Hoppa till sidinnehåll
Favorit

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev

Publicerad:2013-08-13
Uppdaterad:2020-08-24

En förtroendefull relation mellan lärare och elever gynnar elevernas motivation att anstränga sig, och därmed deras lärande. Det visar en avhandling av Annika Lilja vid Göteborgs universitet.

Författare

Annika Lilja

Handledare

Jan Bengtsson, Silwa Claesson, Göteborgs universitet

Opponent

Eva Alerby, professor, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet

Disputerat vid

Göteborgs universitet

Disputationsdag

2013-06-14

Titel (se)

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev

Titel (eng)

Trustful relationships between teacher and student

Institution

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev

Syftet med avhandlingen är att beskriva hur förtroendefulla relationer mellan lärare och elev kan ta sig uttryck, samt att undersöka vad en förtroendefull relation kan innebära för lärare och elever. Studiens empiriska material har samlats in genom fältstudier. Fem lärare som arbetar med elever i olika åldrar på fem olika grundskolor har följts.

Materialet består främst av observationsanteckningar från de olika klassrummen, men också av intervjuer och informella samtal med både lärare och elever. Klassrumsobservationerna fokuserar på förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. Studiens ansats är livsvärldsfenomenologisk, det innebär att teorin har använts både vid insamling och tolkning av det empiriska materialet. Lögstrups teori om det etiska kravet har använts för att förklara hur förtroende kan förstås.

Förtroende är, enligt Lögstrup, spontant och innebär att vi människor lever i ett beroendeförhållande som är ofrånkomligt. Resultatet i studien visar att elevernas liv och värld är sammanflätade och i en förtroendefull relation möter lärarna detta på ett sätt som oftast leder framåt. I resultatet har fyra dimensioner av förtroendefulla relationer identifierats, lärarna bryr sig om sina elever, lärarna lyssnar också på eleverna, de sätter gränser och de möter elevernas motstånd. De förtroendefulla relationer som redovisas i denna studie kan delas upp i sådana som fördjupar och bekräftar förtroendet mellan lärare och elev och de som testar och förhoppningsvis också bekräftar den förtroendefulla relationen.

Denna studie bidrar till en ökad förståelse för vad förtroendefulla relationer och elevers levda erfarenhet kan innebära för skolarbetet. När lärare och elever har förtroende för varandra kan mötet ske på det sätt som är bäst för eleven, inte bara på kort sikt utan även i ett framtidsperspektiv. Denna studie visar också att en förtroendefull relation verkar vara nödvändig för att skapa möjligheter för eleven att lära sig och att tro på sin egen förmåga.

Trustful relationships between teacher and student

This thesis aims to explain how trustful relationships between teachers and students are expressed in the Swedish compulsory school system, and to explore what a trustful relationship implies for teacher and student. The empirical material presented is derived from field studies. The work of five teachers in five different schools was observed over various periods of time.

The material has mostly been collected by means of observations in the classroom but also using interviews and informal conversations. The classroom observations focus on trustful relationships between teacher and student. The interviews with the teachers were conducted both as formal interviews and as informal talks where both the teachers and the students took part. A phenomenological lifeworld approach has been used both when collecting and interpreting the empirical material; in particular, Lögstrup’s theory about the ethical demand is used to understand trust.

The students’ life and world are intertwined and expressed during the school day, and the teacher has to receive this in a way that leads forward. In the results, four dimensions of trustful relationships are identified. The teachers care about the students; the teachers also listen, set limits and encounter students’ resistance in a trustful way. The dimensions of trustful relationships that are reported in this study can be divided into those that deepen and confirm the trust and those which test and hopefully also confirm the trust.

This study contributes to an understanding of what trustful relationships and students’ lived experience can imply for ordinary school work. When the teacher and the students have trust in each other the relationships allow each student to be met in a way that is the best for him or her, i.e. according to each student’s needs. This study also hints that a trustful relationship seems to be necessary in creating opportunities for the student to learn and to believe in his or her own ability.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev