Hoppa till sidinnehåll
Bedömning

Grades and grade assignment: effects of student and school characteristics

Publicerad:2008-11-25
Uppdaterad:2012-04-11
Författare

Alli Klapp Lekholm

Handledare

Professor Christina Cliffordson och professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Lisbeth-Åberg Bengtsson, Göteborgs universitet

Disputerat vid

GU – Göteborgs universitet

Disputationsdag

2008-12-18

Titel (eng)

Grades and grade assignment: effects of student and school characteristics

Institution

Department of Education; Institutionen för pedagogik och didaktik

Abstrakt

I sitt avhandlingsarbete har Alli Klapp Lekholm analyserat betyg, resultat på nationella prov och olika elev- och skolkaraktäristika. En flerdimensionell betygsmodell utvecklades, vilken visar att betygen inte enbart är influerade av elevernas kunskaper och färdigheter, utan att de också är påverkade av icke-kognitiva faktorer som t.ex. intresse, motivation och föräldrastöd. Studierna visar också att det finns könsskillnader och systematiska skillnader i betygen mellan skolor.

Resultaten visar att flickornas betyg är influerade av icke-kognitiva faktorer i större utsträckning än pojkarnas betyg. Resultaten visar också att elevernas generella skolintresse förklarar en stor del av könsskillnaden i både den icke-kognitiva betygsdimensionen och i de kognitiva dimensionerna (svenska och engelska). Föräldrars engagemang för skolarbetet förklarar också en del av könsskillnaderna. Flickornas högre betyg förklaras alltså till största del av att flickorna är mer intresserade av skolarbetet och har större motivation för inlärning.

I avhandlingen undersöks också skillnader i betygssättning mellan skolor, som visar att icke-kognitiva faktorers inverkan på betygen är större för skolor med en stor andel elever med lågutbildade föräldrar och för förortsskolor. Dock visar resultaten att när föräldrarnas utbildningsbakgrund förs in i analysen, försvinner i stort sett dessa effekter. Resultaten bekräftar tidigare resultat som visat att friskoleelever får högre betyg än elever från kommunala skolor, men de visar också att detta beror på deras relativt bättre kunskaper och att effekten försvinner om föräldrarnas utbildningsnivå beaktas.

Betygen har i tidigare studier visat sig vara ett instrument med god förmåga att predicera skolframgång viket kan bero på betygens flerdimensionalitet och att betygen mäter både elevernas ämneskunskaper och deras intresse och motivation. Några viktiga frågor att studera vidare är i vilken utsträckning betygen är jämförbara mellan tidpunkter, lärare och skolor, hur betyg påverkar elevernas motivation och lärande och betydelsen av kognitiva och icke-kognitiva faktorer för betygens prognosförmåga.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev