I föränderliga och slutna rosa rum: En etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola

Fakta
Disputation

2012-05-25

Titel (sv)

I föränderliga och slutna rosa rum: En etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola

Titel (eng)

In changeable and enclosed pink rooms. An ethnographic study of gender, age and spirituality in Swedish Steiner Waldorf pre-school

Författare

Sara Frödén

Handledare

Moira von Wright, professor i pedagogik, Örebro universitet, Bo Dahlin, professor Estetisk-filosofiska fakulteten, Utbildningsvetenskap, Karlstads universitet

Opponent

Inger Eriksson, professor Inst. för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Lärosäte

Örebro universitet

Länkar
Läs mer (Lärarnas nyheter)
Läs Skolportens intervju med Sara Frödén

Svenskt abstrakt:

I denna avhandling skildras en waldorfförskola som plats och praktik. Avhandlingens syfte är att undersöka hur dess materiella och rumsliga utformning och övergripande pedagogiska intentioner bidrar till görandet av kön. Den etnografiska studie som ligger till grund för avhandlingen bygger på ett längre fältarbete där deltagande observationer och intervjuer med pedagoger har utförts på en svensk waldorfförskola. Studien i sin helhet lyfter fram betydelsen av förskolans materiella och rumsliga dimension för barns könsskapande. Som analysverktyg har begreppen performativitet och ritualisering används med utgångspunkt av Judith Butler och Catherine Bells tolkning av dessa.

Med stöd av det empiriska materialet förs begreppet situerad könsavkodning fram: Det som i första anblicken tycks vara ett ’kvinnligt universum’, visar sig vara en plats där andlighet och inte kön ställs i förgrunden. Det innebär inte att det är en könsneutral plats, utan att det sker en, till viss del omedveten men ändå kraftfull, naturaliseringsprocess som gör kön icke-relevant just i denna kontext. Processen möjliggörs genom ett ständigt upprepande och en tydlig avgränsning av tid och rum. Även faktorer som ritualisering samt pedagogernas konsekventa handlande och holistiska synsätt är av betydelse för att upprätthålla den. Konkret sker den situerade könsavkodningen både genom tal och handling, exempelvis genom att olika könskodade artefakter, symboler och aktiviteter inte kategoriseras eller benämns som kvinnliga och manliga. Eller genom att alla, oavsett kön, kontinuerligt utför och förväntas att utföra samma arbetsuppgifter. Avhandlingen är ett empiriskt bidrag till den pedagogiska forskningen genom att den ingående skildrar förskolepraktiken i en waldorfförskola. Utöver detta bidrar den teoretiskt till genusforskningen genom att introducera begreppet situerad könsavkodning samt lyfta fram insikten om att barn kan erfara, gestalta och förstå kön på ett sätt som skiljer sig från vuxnas.

Sidan publicerades 2012-05-09 15:59 av Hedda Lovén
Sidan uppdaterades 2012-11-20 17:54 av Hedda Lovén


Relaterat

”Det kan vara svårt att förklara på rader”. Perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 3.

Eva Borgfeldt vill med sin avhandling belysa och diskutera möjligheter och svårigheter i samband med bedömning av språk- och kunskapsutvecklande multimodalt textarbete i en flerspråkig undervisningskontext.

Everyday functioning in six year-old children born preterm: From a child perspective towards the child’s perspective

De flesta föräldrar till för tidigt födda barn uppfattar att deras barn har ett gott vardagsfungerande, med goda färdigheter i motorik, kommunikation och interaktion. Det visar Anna Karin Andersson i sin avhandling.

Swedish Match? Education, Migration and Labor market Integration in Sweden

Inge Dahlstedt visar att framgång på arbetsmarknaden i termer av sysselsättningsgrad och yrkesmässig matchning beror på individuell karaktäristik såsom födelseland, tid i landet och typ av utbildning.

Frihetstida policyskapande: Uppfostringskommissionen och de akademiska konstitutionerna 1738–1766

Fredrik Bertilsson vill med sin avhandling belysa skapandet av nya statliga rutiner för att agera gentemot de svenska universiteten samt sätta in denna produktion i en större ram av statligt policyskapande under frihetstiden.

Mothers and fathers of children with developmental disabilities: Co-parenting, well-being and empowerment

Föräldrar och då särskilt mammor, till barn med funktionsnedsättningar, löper en ökad risk för försämrat psykiskt välmående. Det visar David Norlin i sin avhandling.

Strävan efter samhällsförbättring – Idrottspolitiska problematiseringar och lösningsstrategier för formandet av den nyttiga idrotten och den idrottande individen

Malin Österlind ha utforskat svensk idrottspolitisk styrning och framförallt svensk idrottspolitisk utredning och utvärdering.

Impact of school outdoor environment upon pupils’ physical activity and sun exposure across ages and seasons

Mer tid ute under alla årstider skulle öka möjligheterna för skolbarn att nå upp till rekommenderade nivåer av fysisk aktivitet, visar Peter Pagels.

Ensamkommande asylsökande flyktingbarns tvångsåtervändande – mot en interorganisatorisk samverkansmodell

Ett gemensamt centrum för aktörer som arbetar med utvisningar skulle kunna motverka psykisk ohälsa hos personal. Det visar Johanna Sundqvists avhandling som utgör en av de första studierna på området.

Understanding the Educational Gradient in Mortality

Olof Östergren visar att ökande skillnader i dödlighet mellan inkomstgrupper har bidragit till ökande skillnader även mellan utbildningsgrupper eftersom utbildning är en bestämningsfaktor för inkomst.

Quality and efficacy of early intensive autism intervention : a matter of trust, knowledge, and supervision?

Ulrika Långh har utforskat tidiga insatser och då främst på kunskap, kvalitet och handledning för barn med autism.

”The Dynamic Development of Cognitive and Socioemotional Traits and Their Effects on School Grades and Risk of Unemployment”

Skolbarns intelligens väger tyngre än deras socioemotionella förmågor för deras skolresultat, visar Elias Johannesson.

Mathematical abilities and mathematical memory during problem solving and some aspects of mathematics education for gifted pupils

Attila Szabo har i sin avhandling undersökt de pedagogiska och organisatoriska metoder kopplade till begåvade elevers matematikundervisning som är rekommenderade av forskningsfältet.

Preventive psychosocial parental and school programmes in a general population

Hans Löfgren visar att förebyggande, skolbaserade program har positiva effekter för personer som är i riskzonen för psykisk ohälsa, vilket tidigare studier har visat.

Evolving germs – Antibiotic resistance and natural selection in education and public communication

Vetskap om vilka aspekter som är underrepresenterade i kommunikation om antibiotikaresistens kan användas vid utveckling av både undervisning och läroplansarbete, konstaterar Gustav Bohlin i sin avhandling.

Stärkt pedagogiskt ledarskap: Rektorer granskar sin egen praktik

Anette Forssten Seiser visar i sin avhandling  att rektors pedagogiska ledarskap handlar om att orkestrera skolans omgivande arrangemang så att de möjliggör en lärande och professionell praktik samt bidrar till en god förbättringskapacitet på skolan. 

Bystander CPR: New aspects of CPR training among students and the importance of bystander education level on survival

Skolelever lär sig hjärt-lungräddning bäst genom att få se en instruktionsfilm och därefter praktiskt träna med återkoppling, visar Anette Nord i sin avhandling.

Konferenser
Kommande disputationer
Rikskonferens
För högstadielärare i svenska
  Foto: Martin Stenmark

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!
Lediga tjänster
Magasin Skolporten
Likvärdig skola

Likvärdig skola

Senaste numret av Skolportens forskningsmagasin har tema likvärdighet. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Läs mer och bli prenumerant
Konferens för dig som arbetar i
Förskolan

Förskolan

Förskolan ska erbjuda en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet och samtidigt vara en trygg och rolig plats för de barn som går där. I den kommande revideringen av förskolans läroplan kommer det vara ett ökat fokus på undervisning - men vad innebär det i praktiken? Det och andra aktuella frågor kommer vi att djupdyka i under två dagar - med hjälp av aktuell forskning och praktiska erfarenheter. Välkommen!

Läs mer & boka plats
5 mest lästa på FoU

Falun följer den skotska vägen

En modell från Skottland hjälper Falun till ett strukturerat samarbete kring barn i behov av stöd.

Rektors pedagogiska ledarskap – En studie om förutsättningar, realisering och förmåga

Syftet med licentiatuppsatsen är att försöka besvara frågan om vad rektors pedagogiska ledarskap innebär för rektor och hur detta kommer till uttryck i ”reflektioner, uppfattningar och föreställningar” om uppdraget samt i deras föreställningar om betingelser för ledarskapet. (pdf)

Ny forskning kan göra skillnad för förskolebarn som har svenska som andraspråk

På förskolan Stallet i Trollhättan har i stort sett alla barn svenska som andraspråk. Hur väl de lyckas lära sig det svenska språket får stor betydelse för deras framtida studier och integrering i samhället. Tillsammans med forskare från Högskolan Väst har ny kunskap utvecklats.

Skolforskningsinstitutet: Smala digitala resurser gör nytta i matte

Digitala lärresurser med tydligt fokus kan höja kunskaperna i matematik, visar en stor utvärdering. Men när det gäller stora kurspaket ses ingen skillnad mot annan undervisning.

Ny forskning visar att appar, modern pedagogik och teknologi gynnar barn med läs- och skrivsvårigheter

I sin avhandling har Emma Lindeblad undersökt kopplingen mellan så kallad assisterande teknik (applikationer i surfplattor) och självbild samt psykisk hälsa hos elever med läs- och skrivsvårigheter.