2009-12-03 00:00  2147 Dela:

”Jag har hittat mig själv och barnen” – Barnträdgårdslärares professionella självutveckling genom ett pedagogisk-psykologiskt interventionsprogram.

Fakta
Disputation

2009-12-04

Författare

Märta Sandvik

Opponent

Professor Claes-Göran Wenestam

Institution

Pedagogiska fakulteten

Lärosäte

ÅA – Åbo Akademi

Länkar
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Märta Sandvik

Svenskt abstrakt:

Det övergripande målet med pedagogiskt hand­lande beskrivs i avhandlingen i termer av människans människoblivande eller själv­utveckling. Självutveckling sker genom interpersonella relationer och är en fortgående process. Pedagoger som handhar de yngsta barnens fostran behöver själva ha en utvecklad pedagogisk relations­kompetens som innefattar en förmåga att handskas med egna och andras känslor. I syfte att utveckla yrkesverksamma barnträd­gårds­lärares (förskollärares) själv-i-relation genomfördes ett pedagogisk-psyko­logiskt interventions­program med åtta yrkesverksamma barnträdgårdslärare.I avhandlingens första del tecknas den teoretiska och kontextuella bakgrunden till tematiken. Här beskrivs hur programmet växer fram utgående från fenomeno­logisk-existentialis­tiska tankegångar och självpsykologisk teori och hur det därefter genomförs. I den andra delen beskrivs den empiriska undersökningen, vars syfte är att analysera och beskriva dels de kvalitativa förändringar i barnträdgårdslärares fenomenologisk-existentia­listiska professions­kompetens som framkommer genom programmet, dels de utmärkande dragen för för­ändringsprocessen. Studien är kvalitativ med en fenome­no­logisk forsknings­ansats och tolk­ningarna sker hermeneutiskt. Studien har också gemensamma drag med praxisnära forskning, fall­studier och utvärderings­forskning. För datainsamling användes intervjuer kompletterade med fältanteckningar och videobandade observationer. Resultatet presenteras först som åtta fall­beskriv­ningar. Därefter redovisas och diskuteras de kvalitativa föränd­ringarna hos deltagarna i för­hållande till sju övergripande teman: fördjupad teoretisk förståelse, ökad bered­skap att ta barns perspektiv, förändrad hand­lingsberedskap, ökad själv­känsla, stärkt professionellt självförtroende, förändrat didaktiskt förhåll­nings­sätt och föränd­rade förhåll­nings­sätt i relationer. Dessutom sammanfattas och diskuteras den inre förändringsprocessens centrala drag, liksom betydelsen av den yttre processen, det vill säga interventions­programmets olika delmoment.Resultatet visar bl.a. att pedagogers själv-i-relation kan förändras genom ett fortbildningsprogram som inkluderar hand­ledning baserad på videoinspelade kommunikationssituationer mellan pedagog och barn. Det visar också på känslornas och reflektionens centrala betydelse i den förändringsprocess som leder fram till ett förändrat själv-i-relation. Studien får implikationer framför allt för lärarutbildning och lärarfortbildning.

Sidan publicerades 2009-12-03 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 16:22 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Relationen viktigast i mötet på förskolan

Relationen och möjligheten till kunskapsinlärning är tätt sammanflätade i mötet mellan barn och pedagoger i förskolan. Det visar Maria Fredrikssons doktorsavhandling, som blev förra årets mest lästa avhandling på Skolportens webb.

Hur kan vi dela mer med varandra?

Aldrig förr har så många digitala lärresurser producerats på så kort tid som nu. Men var lagras dessa och skulle vi kunna dela med varandra lite mer och undvika mycket dubbelarbete? Det skriver Alastair Creelman, specialist på e-lärande.

Så handskas akademin med konflikter och vantrivsel

Konflikter och vantrivsel kan uppstå på vilka arbetsplatser som helst, men vissa förhållanden inom akademin kan leda till extra stora problem.

Skola hemma – experterna : Vad gör pedagogerna med de barn som inte får komma till förskolan?

Om arbetet på de förskolor där kommuner med hänvisning till corona-läget och smittspridning stoppat barn till arbetssökande och föräldralediga. Vad betyder det här för pedagogerna? Och för dom barn som har särskilt stort behov av verksamheten? Vi diskuterar flippat klassrum för förskolan, Skype-träffar och likvärdigheten som utopi. Medverkar gör förskolerektorerna Marie Nelhagen från Ånge och Fredrik Gieth från Borås. (webb-tv)