Igenkännande och motkraft: Förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken – En deltagarorienterad studie

Jag önskar att det kunde bli en utmanande och innehållsrik diskussion om barn i behov av särskilt stöd, och om förskolans förhållningssätt till specialpedagogik, säger forskaren Eva Siljehag. Förskolan ska inte per automatik ta över ett specialpedagogiskt tänk från skolan.

Fakta
Disputation

2007-12-15

Titel (sv)

Igenkännande och motkraft: Förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken – En deltagarorienterad studie

Titel (eng)

Recognition and Counter power

Författare

Eva Siljehag

Handledare

Professor Gunilla Härnsten, Stockholms universitet

Opponent

Professor Dennis Beach, Inst för pedagogik, Högskolan i Borås

Institution

Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Länkar
Läs pressmeddelande (SU)
Läs Skolportens intervju med Eva Siljehag

Svenskt abstrakt:

Studien förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken utgår från: samgåendet av tre traditioner, förskole- och fritidspedagogikens frånvaro inom specialpedagogiken samt hur en grupp deltagare strävar att koppla samman praktik och teori. Ett deskriptivt syfte var att öka kunskapen om hur gruppen problematiserar tre temaområden: syn på kunskap, människa och samhälle, specialpedagogik, perspektivet kön samt gruppens specialpedagogiska yrkespraktik Ett analytiskt syfte utgör ett samhällskritiskt perspektiv. Huvudpersoner i studien 14 deltagare. Emiriska materialet utgörs av elva samtalsträffar, två intervjuomgångar, politiska styrdokument, arkivsökningar och två intervjuer med nyckelpersoner. Studiens perspektiv tar sin utgångspunkt i en deltagarorienterad forskningsansats och demokratiska kunskapsprocesser. Deltagarna formulerar betydelsen av sinnesupplevelser, flerfaldiga kunskapsformer och vikten av allas lika värde. Gruppens kvalifikationsstruktur innefattar överblick och direkt arbete med en inre och yttre organisation. Deltagarna kopplar samman fältets frågor med synliggjorda möjligheter, hinder relationer, processer och sammanhang. Analysen visar att enbart acceptans för det annorlunda barnet inte räcker. Ett igenkännande från barn och elever föregår det unika och absoluta Subjektets erkännande. Gruppens analys synliggör en reproduktion av underordning. Kvalifikationsstrukturen beskriver en serviceproduktion med krav på medveten kritisk granskning. Gruppens dubbla underordning inom skolvärlden visar underordningens igenkännande kraft som dels möjlighet till en motkraft utifrån ett rättvisans deltagande på lika villkor dels en motkraft till samhällets styrningstendens att splittra pedagogiskt kollektivt värdegrundsarbete som avser verka igenkännande för barn och elever.

Sidan publicerades 2007-11-26 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-16 11:16 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Tidiga insatser för att öka läsförmågan viktigt för elever med svenska som andraspråk

En betydligt högre andel av de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har behov av tidiga insatser för att kunna utveckla god läsförmåga, jämfört med elever som följer kursplanen i svenska. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet med 46 000 elever på lågstadiet. Eleverna behöver systematisk undervisning i såväl avkodning och ordkunskap som läsförståelse.

What happens when older students struggle to read? We asked. You answered.

Students tend to give up on school if they haven’t developed strong reading skills by the time they reach middle or high school, respondents to a recent survey say. The respondents – which included students, teachers and parents – offered recommendations for helping boost literacy among older students, including additional training for teachers, dyslexia screening, tutoring and various intervention programs.