Far From the Dream: Exploring the Gap in Educational Opportunities for Black Americans.

Heidi Katz har forskat om utbildningsmöjligheter via ras med målet att identifiera hur skolor och politik kan säkerställa att alla elever får det stöd som krävs för att lyckas både i och utanför skolan.  

Fakta
Disputation

2022-12-08

Titel (eng)

Far From the Dream: Exploring the Gap in Educational Opportunities for Black Americans.

Författare

Heidi Katz

Opponent

Associate professor Terri N. Watson, The City College of New York

Lärosäte

Åbo Akademi

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

Forskning visar att svarta elever i USA:s skolor för närvarande inte har lika stora möjligheter till utbildning. För att motarbeta denna ojämlikhet krävs en förståelse för hur utbildningsmöjligheterna ser ut i praktiken och en insikt i de olika mekanismer som upprätthåller och reproducerar orättvisa. Denna avhandling utforskar temat utbildningsmöjligheter via ras som lins med målet att identifiera hur skolor och politik kan säkerställa att alla elever får det stöd som krävs för att lyckas både i och utanför skolan. I huvudsak syftar avhandlingen till att fånga upp vad som gör en utbildning emancipatorisk och rättvis.
I avhandlingen tillämpas en kvalitativt driven forskningsdesign med flera metoder i fyra sammanhängande studier. Forskningsansatsen och metoderna för de fyra studierna är olika men besvarar sammantaget de övergripande forskningsfrågorna. Designen med flera metoder möjliggör en komplex undersökning av ojämlikhet som baserar sig på ras och utbildningsmöjligheter ur flera olika perspektiv och på fyra olika nivåer: konceptuell, politisk, institutionell (skola) och individuell.
Den första studien är en studie där kvantitativa och kvalitativa metoder med ett mixed methods upplägg fokuserar på utbildningsmöjligheter på konceptuell nivå. Som resultat av studien har utvecklats ett ramverk för utbildningsmöjligheter med konsekvenser för både teori och praktik. Ramverket kan anpassas till olika sammanhang för att vägleda skolor och forskare när det gäller att utvärdera eller förbättra jämlika utbildningsmöjligheter.
I den andra studien används en fallstudie med mixed methods för att undersöka status quo gällande ras inom en gymnasieskola med vit majoritet (skolnivå) och fem svarta elevers erfarenheter av skolan (individnivå). Analysen resulterade i en cirkelmodell som synliggör ojämlikhet i fråga om status quo enligt ras och hur detta påverkar elevernas erfarenheter. Cirkelmodellen kan användas av skolor för att undersöka egen status quo och förbättra praxis och undervisningsinnehåll för att se till att alla elever får jämlika möjligheter.
I den tredje studien används tolkande fenomenologisk analys för att närmare undersöka samma uppsättning data som i den andra studien genom att fokusera på de kvalitativa data som samlades in från fem svarta flickor som deltog (individuell nivå). Studien ger en inblick i skolpraktiker som leder till en känsla av att vara fångad (entrapment), men också mer stödjande strukturer och praktiker som ger eleverna en känsla av frihet. Utifrån dessa resultat ges förslag på hur skolor kan vara mer autonomistödjande och inkluderande. Förslagen gäller inte bara svarta flickor, utan kan leda till en mer emancipatorisk utbildning för en bredare elevpopulation.
Den sista studien är en kritisk policyanalys där konvergent mixed methods används i syfte att undersöka hur rasmässig/etnisk jämlikhet främjades eller förhindrades i 61 utbildningspolitiska policyer som infördes och antogs mellan 2020 och 2022. Även om majoriteten av policyområdena visade sig främja jämlikhet, visade en kritisk utvärdering av områdena att de som främjade jämlikhet snarare var symboliska än meningsfulla. Dessutom misslyckades policyerna med att ta itu med många av de strukturella frågor som reproducerar rasrelaterad ojämlikhet. Dessa resultat kräver en utbildningspolitik som går bortom rasneutralitet och uttryckligen riktar sig mot systemisk rasism.
Resultaten av dessa studier visar sammantaget hur rasmässig ojämlikhet uppstår genom skolpraktik och skolpolicyer och vad denna ojämlikhet innebär för svarta elevers skolgång. Genom att fokusera på svarta elevers erfarenheter i en skola med vit majoritet pekar den här avhandlingen på de mer subtila mekanismer som finns i skolorna och som skapar ojämlikhet när det gäller att få tillgång till möjligheter och positiva skolupplevelser. Dessutom undersöker avhandlingen utbildningsmöjligheter på flera olika nivåer, vilket möjliggör en mer komplex förståelse av de sammankopplade faktorer som bidrar till ojämlikhet. Sammanfattningsvis bidrar denna avhandling till både teori och praktik genom att erbjuda praktiska lösningar för att förbättra jämlikheten mellan raser samtidigt som den presenterar nya ramar för att utvärdera och konceptualisera utbildningsmöjligheter.

Sidan publicerades 2022-11-29 15:13 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

Undervisning i ett fritidshem för alla?

I en ny studie problematiseras fritidshemslärares perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Artikeln av Marina Wernholm har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

Skolornas intagning segregerar eleverna

Olika intagningsregler till gymnasieskolan påverkar segregationen bland eleverna. Effekten är mindre än för andra faktorer, men ändå tydlig. Det visar en ny studie skriven av forskare vid Linköpings universitet.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!