Hoppa till sidinnehåll
Elevinflytande

”Hålla ordning, men inte överordning”: Köns- och maktperspektiv på uppförandenormer i svenska klassrumskulturer

Publicerad:2008-05-16
Uppdaterad:2012-04-11

Elever och lärare har en samstämmig vision om att man vill ha ordning i skolan även om de definierar det på olika sätt, säger Maria Wester. Man vill inte ha en auktoritär skola men lärare ska vara tydliga ledare och elever vill förstå och få motiveringar av tillsägelser.

Författare

Maria Wester

Handledare

Professor Åsa Bergenheim, Umeå Universitet, Universitetslektor Monika Vinterek, Umeå universitet

Opponent

Professor Solveig Hägglund, Karlstads universitet

Disputerat vid

UmU – Umeå universitet

Disputationsdag

2008-06-05

Institution

Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen

Abstrakt

Denna studies syfte är att med hjälp av teorier om kön och makt beskriva och analysera uppförandenormer i retorik och praktik i svenska klassrumskulturer. Studien är baserad på observationer och intervjuer med elever och lärare i tre niondeklasser. Utifrån avhandlingens sex teman framträder i huvudsak gemensamma uppförandenormer i de tre skolorna. Relationen mellan retorik och praktik kan sammanfattas på följande sätt: elever och lärare uttrycker en önskan om ordning och tydliga regler som efterföljs. Om reglerna inte följs, efterfrågar eleverna konsekventa och motiverade påföljder. Studien visar dock att skolvardagen inte fungerar på det viset, utan det råder en viss diskrepans mellan praktik och retorik. Läroplanens framskrivna värden, exempelvis respekt, solidaritet och ansvarstagande, framträder i både elevers och lärares retorik. Dessa värden används för att förklara ett visst handlande eller motivera de uppförandenormer som beskrivs som önskvärda.

Abstract in English

The aim of this study is to describe and analyse norms of behaviour in rhetoric and practice in Swedish classroom cultures with the aid of theories of gender and power. The study is based on observations of and interviews with pupils and teachers in three ninth form classes. On the basis of the six themes of the thesis, common norms of behaviour are on the whole discernible. The relation between rhetoric and practice may be summarised in the following way: the pupils and teachers express a desire for order and clear rules that are followed. If the rules are not followed, the pupils demand consistent and motivated consequences. The study shows, however, the everyday life at school does not work in this way but that there is some discrepancy between practice and rhetoric. The values stated in the curriculum, for example respect, solidarity and taking responsibility, are expressed in both the pupils and the teachers rhetoric. The values are used to describe a certain action or to motivate the norms of behaviour that are described as desirable.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev