Hoppa till sidinnehåll

Historiemedvetande och identitet: Om historiens närvaro i några estniska ungdomars liv

Publicerad:2010-09-02
Uppdaterad:2012-03-27
Författare

Igor Potapenko

Handledare

Staffan Selander

Opponent

Professor Karin Sporre, Umeå universitet

Disputerat vid

SU – Stockholms universitet

Disputationsdag

2010-09-24

Titel (se)

Historiemedvetande och identitet: Om historiens närvaro i några estniska ungdomars liv

Titel (eng)

Historical Consciousness and Identity: On the Influence of History in some Estonian Young People´s Lives

Institution

nstitutionen för didaktik och pedagogiskt arbete

Historiemedvetande och identitet: Om historiens närvaro i några estniska ungdomars liv

Frågorna som jag behandlar i studien aktualiserades till följd av en särskild händelse i denestniska huvudstaden Tallinn under våren 2007, när myndigheterna tog bort det sovjetiskamonumentet, som föreställer en sovjetisk soldat under andra världskriget, från stadenscentrum. Monumentet hade olika betydelser för landets befolkning, beroende på hur deuppfattade olika historiska händelserna. När monumentet flyttades till krigskyrkogården ien annan del av Tallinn, hade ilska och frustration snabbt spritt sig bland den rysktalandebefolkningen och på mindre än ett dygn efter flytten blev Tallinns gator fyllda avprotesterande rysktalande ungdomar. Det övergripande syftet för denna studie är att belysarela­tionen mellan historie­medvetande och identiteter hos gymnasieungdomar i Estland.Jag inriktar mig på två elevgrupper i två estniska skolor med skilda undervisningsspråk.De följande frågeställningar är centrala för avhandlingen: Hur beskriver två grupper avestniska gymnasieungdomar, en estniskspråkig och en ryskspråkig, sin lilla historia?Hur kan man i undersökningsmaterialet relatera ungdomarnas lilla historia till den storahistorien och vad kan detta säga om deras historiemedvetande? På vilket sätt kan ungdomarshistoriemedvetande relateras till olika aspekter av deras identiteter?I studien anlägger jag ett historiedidaktiskt perspektiv. Jag var särskilt intresserad av attkoncentrera mig på två viktiga större områden inom historiedidaktiken, men jag är samtidigtmedveten om att historie­didaktiken har ett betydligt bredare innehåll. De historiedidaktiskafrågorna Vad? och Varför? fick implicit ett mer kvalificerad innehåll i undersökningen ände andra historiedidaktiska huvudfrågorna. Dessa frågor handlar bl.a. om urvalet av dethistoriska stoffet och, i bredare mening, historiens och historiemedvetandets roll i människanstillvaro. Vilken historia ska skolungdomarna studera och varför? Det är dessa frågor som ärav stor vikt när man försöker relatera ämnet till indivi­dernas identitetsskapande. Aspekternakring historieämnets innehåll och syftet med historieundervisningen generellt utgör enbetydande del inom historiedidaktiken. Vissa frågor har en framskjuten position i dennadiskussion, t.ex. frågan om förhållandet mellan individernas lilla historia och den storahistorien, samt samspelet mellan dessa historier i individernas identitetsskapande. På sammasätt är frågorna om vad som sker i mötet mellan individernas lilla historia och den storahistorien samt om ett sådant möte överhuvudtaget sker t.ex. i skolan också aktuella.I varje samhälle produceras olika gemenskaper. Kritiska händelser i samhället kan medverka ikonstitueringen och utvecklandet av historiemedvetande i en viss riktning, beroende påideologiska och etniska dimensioner. Detta avspeglas i individernas identitetsskapande. Deetniska gemenskapernas betydelse tenderar att öka just i samband med kritiskasamhällshändelser och när gruppens existens känns hotad. De olika samhällsinstitutionernatenderar att reproducera och förstärka dessa gemenskaper och de kollektiva bilderna.Globaliseringsprocessen, å andra sidan, motverkar betydelsen av etniciteten. Detta kommerinte fram i skolkontexten. Skolan erbjuder inga identitetsskapandeprocesser som alternativ tillskapandet och upprätthållandet av nationsstaten och det nationella projektet. I den estniskakontexten finns två parallella projekt. De estniska politikerna vill genom skolanshistorieundervisning reproducera och hålla nationsstaten och de nationella och etniskaidentiteterna levande. Upprätthållandet av den stora berättelsen, med begränsat utrymme föralternativa berättelser och inkluderandet av alla samhällsmedborgare, kan ses som instrument iideologins och politikernas tjänst. Med detta som grund ska sedan identiteter som grundas påglobalisering utvecklas. Samtidigt lever de estniska ungdomarna, oavsett bakgrund, redan idet globala . Deras identitetsskapande är inte förankrat i den stora berättelsen och detnationella projektet, utan riktar sig snarare på förståelsen av vad det innebär att vara en européeller en världsmedborgare. Detta kan gälla såväl de estniskspråkiga som de ryskspråkigaungdomarna. För de ryskspråkiga ungdomarna är dessutom problematiken aktuell kring fri-och rättigheter, deras legitimitet som samhällsmedborgare och möjligheterna till och viljan attskaffa sig estniskt medborgarskap, därmed också tillträde till den nationella gemenskapen.Dessa faktorer är viktiga i förståelsen av deras identitetsskapande under nyaglobaliseringsvillkor. Min samlade bild av ungdomarna i Estland är att det finns anledning atti större utsträckning tala om de gemensamma aspekterna i deras tillvaro, än de särskiljande.Det handlar mer om likheter än skillnader mellan de estniskspråkiga och de ryskspråkigaungdomarna. De är ungdomar som andra ungdomar i andra delar av världen. Däremotkommer olikheterna och de särskiljande aspekterna fram som tydligast just iskolsammanhang. Man kan diskutera och problematisera skolans roll i skapandet av dessaskillnader. Den politiska vilja att genom historiestudier stärka ungdomarnas identitet börockså problematiseras: Vilken historia ska studeras och vilken identitet ska tryggas? Man villskapa trogna samhällsmedborgare under de gemensamma villkoren. Samtidigt producerar ochkonsumerar olika individer och befolkningsgrupper idag sina egna historier som dock är inteoberoende av den stora historien. De olika kollektiva bilderna produceras också inomhistorieundervisningen i skolorna med såväl estniska som ryska som undervisningsspråk. Ibåda skolorna kommer inte ungdomarnas egna historier till uttryck. Med dessa historier somutgångspunkt skulle också de påbjudna kollektiva gemenskaperna kunna konstrueras underannorlunda villkor. Historieundervisningen i skolan kan inte samtidigt undvika att behandlahistoriemedvetandet som identitet och ställa den egna gruppen med de andra . I ställetkrävs ett kritiskt och reflekterat förhållningssätt med större hänsyn till elevernas egnaperspektiv och eget sökande. Med detta kan också förutsättningarna förbättras för attifrågasätta syftet och nyttan av olika nationella projekt och undgå skapandet av de olikapåtvingade identiteterna och gemenskaperna. Jag menar att en individualisering avhistorieundervisningen inte nödvändigtvist och inte enbart kan ske på basis av elevernasetniska identifikationer och kollektiva gemenskaper, utan att man fokuserar på och lyfter framenskilda elever oberoende av deras bakgrund. Historieämnet behöver släppa in nya ochannorlunda berättelser och perspektiv och låta dessa avspeglas i skolans historieundervisning.Samtidigt är det framför allt de enskilda elevernas egna berättelser som bör stå i fokus.Historieämnets innehåll och syfte att okritiskt ge plats åt den stora berättelsen och därmedockså förstärka den kollektiva gemenskapen är problematiskt under rådandesamhällsförhållanden.

Historical Consciousness and Identity: On the Influence of History in some Estonian Young People´s Lives

The issues that I deal with in this study arose as a result of a specific event in the Estonian capital Tallinn in the spring of 2007, when authorities removed from the city center the Soviet monument which shows a Soviet soldier during World War II. When the monument was moved to the war cemetery in another part of Tallinn, anger and frustration quickly spread among the Russian-speaking population and less than one day after the move Tallinn’s streets filled with young Russian-speaking protesters. Two years later, a new war memorial was inaugurated by the Estonian authorities in the central part of town. This new memorial was Estonia’s own Freedom Monument.In this study, the two concepts that I am focusing on are historical consciousness and identity. Historical consciousness is a key concept of the teaching of history. Identity is also one of the terms used often and in different contexts within the field of history teaching. The overall aim of this study is to highlight the relation between historical consciousness and identity among high school students in Estonia. I have focused on two groups of students in Estonian schools with two different languages of instruction.The collected materials for the study consist of surveys, the young people’s own life stories in text form as well as interviews. This was supplemented subsequently with the relevant content of education, including curriculum, including both national and local curricula, especially in the subject of history. To illustrate the study´s problem, I have put together various stories, where I analyze and interpret the collected material. These stories are based on different parts of the data material and the stories reflected and illuminated by my research questions.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Göteborg

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta på plats i Göteborg eller via webbkonferensen. Boka nu till bästa pris, 4 285 kr ex. moms (ord. pris 5 795 kr ex. moms) t.o.m. 31/10!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
30 nov – 1 dec

AI i undervisningen

Skolportens digitala TEMA-föreläsning för dig som vill lära dig mer om artificiell intelligens och hur den nya teknologin påverkar arbetet i skolan. På vilka sätt är AI användbart i klassrummet, och vilka utmaningar kan du behöva hantera i den digitala skolan? Föreläsningen är av intresse för alla som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
16 okt – 23 nov
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev