Fear and missing out : internet-treatment for social anxiety disorder in youth

Internet-förmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) är en effektiv och kostnadseffektiv behandling för unga med social ångest. Det visar Martina Nordh i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2020-05-08

Titel (eng)

Fear and missing out : internet-treatment for social anxiety disorder in youth

Författare

Martina Nordh

Handledare

Jens Högström, Karolinska Institutet Eva Serlachius, Karolinska Institutet David Mataix-Cols, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Ron Rapee, Macquarie University, Sydney

Lärosäte

Karolinska Institutet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Martina Nordh

Svenskt abstrakt:

Det övergripande syftet med den här avhandlingen var tvådelat. Det första syftet var att utveckla och utvärdera ett IKBT-program för barn och ungdomar med social ångest. Det andra var att undersöka selektiv uppmärksamhet hos ungdomar med social ångest. Tre specifika frågeställningar var: 1) om IKBT är en genomförbar, acceptabel och potentiellt effektiv behandling, 2) om IKBT är en effektiv och kostnadseffektiv behandling, och 3) om ungdomar med social ångest uppvisar selektiv uppmärksamhet mot socialt hotfulla stimuli. Dessa frågeställningar undersöktes i tre studier: Studie I var en genomförbarhetsstudie där IKBT (i kombination med tre gruppträffar) erbjöds till 30 ungdomar med social ångest, Studie II var en randomiserad kontrollerad studie som jämförde IKBT (i kombination med tre videosamtal) med en aktiv kontrollbehandling, ISTÖD, för 103 barn och ungdomar
med social ångest och Studie III var en experimentell studie som använde ögonrörelseteknologi (eyetracking) för att jämföra social uppmärksamhet bland 25 ungdomar med social ångest och 22 ungdomar utan ångest från allmänheten.

Studierna som ingår i avhandlingen ger stöd för att IKBT är en genomförbar, effektiv och kostnadseffektiv behandling för unga med social ångest. Deltagarna var engagerade i behandlingen, genomförde större delen av modulerna och tyckte att IKBT var en trovärdig behandling. Resultaten bygger vidare på tidigare studier som visat lovande resultat för IKBT för unga med social ångest. Ytterligare utvärderingar behövs för att fastställa hur utfallet av IKBT kan förbättras för de unga som inte svarade på behandlingen. Unga med social ångest uppvisar selektiv uppmärksamhet vid socialt hotfulla stimuli och ett liknande mönster noterades bland kontroller utan ångest. Dessa resultat är i linje med studier som undersökt selektiv uppmärksamhet hos barn, men skiljer sig delvis från resultat som visats för ungdomar. Det behövs fler ögonrörelsestudier, med fler deltagande unga med social ångest, för att fastslå om vissa aspekter av selektiv uppmärksamhet är specifikt för social ångest. Sammanfattningsvis så kan IKBT öka tillgängligheten till evidensbaserad behandling för unga med social ångest och ytterligare kunskap om selektiv uppmärksamhet skulle kunna generera hypoteser om vidmakthållande av social ångest samt hur psykologisk behandling för social ångest kan förbättras genom tillägg av komponenter som syftar till att minska vidmakthållandet.

Sidan publicerades 2020-04-28 12:06 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2020-06-18 09:20 av Susanne Sawander


Relaterat

Bättre psykisk elevhälsa när föräldrar har höga förväntningar

Höga akademiska förväntningar både på sig själv och hos föräldrarna relaterar till bättre mental hälsa hos högstadieelever. Det visar Melody Almroth som forskat om sambandet mellan framtida akademiska perspektiv och mental hälsa hos unga.

Minskad stress, depression och ångest hos elever med ACT-behandling

Fredrik Livheim har undersökt terapiformen ACT, Acceptance Commitment Therapy/Training, under verkliga förhållanden bland skolelever. Avhandlingen visar att ACT är mer effektiv mot stress, depression och ångest än elevhälsans sedvanliga metoder.

Mellan ”jag” och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande

I avhandlingen "Mellan "jag" och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande" undersöker Lisbeth Amhag om och i så fall hur studenters nätbaserade skriftliga, asynkrona dialoger bidrar till att utveckla deras kollektiva och individuella lärande.

Nära gränsen: diskursiv, könad och förkroppsligad stress hos dagens ungdomar

Maria Wiklund vill med sin avhandling "Nära gränsen: diskursiv, könad och förkroppsligad stress hos dagens ungdomar" fördjupa förståelsen av subjektiva ohälsoproblem och upplevd stress bland unga i Sverige.

”Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt”: Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion

Syftet med Kerstin Bygdeson-Larssons avhandling Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt: Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion är bland annat att se om Pedagogisk processreflektion kan stärka förskolepersonalens möjligheter att utveckla sin professionalitet och i så fall hur?

"Det kunde lika gärna ha hänt idag". Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna.

Mary Ingemansson har i sin avhandling "Det kunde lika gärna ha hänt idag". Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna" undersökt hur barn i åldrarna 9-12 upplever skönlitterära texter som används i historieundervisningen i förhållande till läroböckerna?

Tvåspråkighet hos döva skolelever: Processbarhet i svenska och narrativ struktur i svenska och svenskt teckenspråk

Krister Schönströms avhandling "Tvåspråkighet hos döva skolelever: Processbarhet i svenska och narrativ struktur i svenska och svenskt teckenspråk" behandlar döva specialskoleelevers tvåspråkigautveckling. Särskilt intresserar sig avhandlingen för hur elevernas svenska och teckenspråk utvecklas i skolåldern.

Girls with social and/or attention impairments

Sammantaget tyder resultaten från Svenny Kopps avhandling på att flickor med autism och ADHD ofta antingen helt missas eller feldiagnostiseras inom barnsjukvården. Hon konstaterar att behovet av utbildning om flickor med psykiska problem, sociala interaktionssvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter inom alla samhällets offentliga verksamheter är mycket stort.

Unga i normalitetens gränsland: undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende

Vad händer i verksamheter som samtidigt ska åtgärda både sociala och pedagogiska problem och där diskurser från olika institutionella och vetenskapliga fält korsas? Det under söker Susanne Severinsson i avhandlingen "Unga i normalitetens gränsland: undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende."

Lärandets objekt: Vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna

Syftet med Anna Wernbergs avhandling "Lärandets objekt: Vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna" är att analysera och beskriva hur objekt av lärande hanteras i tre lärande studier.

Buffra stress i riktning mot välbefinnande. Interventionsstudier och utforskande studier med fokus på unga flickor

Kvinnor har mer stressrelaterad ohälsa än män och en ökning ses framför allt hos unga flickor. Det övergripande syftet med Katarina Haraldssons avhandling är därför att utvärdera och utforska vad som buffrar stress i vardagen hos unga flickor.

Bisatser i böcker och huvuden. Om begreppsföreställningarnas betydelse för förvärvandet av främmande språk)

Måste man veta vad som kännetecknar en tysk bisats för att kunna producera en sådan? Det är huvudfrågan i språkläraren Ingela Valfridssons avhandling "Nebensätze in Büchern und Köpfen" eller på svenska "Bisatser i böcker och huvuden".

Att erövra litteracitet. Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan.

Med avhandlingen "Att erövra litteracitet" vill Elisabeth Björklund vinna kunskap om hur litteracitet erövras och uttrycks bland de yngsta barnen i förskolan.

Motstånd och mening. Innebörd i blivande lärares seminariesamtal

I Susanne Gustavssons avhandling "Motstånd och mening" riktas intresset mot lärarutbildningens villkor som akademisk yrkesutbildning, tolkat genom studenters samtal.

Skolportens digitala kurser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Hon forskar om heteronormativa lekar

Lena Sotevik är nydisputerad med sin avhandling ”Barbiebröllop och homohundar. Barn och barndomar i relation till queerhet och (hetero)normativa livslinjer”.

3 keys to more effective collaboration in an Inclusive classroom

Strategies general and special education teachers can use to clearly communicate to all students that they are equal partners.

The pandemic put the pressure on school technology leaders. What did they learn?

More off-campus broadband access. New ways of engaging with families. Growing concerns over digital equity and the silos that exist within school systems. These are some of the trends that emerged in a recent survey of district technology leaders.

Det börjar med vardags­orden

I förskolan Fölungen börjar barnen bekanta sig med skrivandet redan som ettåringar. ”Meningsfullhet, lust och intresse måste vara det som styr”, säger förskolläraren Eva-Lotta Hallindemo.

Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Hälsoenkäter som görs i skolan kan göra elever medvetna om sin socioekonomiska position, visar en forskningsstudie vid Linköpings universitet. "Vissa upplevde skam och funderade på att dölja sanningen för att skydda sig och sin familj", säger Anette Wickström, biträdande professor i kritiska barnstudier.