Exploring the complexities of integrating socioscientific issues in science teaching

Ulrika Bossér visar att en särskild utmaning med undervisning i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) är att balansera mellan målet att främja elevernas insikt om sin egen möjlighet att delta i diskussioner om SNI och målet att utveckla ämneskunskaper.

Fakta
Disputation

2017-01-19

Titel (eng)

Exploring the complexities of integrating socioscientific issues in science teaching

Författare

Ulrika Bossér

Handledare

Mats Lindahl, Linnéuniversitetet Mattias Lundin, Linnéuniversitetet Cedric Linder, Linnéuniversitetet,

Opponent

Professor Christina Ottander, Umeå universitet

Institution

Institutionen för kemi och biomedicin

Lärosäte

Linnéuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Ulrika Bossér

Svenskt abstrakt:

Undervisning i naturvetenskap som utgår från Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll (SNI) kan vara ett sätt att stödja elevers utveckling av kunskaper och förmågor som behövs för aktivt deltagande i vårt demokratiska samhälle. SNI-undervisning karakteriseras av att etiska och sociala perspektiv är viktiga vid sidan av naturvetenskapliga kunskaper. Det är också viktigt att undervisningen ger eleverna möjlighet att diskutera och argumentera kring olika SNI-frågor så att de får möta olika perspektiv på frågorna och möjlighet att göra personliga ställningstaganden. Tidigare forskning visar att SNI-undervisning innebär stora utmaningar för lärare i naturvetenskap. Den här avhandlingen avser att bidra med kunskap som kan stödja införande av SNI i undervisning i naturvetenskap. Tre studier som involverar två gymnasielärare som arbetar med SNI i ämnet Naturkunskap har genomförts. I den första studien undersöktes de två lärarnas reflektioner kring den SNI-undervisning som de genomförde under ett läsår. I den andra studien analyserades en lärares interaktioner med elevgrupper som arbetade med en SNI-uppgift om klimatförändringar, för att undersöka hur eleverna positioneras som deltagare både i klassrumspraktiken och när det gäller diskussioner och beslut rörande klimatfrågan. I den tredje studien analyserades de två lärarnas utformning och genomförande av klassrumsdiskussioner om olika SNI. Samspelet mellan interaktiva och icke-interaktiva kommunikationssätt samt mellan kommunikationssätt som betonar flera eller endast ett perspektiv på SNI-frågan undersöktes i relation till möjligheterna för elevers deltagande samt möjligheten att belysa komplexiteten i en SNI-fråga. Avhandlingens resultat bidrar med kunskap som kan användas vid överväganden om utformning och genomförande av SNIundervisning för att främja olika mål med undervisningen. Resultaten tyder på att en särskild utmaning med SNI-undervisning är att balansera mellan olika mål för undervisningen, särskilt mellan målet att främja elevernas insikt om sin egen möjlighet att delta i diskussioner och beslut rörande SNI och målet att eleverna ska utveckla specifika förmågor och ämneskunskaper. Resultaten visar vidare hur denna utmaning kan ta sig uttryck i undervisningen och bidrar med kunskap om på vilket sätt lärares kommunikation med eleverna i klassrummet är viktig för att hantera utmaningen att balansera mellan olika mål. I avhandlingen diskuteras också strategier för att stödja införande av SNI-undervisning som beaktar lärares befintliga undervisningsstrategier.

Sidan publicerades 2017-12-20 11:07 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-02-05 10:30 av Susanne Sawander


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogiska inriktningar påverkar personalens arbetsmiljö.

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden Universal design for learning som läraren Aida Kotorcic använder i undervisningen. Metoden gynnar alla elever, säger hon.

David Didau: Konsten att ta sig ur “ledningsbubblan”

Som skolledare behöver du vara medveten om att du har makt över din personal. Detta innebär att personalen kommer att ändra sitt beteende, så att de följer dina önskemål. Om du vill bryta dig ut ur denna “ledningsbubbla”, måste du få människorna i din omgivning att lita på dig, skriver David Didau.

Specialpedagogiska skolmyndigheten instiftar ett eget barnombud

Nu vässar Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetet för att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter att nå målet med sin utbildning och instiftar ett barnombud. Barnombudet har ett uppdrag för att stärka barnrättsperspektivet inom Specialskolan och ingår i myndighetens rättighetsgrupp.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats