Hoppa till sidinnehåll
Specialpedagogik

Igenkännande och motkraft: Förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken – En deltagarorienterad studie

Publicerad:2007-11-26
Uppdaterad:2012-04-16

Jag önskar att det kunde bli en utmanande och innehållsrik diskussion om barn i behov av särskilt stöd, och om förskolans förhållningssätt till specialpedagogik, säger forskaren Eva Siljehag. Förskolan ska inte per automatik ta över ett specialpedagogiskt tänk från skolan.

Författare

Eva Siljehag

Handledare

Professor Gunilla Härnsten, Stockholms universitet

Opponent

Professor Dennis Beach, Inst för pedagogik, Högskolan i Borås

Disputerat vid

SU – Stockholms universitet

Disputationsdag

2007-12-15

Titel (se)

Igenkännande och motkraft: Förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken – En deltagarorienterad studie

Titel (eng)

Recognition and Counter power

Institution

Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande

Igenkännande och motkraft: Förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken – En deltagarorienterad studie

Studien förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken utgår från: samgåendet av tre traditioner, förskole- och fritidspedagogikens frånvaro inom specialpedagogiken samt hur en grupp deltagare strävar att koppla samman praktik och teori. Ett deskriptivt syfte var att öka kunskapen om hur gruppen problematiserar tre temaområden: syn på kunskap, människa och samhälle, specialpedagogik, perspektivet kön samt gruppens specialpedagogiska yrkespraktik Ett analytiskt syfte utgör ett samhällskritiskt perspektiv. Huvudpersoner i studien 14 deltagare. Emiriska materialet utgörs av elva samtalsträffar, två intervjuomgångar, politiska styrdokument, arkivsökningar och två intervjuer med nyckelpersoner. Studiens perspektiv tar sin utgångspunkt i en deltagarorienterad forskningsansats och demokratiska kunskapsprocesser. Deltagarna formulerar betydelsen av sinnesupplevelser, flerfaldiga kunskapsformer och vikten av allas lika värde. Gruppens kvalifikationsstruktur innefattar överblick och direkt arbete med en inre och yttre organisation. Deltagarna kopplar samman fältets frågor med synliggjorda möjligheter, hinder relationer, processer och sammanhang. Analysen visar att enbart acceptans för det annorlunda barnet inte räcker. Ett igenkännande från barn och elever föregår det unika och absoluta Subjektets erkännande. Gruppens analys synliggör en reproduktion av underordning. Kvalifikationsstrukturen beskriver en serviceproduktion med krav på medveten kritisk granskning. Gruppens dubbla underordning inom skolvärlden visar underordningens igenkännande kraft som dels möjlighet till en motkraft utifrån ett rättvisans deltagande på lika villkor dels en motkraft till samhällets styrningstendens att splittra pedagogiskt kollektivt värdegrundsarbete som avser verka igenkännande för barn och elever.

Recognition and Counter power

The aim of this study was to describe, explain and understand the importance of preschool and leisure pedagogy for special education. Knowledge was therefore generated concerning teacher s reflection on three themes: 1) the view of knowledge, people and society, 2) special education as organisation, activity and content, 3) a gender perspective and its implication for their realisation of a professional practice. An analytical aim was to understand the content of the teachers reflection process in a critical social perspective. The group included 14 persons. The empirical material consists of eleven analysed group meetings, two sets of interviews with the participants, educational policy documents, archive material and two background interviews. The study is based on a participatory research approach and on democratic knowledge processes guided by critical social theory. The participants formulate the importance of sensory experiences, multiple forms of knowledge and on all people s equal value. The qualification structure of the group includes overview as well as direct work with an interior and exterior organisation. The participants associate questions from the field with revealed opportunities and obstacles, relations, processes and contexts. The analysis shows that solely acceptance of the different child is not enough. Recognition precedes the appreciation of the unique and absolute Subject. The analysis by the group reveals a reproduction of subordination. The qualification structure of salaried employee and service production demands critical consciousness to avoid exploitation and control in a capitalist and market-oriented society. The double subordination of the group in the school world contains the power of recognising this partly as an opportunity for a counter power based on the justified participation on equal terms, partly as a counter power to the current tendency to split pedagogical and collective work on value issues.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Fysik

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i fysik! Möt en astronaut, få tips om experiment med små resurser, råd inför digitaliseringen av NP och andra verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Julklapp! 30% rabatt på fysiska konferensen, 15% rabatt på webbkonferenser till och med 31 dec 2023.
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
25–26 jan 2024
Digital temaföreläsning

Hållbar utveckling i förskolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill lära dig mer om att utveckla undervisningen för hållbar utveckling i förskolan. Hållbarhetsfrågorna påverkar barnens liv här och nu med en framträdande roll i läroplanen, och förskolans pedagoger har en nyckelroll i att fördjupa undervisningen utifrån olika perspektiv.
Läs mer & boka
Fsk
19 feb – 1 apr 2024
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev