Föräldraskap och klimatoro – betydelsen av omsorg

Sara Ekholm har undersökt relationerna mellan föräldraskap, omsorgspraktik och oro för klimatförändringarnas konsekvenser samt hur det relaterar till praktisk handling.

Fakta
Disputation

2023-06-09

Titel (sv)

Föräldraskap och klimatoro – betydelsen av omsorg

Författare

Sara Ekholm

Handledare

Professor Anna Olofsson, Mittuniversitetet Susanna Öhman, Mittuniversitetet

Opponent

Docent Maria Ojala, Örebro universitet

Lärosäte

Mittuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera relationerna mellan föräldraskap, omsorgspraktik och oro för klimatförändringarnas konsekvenser samt hur det relaterar till praktisk handling. Utgångspunkten är att omsorgspraktik hänger samman med oro för den som omsorgen riktar sig till och att individens omgivande sociala kontext påverkar hennes upplevelser och oro för risker.

Teoretiskt kombineras sociologiska och socialpsykologiska teorier och tidigare forskning från flera forskningsfält, nämligen forskning om oro, omsorg och omsorgsregimer, föräldraskap och om människors upplevelser av risker. Metodologiskt kombineras kvantitativa enkätstudier med kvalitativa intervjuer, och datamaterialet representerar regional, nationell och internationell nivå.

Resultaten från delstudierna visar bland annat att föräldraskap har betydelse för oro för klimatförändringarna och fäders klimatoro är större än oron bland män som inte är fäder. Vidare definieras, vidareutvecklas och undersöks begreppet omsorgsoro i avhandlingen och resultaten visar att omsorgsoro inte enbart hänger samman med upplevelser av klimatrisker utan även hur människor agerar i relation till klimatrisker och deras vilja att begränsa sin klimatpåverkan.

Sidan publicerades 2023-05-15 13:57 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser