Existentiella konfigurationer: Om hur förståelsen av livet tar gestalt i ett socialt sammanhang

Caroline Gustavsson har forskat om hur unga vuxna ser på livet och döden. – Avhandlingen ger exempel på hur de intervjuade förhåller sig till döden och livets mening och kan visa att de existentiella teman som är centrala för dem kretsar kring frågorna: Vem är jag, vad vill jag välja, och vart är jag på väg, säger Caroline Gustavsson.

Fakta
Disputation

2013-09-27

Titel (sv)

Existentiella konfigurationer: Om hur förståelsen av livet tar gestalt i ett socialt sammanhang

Titel (eng)

Existential Configurations: On how the understanding of life is constituted in a social context

Författare

Caroline Gustavsson

Handledare

Anders Gustavsson, Professor, Stockholms universitet. Annika Ullman, Docent, Stockholms universitet.

Opponent

Peder Thalén, Docent, Högskolan i Gävle

Institution

Institutionen för pedagogik och didaktik

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs avhandlingen här (pdf)
Läs pressmeddelande här
Läs Skolportens intervju med Caroline Gustavsson

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen har sin hemvist inom ämnet pedagogik och den gren av pedagogik som kan ges benämningen religionspedagogik. Syftet med avhandlingen är att, i hermeneutisk mening, tolka hur unga människor idag beskriver och förstår sina liv, med särskilt fokus på existentiella teman, samt att utveckla användbara begrepp som belyser de intervjuades personliga meningsskapande i ett socialt och kulturellt sammanhang. En utgångspunkt i avhandlingen är att människor tolkar och önskar förstå sin tillvaro, i en samtidig vilja och drivkraft att skapa mening. Meningsskapandet betraktas som en individuell process och samtidigt som något socialt delat. Berger och Luckmann´s kunskapssociologiska teori anger utgångspunkt för att i avhandlingen undersöka den enskilda människans förståelse av sitt liv i ett samspel med det sociala och kulturella sammanhang som omger henne. Det empiriska materialet utgörs av djupintervjuer med 21 unga vuxna mellan 19-29 år. Deras beskrivningar av viktiga händelser i sina liv har analyserats med en hermeneutisk ansats som är exempel på en växling mellan ett erfarenhetsnära och ett erfarenhetsöverskridande tolkningsintresse. Avhandlingen ger en bild av unga vuxnas tankar kring döden och livets mening. Den visar också att centrala existentiella teman för de unga vuxna kretsar kring frågorna: vem är jag, vad vill jag välja och vart är jag på väg. Ett ytterligare tema för de unga vuxna är otrygghet. Avhandlingen bidrar med begrepp för att beskriva de unga vuxnas förståelse av sina liv i termer av personliga och delade konfigurationer. I materialet går det att urskilja tre olika slags delade konfigurationer i termer av livsåskådningar, förgivettagna hållningar och tankeinstitutioner. Den dynamik som de personliga existentiella konfigurationerna ger exempel på går att förstå mot bakgrund av de, för den enskilde mer eller mindre medvetna och reflekterade, delade konfigurationerna men också mot bakgrund av ett slags konfigurativ agens som de unga vuxna ger exempel på.

Sidan publicerades 2013-10-03 11:17 av John Miller
Sidan uppdaterades 2014-01-17 14:09 av John Miller


Relaterat

Bris kunskap – nyckelhålsbilder av barns verklighet

Den ideella organisationen Bris lyfter fram eländiga beskrivningar av barns vardag. Men eftersom samtalen till Bris i genomsnitt inte är mer än 12 minuter långa, har organisationen inte mer än "nyckelhålsbilder" av barns vardag, menar forskaren Inger Lindblad.

Livsförståelsearbete hjälper elev förstå sig själv

Jag hoppas att fokus vidgas när det gäller hur man ser på elever i behov av särskilt stöd i skolan, säger Ingalill Stefansson som har disputerat med avhandlingen Världens opålitlighet:Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan . Hon menar att elever behöver arbeta med sin livsförståelse. Inflytande och delaktighet i samhället är lagstadgade rättigheter som inte med självklarhet i praktiken gäller för dem som har bristande förståelse av sig själva ochvärlden.

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Social and cognitive biases in large group decision settings

Det övergripande syftet med Emma Bäcks avhandling "Social and cognitive biases in large group decision settings" är att bidra till förståelse kring hur individer reagerar när beslut fattas i stora grupper.

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Målet med Helena Perssons avhandling "Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9" är att öka kunskaperna om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning.

Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare.

Syftet med Christin Furus avhandling "Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare." är att utforska och belysa vad det innebär att bli professionell röstanvändare i läraryrket.

Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education

Centrala teman i Kristian Koerselmans avhandling "Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education" är parallellskolesystem, linjedelning och segregering i högstadier och gymnasier.

Doing research in primary school: information activities in project-based learning

Syftet med Anna Lundhs avhandling "Doing research in primary school: information activities in project-based learning" är att beskriva och illustrera hur informationskompetenser tar form, och de möjligheter till lärande som barn möter, i informationsaktiviteter under de första skolåren i början av 2000-talet.

Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan.

I avhandlingen "Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan." studerar Fredrik Sjögren hur lärare, elever och föräldrar förhandlar om definitioner.

Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande: En studie av fem livsberättelser

Ylva Weitz vill med sin avhandling "Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande: En studie av fem livsberättelser" fördjupa kunskapen om skolsituationen för barn och ungdomar i samhällsvård.

Skolan som politiskt narrativ: En studie av den skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag 1991 – 2002

Anna Forssells avhandling "Skolan som politiskt narrativ: En studie av den skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag 1991 - 2002" handlar om hur den skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag gestaltas, särskilt med avseende på skolans roll i samhället såväl idag som i framtiden.

Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood

I avhandlingen "Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood" har Petra Dewrang undersökt hur personer mellan 14 och 24 år med Aspergers syndrom uppfattar sig själva i relation till diagnosen.

Ett särskilt perspektiv på högre studier?: Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet

Annelie Anderséns avhandling "Ett särskilt perspektiv på högre studier?: Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet" syftar till att undersöka folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet.

Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

I Ingalill Stefanssons avhandling "Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan" presenteras en studie om livsförståelsearbete i särskolan.

Clearing for Action: Leadership as a Relational Phenomenon

Syftet med Lucia Crevanis avhandling "Clearing for Action: Leadership as a Relational Phenomenon" är att öka förståelsen för ledarskap som ett socialt fenomen.

Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser

Syftet med Lena Fridlunds avhandling "Interkulturell undervisning - ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser" är att ta reda på hur talet om en åtskild undervisning för vissa elever formuleras och motiveras i dokument och av olika yrkesutövare inom ett grundskoleområde.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Växtvärket i Malmö handlar om att ge barn bättre städer att växa upp i, och erbjuder både bygglek och odling. Tankar som fångas upp av forskaren Ellen Almers.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer