Hoppa till sidinnehåll
Förskola

Joint Mission or Mission Impossible? Exploring Conditions for Itinerant Early Childhood Special Education Teachers’ Work

Publicerad:2023-06-13
Uppdaterad:2023-09-01

Eva Staffans har undersökt vad som möjliggör eller begränsar ambulerande speciallärares möjligheter att stötta barn i behov av stöd som deltar i småbarnspedagogik eller i förskoleundervisning i finlandssvensk kontext.

Författare

Eva Staffans

Handledare

Professor Kristina Ström, Åbo Akademi Professor Siv Björklund, Åbo Akademi

Disputerat vid

Åbo Akademi

Disputationsdag

2023-06-16

Titel (eng)

Joint Mission or Mission Impossible? Exploring Conditions for Itinerant Early Childhood Special Education Teachers’ Work

Abstrakt

Denna avhandling syftar till att undersöka vilka villkor som möjliggör eller begränsar ambulerande speciallärares möjligheter att erbjuda stöd till barn i behov av stöd som deltar i småbarnspedagogik eller i förskoleundervisning i finlandssvensk kontext. Ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik ansvarar för att barn inom småbarnspedagogik eller i förskoleundervisning i en kommun får det stöd som de har rätt till. Ambulerande speciallärare ställs på grund av deras arbetsförhållande inför andra utmaningar än de speciallärare som arbetar i en grupp. Möjliggörande och begränsande faktorer relaterade till ambulerande speciallärares arbetsförutsättningar samt hur dessa påverkar deras befogenhet att genomföra sitt arbete undersöks via följande forskningsfrågor: Vad ramar in och utgör arbetet och rollen för ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik? Vilken typ av stöd erbjuds barn med språkliga utmaningar och vilka strategier använder ambulerande speciallärare sig av under konsultation?
Fenomenet som studeras är komplext och består av flera aspekter som är sammanflätade eller beroende av varandra. För att försöka få grepp om både yttre och inre aspekter som påverkar arbetet används ramfaktorteorin. Som komplement till ramfaktorteorin används professionsteorin för att studera speciallärarnas grad av befogenhet att genomföra arbetet. Ambulerande speciallärare är i fokus i tre av de inkluderade artiklarna, medan det är personalen som arbetar inom småbarnspedagogik eller i förskoleundervisning som står i fokus i den fjärde artikeln. Data till de fyra studierna har samlats in genom frågeformulär och intervjuer. Denna studie är en mixed-methods studie där de första kvantitativa datainsamlingarna efterföljts av en fas av kvalitativ datainsamling. Data är till sin karaktär omfattande och flera metoder används för att analysera data. Metoderna som används i Studie 1 och Studie 2 omfattar övervägande deskriptiv statistik, men delar av data för Studie 2 analyseras med en kvalitativt orienterad innehållsanalys. Studie 3 och Studie 4 kännetecknas av ett kvalitativt angreppssätt, där Studie 3 är en tematisk analys medan Studie 4 är en jämförande fallstudie.
Resultaten från denna studie visar att förutsättningarna för speciallärare är utmanande på olika sätt och på olika nivåer. På en juridisk nivå betonas grunden för småbarnspedagogik och barns rätt till stöd. Det finns numera ett enhetligt stödsystem för barn i behov av specialpedagogiskt stöd. Trots att grunden för arbetet finns på en juridisk nivå, visar den föreliggande studien att det finns många utmaningar för speciallärare på en organisatorisk nivå. Premisserna för att speciallärarna ska kunna utföra sitt arbete överensstämmer inte alltid med visionen på det juridiska planet.
I syntesen av resultaten diskuteras begränsande och möjliggörande aspekter i speciallärarens arbete. Denna diskussion kopplas till speciallärarnas jurisdiktion, det vill säga vilken befogenhet och kontroll de har över sitt arbetsområde. Resultatet visar att det finns begränsande faktorer i arbetsmiljön som komplicerar speciallärares arbete och försvagar deras jurisdiktion. Barriärer som framkommer i denna studie är speciallärares förminskade arbetsroll, otillräckliga resurser och icke-engagerad personal. I motsats till hinder finns det också möjliggörare som stödjer speciallärare att implementera stöd inom småbarnspedagogiken. Möjliggörare för tillhandahållande av stöd är samarbete, stödjande ledare och omgivning samt autonomi och flexibilitet. När dessa omständigheter sammanfaller blir stöd till barn med särskilda utbildningsbehov ett gemensamt uppdrag.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj
Digital temaföreläsning

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Skolportens digitala föreläsning med Issis Melin, för dig som vill lära dig mer om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Föreläsningen fokuserar på hur elevhälsoteamet kan identifiera hedersrelaterade beteenden, samt hjälpa utsatta elever att komma ur sin situation. Ta del av denna föreläsning mellan 22 april–5 juni!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
22 apr – 5 jun
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev