolan Dalarna Gunnar Rosén, Högskolan Dalarna Lena Wilhelmson, Stockholms Universitet Tina Forsberg, Högskolan Dalarna

Opponent

Professor Camilla Thunborg, Stockholms universitet

Lärosäte

Mälardalens högskola

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

Utbildning och kompetensutveckling har fått ökat intresse i dagens samhälle och i organisationer, för att öka anställdas mobilitet och bidra till organisationers globala konkurrens. Som en konsekvens har formel och informell utbildning ökat i omfattning. Ett antal dilemman skapar dock problem; att överbrygga gapet mellan teori och praktik, att öka anställningsbarheten hos studenter från högre utbildning och en nedgradering av professionellas kunskap. Dessa dilemman kan delvis bero på synen på kunskap, dvs epistemologi, och svårigheten att handla i enlighet med din epistemologi. Tidigare forskning har beskrivit Teknisk Rationalitet (TR) som orsaken till problemet och presenterat en praktisk epistemologi som ett alternativ. I denna avhandling är målet att skapa en djupare förståelse för vad en praktisk epistemologi är, och vilka konsekvenser den har för synen på professionell kompetens och hur en utbildning kan designas i olika kontexter. Utöver detta analyseras även vilken kvalité av lärande som krävs för att omvärdera sin epistemologi. Det teoretiska ramverket baserar sig på Schöns arbete om praktisk epistemologi, professionellas kompetens – reflektion och kunskapande-i-handling, och utbildningsdesign – ett reflekterande praktikum. Utöver detta används Mezirows teori om Transformativt Lärande (TL) för att analysera lärandets kvalité. De fyra inkluderade studierna används som exempel på olika utbildningssituationer i olika kontexter; i studie 1 och 3 hur chefer i en forskningsintervention lär sig att bli främjande chefer; i studie 2 hur elever i yrkesinriktade gymnasieprogram förbereds att minimera arbetsmiljörisker i deras kommande yrken; och i studie 4 hur Personal och Arbetslivsstudenter lär sig att främja kollektivt lärande i organisationer. Resultatet visar vikten av att vara medveten om din epistemologi och att agera i linje med den. Utifrån perspektivet praktisk epistemologi, är den övergripande slutsatsen att det inte räcker med att lägga till praktik, det är viktigt att balansera teori, praktik och reflektion för att främja kunskapande-i-handling. Lärarens/handledarens roll att kunna hantera både teori, praktik och reflektion genom att reflektera-i/efter-handling betonas. Utbildningens design behöver anpassas till deltagarnas tidigare erfarenheter och tillgång till praktik. För att möjliggöra omvärdering av epistemologi föreslås TL, eftersom det krävs en kvalité på lärande som möjliggör djuplärande.

Sidan publicerades 2021-10-26 15:43 av Susanne Sawander


Relaterat

Feminin medelklass norm på gymnasiets frisörutbildning

Ett feminint medelklassideal präglar gymnasiets frisörutbildning. Men eleverna har oftast en arbetarbakgrund, visar Eva Klope som forskat om hur tjejer fostras in i frisöryrket.

Engelska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som undervisar i engelska på högstadiet och gymnasiet. Här presenteras den senaste forskningen och du får praktiska verktyg för verksamheten.

Rektor i fokus

Ta del av föreläsningar om bland annat kommunikativt ledarskap, skolans juridifiering och lärardriven skolutveckling! Välj om du vill delta på plats i Stockholm den 31 januari-1 februari 2022 eller digitalt!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Hur kan fritidshemmet motverka utanförskap?

Arbetet med elevernas relationer tas lite för givet, trots att det är inskrivet i fritidshemmets uppdrag. Det menar Lina Lago, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med Helene Elvstrand skrivit den nya boken Sociala relationer i fritidshem.

Spelar det någon roll om vi ses i skolan? Om att ha skolkamrater med invandrarbakgrund

En ny IFAU-rapport tar sin utgångspunkt i kontakthypotesen och finner att de som i början av 1990-talet gått i skolan tillsammans med elever med bakgrund utanför västvärlden oftare bildar familj med personer med invandrarbakgrund. Sambandet gäller för kvinnor.

Student book talks help motivate readers

Two-minute book talks in classrooms can build on the excitement of many students reading the same book and can encourage a love of reading, according to authors Lynne Dorfman and Brenda Krupp.

Psykiska problem som ung risk för utanförskap som vuxen

Tonåringar som upplever psykiska problem i högstadiet har större risk att varken vara i arbete eller utbildning som unga vuxna, jämfört med dem som har få eller inga symtom på psykisk ohälsa.

Making PE more enjoyable for students with physical disabilities

For many of these students, physical education activities can be difficult. Personalized stories that cast them as their favorite hero may motivate them to persevere.