Hoppa till sidinnehåll
Grundskola 1-6

Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som andraspråk och svensk skola

Publicerad:2008-11-25
Uppdaterad:2017-10-25
Författare

Ann-Christin Torpsten

Handledare

Elisabeth Elmeroth, Högskolan i Kalmar och Lena Fritzen, Växjö univeritet

Opponent

Professor Pirjo Lahdenperä, Mångkulturellt centrum, Fittja

Disputerat vid

VxU – Växjö universitet

Disputationsdag

2008-12-12

Titel (se)

Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som andraspråk och svensk skola

Titel (eng)

Offered and Experienced Learning in the Pupils’ Encounters with Swedish as a Second Language and

Institution

Institutionen för pedagogik

Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som andraspråk och svensk skola

Andraspråkselevers pedagogiska praktik som handlar om språkliga möten är i fokus för avhandlingen när formulerad och upplevd läroplan analyseras. Med hjälp av en innehållslig idéanalys tolkas grundskolans läro- och kursplaner och med en narrativ analys tolkas andraspråkselevers berättelser om mötet med svenska som andraspråk och svenska skolan. Blivande lärare med svenska som andraspråk deltar med sina berättelser. En ram för tolkning växer fram genom resonemang kring språk och meningsskapande liksom kring kultur, kulturellt kapital, likformig/olikformig, kompensera/komplettera respektive begränsat deltagande/deltagande fullt ut. Resonemanget leder fram till konstruktionen av en teoretisk tolkningsram och prismor med vars hjälp erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som andraspråk studeras.

Studien visar att ett nytt ämne vuxit fram ur behovet av att fostra andraspråkseleverna i svenskt kulturarv och svenska normer. Vidare blir både förändring i formulerade utbildningsideal över tid och motstridiga utbildningsideal synligt. Informanterna upplevde sig både avvikande och exkluderade i mötet med det svenska. De var varken enspråkiga och hade inte svenska som modersmål. Informanterna särskildes från övriga klassen och erbjöds särskild undervisning som skulle avhjälpa deras brister i svenskhet. Andraspråksundervisningen fokuserade fel och brister och det svenska kulturarvet i stället för att utgå från elevernas behov och förutsättningar. Deras tidigare erfarenheter och färdigheter togs inte tillvara. Ann-Christin Torpsten visar att deltagande i modersmålsundervisning som inte var på svenska blev problematiskt för omgivningen som uppfattade det som en enklare variant av modersmålsundervisning.

Offered and Experienced Learning in the Pupils’ Encounters with Swedish as a Second Language and

This dissertation focuses on the experiences of second language pupils which involve linguistic encounters. The overarching aim is to analyse second language pupils’ encounters with Swedish as a Second Language and the Swedish school, using a curriculum theory and a life story approach”. The goal is achieved byexamining two empirical contexts which can be described as expressed and experienced curricula. In the firstcontext, an idea analysis is carried out of the contents of the syllabi and curricula for Swedish as a Second Language over a period of time. In the second context, a narrative analysis is carried out of the life stories given by second language pupils of their encounter with Swedish as a Second Language and the Swedish school. Trainee teachers with Swedish as a Second Language participate by telling their life stories.

A framework for interpretation emerges by reasoning about language and the creation of meaning, as well asabout culture, cultural capital, similarities/differences, compensating/completing and limitedparticipation/full participation. The reasoning leads to the construction of a theoretical interpretation framework and prisms through which the offered and experienced learning can be studied.

The analysis shows that what is on offer in the curricula and syllabi is mainly monocultural. It shows that a new subject has grown up based on the need to teach pupils about the Swedish cultural heritage and Swedish norms. Moreover, both changes in the expressed educational ideals over a period of time and contradictory educational ideals become evident. It is also clear that those providing the information felt both different and excluded. They were not monolingual, and did not have Swedish as their mother tongue. To make up for this lack of Swedishness, they were separated from the other classmates and offered special teaching in an attempt to compensate. They also received mother tongue tuition, which was not in Swedish, and this became a problem for those around them, who considered this was an easy option. The second language tuition they were offered focussed partly on their mistakes and shortcomings, and partly on the Swedish cultural heritage. Their earlier experience and skills were not used.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj
Digital temaföreläsning

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Skolportens digitala föreläsning med Issis Melin, för dig som vill lära dig mer om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Föreläsningen fokuserar på hur elevhälsoteamet kan identifiera hedersrelaterade beteenden, samt hjälpa utsatta elever att komma ur sin situation. Ta del av denna föreläsning mellan 22 april–5 juni!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
22 apr – 5 jun
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev