Factors in the child’s growing environment influencing early vocabulary development

Annette Nylund har i sin avhandling undersökt samband mellan faktorer i barnets uppväxtmiljö och tidig ordförrådsutveckling.

Fakta
Disputation

2023-02-09

Titel (eng)

Factors in the child’s growing environment influencing early vocabulary development

Författare

Annette Nylund

Handledare

Pirkko Rautakoski, Åbo Akademi Professor Ville Peltola, Åbo Akademi Professor Viveka Lyberg Åhlander, Åbo Akademi

Opponent

Professor Christina Samuelsson, Karolinska Institutet

Lärosäte

Åbo Akademi

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

Varken återkommande luftvägsinfektioner eller akuta mediaotiter verkar ha en negativ inverkan på den tidiga ordförrådsutvecklingen. Däremot finns det belägg för skillnader i ordförrådstillväxten hos flickor och pojkar i åldern 13 till 24 månader i relation till biologiska och omgivningsfaktorer. Filosofiemagister, talterapeut Annette Nylund har i sin doktorsavhandling undersökt samband mellan faktorer i barnets uppväxtmiljö och tidig ordförrådsutveckling.

Barnets första ord väcker ofta förtjusning. Däremot är variationen för när de första orden tas i bruk och utvecklingshastigheten av det tidiga ordförrådet stor. Trots forskning inom tidigt barnspråk vet vi rätt lite om vad som egentligen påverkar denna variation. Däremot vet vi att tidig språkutveckling har betydelse för såväl fortsatt språkutveckling som skolframgång.

I Nylunds avhandling, som är en del av en longitudinell kohortstudie, Nycklarna till en god uppväxt (STEPS-Study), undersöktes ordförrådet hos finskspråkiga barn (N = 462–719) i åldern 13 till 24 månader i relation till bl.a. luftvägsinfektioner, akuta mediaotiter, föräldrars utbildning och yrkesstatus, pappans närvaro i barnets liv under det första levnadsåret och en släktbelastning av sen talstart.

Flickorna i studien hade ett större ordförråd och en större ordförrådstillväxt under det andra levnadsåret än pojkarna. Resultaten visade att storleken på pojkarnas ordförråd vid 13 månaders ålder var prediktivt för ordförrådtillväxten under det andra levnadsåret, d.v.s. kursen för pojkars ordförrådsutveckling kan märkas redan vid 13 månaders ålder.  

Studien visade också på skillnader mellan hur pojkars och flickors ordförrådstillväxt relaterar till mammornas och pappornas yrkesstatus och till pappornas utbildning. Mammans betydelse för tidig språkutveckling har undersökts mycket, men resultaten i den här avhandlingen betonar även pappans betydelse för tidig ordförrådsutveckling. Pojkar där papporna arbetade mindre än heltid hade en större ordförrådstillväxt jämfört med pojkar till pappor som jobbade heltid. Skillnader hur omgivnings- och biologiska faktorer inverkade på ordförrådstillväxten mellan pojkar och flickor kunde även ses inom lexikala kategorier (ljudeffekter, substantiv, personord, lek- och rutinord, verb, beskrivande ord, funktionsord).

Avhandlingens resultat understryker vikten av användningen av könsspecifika medelvärden vid bedömning av barnets ordförråd för att undvika under- eller överdiagnostisering. Resultaten belyser också betydelsen av specifikt riktade stödåtgärder för pojkars och flickors språkutveckling i enlighet med omgivningsfaktorer i barnets miljö.

Sidan publicerades 2023-02-02 08:08 av Susanne Sawander


Relaterat

Flerspråkighet en möjlighet i förskolan

En ny avhandling tar avstamp i erfarenheterna från flyktingvågen år 2015 och vad som då fungerade bra i förskolor med många nyanlända barn. Ett tydligt resultat var hur viktigt det är med en förtroendefull relation till föräldrar, säger forskaren Åsa Delblanc.

Små barn använder kroppen för att skapa mening av läsande och skrivande 

Små barn använder kroppen och kroppsspråk för att förstå läsande och skrivande på förskolan. Det visar Hanna Thuressons avhandling om barns meningsskapande om läsande och skrivande i förskolan.

TEMA: Digitala verktyg i förskolan Webbkonferens

Ta del av en digital föreläsning för dig som arbetar i förskola och vill veta mer om att arbeta med digitala verktyg. Titta när det passar dig under en femveckorsperiod.

TEMA: Språkstörning och talängslan i förskolan Webbkonferens

Ta del av två digitala föreläsningar med temat Språkstörning och talängslan i förskolan. Titta när det passar dig under en femveckorsperiod.

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Målet med Helena Perssons avhandling "Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9" är att öka kunskaperna om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning.

Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

Syftet med Karin Kilhammars avhandling "Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer" är att öka kunskapen kring idén om medarbetarskap och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.

Doing research in primary school: information activities in project-based learning

Syftet med Anna Lundhs avhandling "Doing research in primary school: information activities in project-based learning" är att beskriva och illustrera hur informationskompetenser tar form, och de möjligheter till lärande som barn möter, i informationsaktiviteter under de första skolåren i början av 2000-talet.

Applying the ICF-CY to identify everyday life situations of children and youth with disabilities

Margareta Adolfssons avhandling "Applying the ICF-CY to identify everyday life situations of children and youth with disabilities" fokuserar på vardagssituationer för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

”Vi har nästan blivit för bra”: lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

Syftet med Ingrid Granboms avhandling ""Vi har nästan blivit för bra": lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik" är att beskriva och analysera lärarnas konstruktion av mening och vardagskunskap beträffande förskolan som pedagogisk praktik.

Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande: En studie av fem livsberättelser

Ylva Weitz vill med sin avhandling "Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande: En studie av fem livsberättelser" fördjupa kunskapen om skolsituationen för barn och ungdomar i samhällsvård.

Med blicken på barnet : Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik

Linda Pallas avhandling "Med blicken på barnet : Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik" syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan.

Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser

Syftet med Lena Fridlunds avhandling "Interkulturell undervisning - ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser" är att ta reda på hur talet om en åtskild undervisning för vissa elever formuleras och motiveras i dokument och av olika yrkesutövare inom ett grundskoleområde.

Lärares tal och barns nyfikenhet: Kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan

Susanne Thulin vill med sin avhandling "Lärares tal och barns nyfikenhet: Kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i" generera ny kunskap omhur barn och lärare kommunicerar naturvetenskapliga innehåll i förskolan.

Biologiämnets texter : Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass

Pia Nygård-Larssons avhandling "Biologiämnets texter : Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass" berör text, språk och lärande i biologiämnet.

Styrideal och Konflikt – Om friskoleetablering i tre norrländska kommuner

I avhandlingen "Styrideal och Konflikt - Om friskoleetablering i tre norrländska kommuner" undersöker Jon Nyhlén hur styridealen, hierarki, marknad och nätverk framträder i den kommunala styrningen av det lokala skolsystemet samt hur dessa styrideal påverkar utvecklingen av och intensiteten i målkonflikter mellan kommun och fristående gymnasieskolor i de undersökta kommunerna.

Kemistudenters föreställningar om entalpi och relaterade begrepp

Syftet med Tor Nilssons avhandling "Kemistudenters föreställningar om entalpi och relaterade begrepp" är att konstruera kemistudenters föreställningar om entalpi och dess förändring, inre energi och dess förändring samt värme och arbete.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Ett öppet klassrumsklimat är viktigt för elevers demokratilärande

Ett öppet klassrumsklimat där elever bjuds in att fråga, diskutera och komma med synpunkter på ämnesinnehållet är det i särklass viktigaste för att skapa förutsättningar för demokratilärande – oavsett skolämne. Det säger forskare som var med och tog fram Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer