Hoppa till sidinnehåll
Examen, karriär och livsval

Examensarbetet – en kvalitetsindikator inom högre utbildning? Exemplet högskoleingenjörsutbildning

Publicerad:2014-04-03
Uppdaterad:2014-08-19

Ola Svärds avhandling fokuserar på begreppet ”kvalitet i examensarbetet”. Hans forskning visar att begreppet kan få olika innebörd beroende på vem som använder det.

Författare

Ola Svärd

Handledare

Professor Christina Gustafsson, Uppsala universitet, professor Ulla Riis, Uppsala univeristet

Opponent

Professor Per Gerrevall

Disputerat vid

Uppsala universitet

Disputationsdag

2014-04-10

Titel (se)

Examensarbetet – en kvalitetsindikator inom högre utbildning? Exemplet högskoleingenjörsutbildning

Institution

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Examensarbetet – en kvalitetsindikator inom högre utbildning? Exemplet högskoleingenjörsutbildning

Vad innebär kvalitet i examensarbeten? Betyder det samma sak i olika sammanhang och för olika användare? I denna avhandling granskas vad kvalitet i examensarbeten innebär ur olika perspektiv. Dels görs en genomgång av vetenskaplig och annan litteratur på svenska och engelska som behandlar examensarbeten, dels granskas examensarbetet ur ett akademiskt perspektiv via en enskild högskoleutbildning, en högskoleingenjörsutbildning vid KTH. För denna utbildning görs en detaljgranskning av styrdokumenten, men också av uppfattningarna hos utbildningens ansvariga huvudaktörer, det vill säga examinatorer och handledare av examensarbeten. Allt för att få svar på frågan – vilka likheter och skillnader finns i synen på kvalitet i examensarbeten? En jämförelse mellan de tre perspektiven – litteraturen, styrdokumenten och aktörerna – visar överensstämmelser och avvikelser. Stora likheter i kvalitetssyn finns när det gäller vikten av självständighet hos studenterna, den teoretiska och praktiska yrkeskompetensen och förmågan att presentera examensarbetet. Viktiga skillnader finns också, och särskilt en sticker ut – en olikhet i kvalitetssyn mellan aktörerna och styrdokumenten. Aktörerna har i viss utsträckning en egen kvalitetsagenda – de både lägger till och drar ifrån kvalitetsaspekter jämfört med styrdokumenten. Men de menar samtidigt att de i alla avseenden följer dem. Aspekter aktörerna relaterar till hög kvalitet, men inte styrdokumenten, är t.ex. examensarbetets orienterande funktion när det gäller förhållanden och villkor i näringslivet och den hjälp och det stöd examensarbetet kan ge i övergången akademi – arbetsliv, inte minst vid arbetsansökan. Aktörerna värderar också högt den nytta som examensarbetet kan bidra med i industrin i form av kunskapsgenerering och problemlösning – något som inte uppmärksammas i styrdokumenten. Också studenternas förmåga att praktiskt genomföra och fullfölja arbetsprocessen är tydligt kvalitetsrelaterad enligt aktörerna, men accentueras inte lika påtagligt i styrdokumenten. Kvalitetaspekter som å andra sidan framhålls i styrdokumenten, men inte av aktörerna, är exempelvis medvetenhet om och hänsyn till miljöfrågor och betoning av en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Därutöver finns en skillnad när det gäller den allmänna inriktningen på examensarbetet – enligt styrdokumenten är en vetenskaplig karaktär på examensarbetet en tydlig kvalitetsmarkör, medan flera aktörer hävdar motsatsen och prioriterar examensarbeten med en praktisk, yrkesinriktad prägel. Utifrån resultaten i avhandlingen förs också en diskussion av om kvalitet i examensarbeten kan tjänstgöra som mått på kvalitet i hela utbildningar. Sedan 2011 används i Sverige ett utvärderingssystem för den högre utbildningen som till stor del bygger på en sådan indikatorfunktion hos examensarbetet. Hög kvalitet i examensarbeten likställs i detta system med uppfyllande av ett urval examensmål i Högskoleförordningen – olika för olika utbildningar. Om målen bedöms uppfyllda i examensarbetena i en utbildning anses examensarbetena hålla hög kvalitet, och därmed också hela utbildningen. Detta innebär att examensarbeten, och i synnerhet kvalitet i examensarbeten, får en nyckelroll i bedömningarna. Utgångspunkten i diskussionen om indikatorfunktionen är att kvalitet i examensarbeten bör ha rimligt lika innebörd i olika sammanhang och för olika användare för att examensarbeten ska kunna fungera som kvalitetsindikatorer. Om innebörden inte är lika är det för det första svårt, eller omöjligt, att använda kvalitet i examensarbeten på ett stringent och entydigt sätt – om det betyder en sak i forskningslitteratur, en annan sak i styrdokument och en tredje sak hos aktörer som ska hörsamma dessa styrdokument kan konflikter uppstå. För det andra kan olika innebörd medföra legitimitetsproblem. Om hög kvalitet i examensarbeten bestäms av hur mål i styrdokument uppfylls – alltså myndighetens strategi – och samtidigt aktörerna har en annan uppfattning av innebörden i hög kvalitet, är det möjligt, eller troligt, att dessa aktörer uppfattar utvärderingssystemet som tvivelaktigt eller illegitimt – och därmed inte trovärdigt. Resultaten i denna avhandling visar tydligt att det som benämns kvalitet i examensarbeten inte är något entydigt och stabilt – betydelsen varierar i olika sammanhang och för olika användare. Därmed kan det finnas en risk för tolkningskonflikter och legitimitetsproblem. Detta faktum utgör ett skäl för att överväga lämpligheten av att ge examensarbetet en nyckelfunktion som indikator på en hel utbildnings kvalitet.

Abstract in English

This thesis focuses on the concept of quality in higher education, more particularly quality of the degree project. The overarching issue is whether an assessment of the quality of a degree project can be used for evaluating the quality of the entire programme where it forms a part. The subject is partly initiated by the design of the quality evaluation system in Sweden introduced in 2011, in which a quality indicator function of the degree projects is vital. The notion of quality in degree projects is analyzed through three perspectives – as articulated in the research literature, as stated in the policy documents and curriculum documents regarding a Swedish engineering programme, and as experienced by the actors – examiners and supervisors – of this same programme. If the three perspectives testify with reasonably equal meaning to the concept of quality, an indicator function of degree projects can be considered appropriate. Different methods have been combined. The policy documents are investigated by a qualitative and quantitative textual analysis, while the perceptions of the examiners and supervisors are explored by in-depth interviews. Results are interpreted by using an arena concept proposed by Lindensjö & Lundgren, and an analysis system suggested by Bernstein. The results show that quality of a degree project is an ambiguous notion, and that different aspects of quality are reflected in the three perspectives. The conclusion is that assuming a quality indicator function of a degree project is problematic and not self-evident. In a formal sense, the degree project course is clearly separated from other modules of the programme, i.e. it is strongly classified. At the same time it is weakly framed and the actors feel near-total freedom in implementing it. Conceivable consequences of the evaluation system used in Sweden since 2011 are also discussed. Uniformity in the design of the degree project course can be expected, as well as undervaluation of the conditions for the programme and the teaching processes of it.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev