Kollaborativ professionell utveckling för innehållsinkluderande undervisning: praktikutvecklande klassrumsforskning

Balli Lelinge vill med sin forskning bidra med kunskap om hur kollaborativa professionella insatser kan stödja lärares förmåga att utveckla inkluderande undervisning i klassrummet.  

Fakta
Disputation

2022-09-09

Titel (sv)

Kollaborativ professionell utveckling för innehållsinkluderande undervisning: praktikutvecklande klassrumsforskning

Författare

Balli Lelinge

Handledare

Professor Mona Holmqvist, Malmö universitet. Professor Jonas Alwall, Malmö universitet

Opponent

Docent Anette Olin, Göteborgs universitet

Lärosäte

Malmö universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Balli Lelinge

Abstract in English:

In the present thesis, four studies are included within the scientific discipline of pedagogy and collaborative professional development research field—the thesis is based on a practice-based research approach. This thesis addresses identified problems in previous research and large-scale studies such as the OECD study Teaching and Learning International Survey (TALIS) and school leaders’ and teachers’ attitudes. Furthermore, the need to design teaching that is content-inclusive and accessible to all students. The study’s overall question is: What factors of importance for promoting content-inclusive teaching emerge in the studies? Since the thesis aims to contribute with knowledge of how collaborative professional efforts can support teachers’ understanding of developing inclusive teaching in the classroom regarding the accessibility of teaching content for all students, the theoretical perspective is motivated by a cultural-historical perspective as an overall theoretical framework. Within the cultural-historical perspective, situated learning and communities of practice (CoP) are in the foreground. The framework of variation theory has been chosen to analyse which teaching content the students are offered to distinguish. The articles used both specific subject content to show how conditions for inclusive teaching can contribute to increased availability of the content knowledge and more comprehensive studies of how teachers’ collaborative competence can contribute to increased accessibility. Finally, teachers’ perspectives and experiences are in the foreground. The design of the four studies is based on a mixed-methods approach. That means the design of the thesis used qualitative and quantitative methods, both individually and in combination, in the different studies. Since two-year time perspective, it is defined as a longitudinal process. The synthesis describes the factors necessary for promoting content inclusion that has been highlighted in the dissertation studies. Three factors have been identified in the dissertation’s results of significance for how collaborative professional efforts can support teachers’ understanding of developing inclusive teaching in the classroom regarding the teaching content’s accessibility for all students: 1. Development of CoP with a focus on content-inclusive teaching 2. Collaborative professional development that challenges teachers’ views on inclusive teaching 3. Analysis of intentional and enacted teaching to identify what is inclusive Within the framework of the studies the dissertation consists of, the results show that the cyclical classroom models, Lesson and Learning study, have contributed to the teachers gaining an in-depth understanding of which aspects have been particularly successful in developing their teaching design. The studies show factors that are important for promoting content-inclusive teachings, such as when the entire teaching team takes collective responsibility for content-focused teaching and is given time for collaborative professional development. Another factor is that teachers are given the opportunity to develop their ability to analyse how teaching can be planned and implemented to identify what contributes to inclusive teaching, where the content and learning situation is put in the foreground. This change has meant a higher focus on the availability of teaching content to all students, compared to a previous focus on individual students’ need for special support. The present dissertation results can be seen as a contribution to practicebased professional development research where researchers’ and teachers’ joint competence is the basis for systematically and structurally approaching the object of learning, thereby reducing the gap between theory and practice.

Sidan publicerades 2022-08-29 10:22 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-09-29 21:08 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Utbildningspolicy tolkas olika på nationell och lokal nivå

Skolan ska främja elevernas kunskapsutveckling, men Ulrika Bergstrands avhandling visar att kommuner i gles- och landsbygd ofta har svårt att genomföra det som förväntas från nationellt håll.

Stor variation i kulturskolans strategier för breddat deltagande

En typisk deltagare i kulturskolans verksamhet är en svenskfödd flicka med välutbildade föräldrar. Cecilia Jeppsson hoppas att hennes avhandling kan bidra till att politiker och kulturskolornas aktörer kan göra mera reflekterade vägval för att nå barn och ungdomar från alla samhällsgrupper.

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen på konferens om svenskundervisning på högstadiet och gymnasiet! Innehållet passar även dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av ny didaktisk forskning och få inspirerande verktyg för undervisningen. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.

Bild för grundskolan

Välkommen till Skolportens konferens om bildundervisning i grundskolan. Aktuell forskning ger dig ämnesfördjupning och inspirerande verktyg för undervisningen. Delta på plats i Stockholm 10–11 nov eller via webbkonferensen 16 nov–2 dec. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex. moms t.o.m. 10 oktober!

Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004

Mikael Hallenius avhandling "Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004" analyserar historieämnets plats i det svenska skolsystemet ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv.

Lärandets hermeneutik: Tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt

Grundtanken med Mikael Segolssons avhandling "Lärandets hermeneutik: Tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med bild" är att med utgångspunkt i bildningsbegreppet och med hermeneutikens tolkning och dialogbegrepp analysera ett lärande för genuin kunskap, vilket innebär kunskap för förståelse och att den måste bli förkroppsligad; en del i ens person.

De mångkulturella innerstadsskolorna: Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm

Denna studie fokuserar på tre skolor i Stockholms innerstad som har haft ett inflöde av studenter från socialt missgynnade förorter, och ett utflöde av elever till andra skolor. Titeln på avhandlingen är "De mångkulturella innerstadsskolorna: Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm". Författaren heter Jenny Kallstenius.

Elevers bilder av skolan. Vad elever berättar om och hur lärare och lärarstudenter reflekterar och samtalar om skolan utifrån elevers bilder.

Det övergripande syftet medLena Jönssons avhandling "Elevers bilder av skolan. Vad elever berättar om och hur lärare och lärarstudenter reflekterar och samtalar om skolan utifrån elevers bilder." är att visa hur elever i sina bilder berättar om hur det är att vara elev i skolan idag, och att visa reflektioner och samtal som bilderna ger upphov till hos lärare och lärarstudenter.

Bisatser i böcker och huvuden. Om begreppsföreställningarnas betydelse för förvärvandet av främmande språk)

Måste man veta vad som kännetecknar en tysk bisats för att kunna producera en sådan? Det är huvudfrågan i språkläraren Ingela Valfridssons avhandling "Nebensätze in Büchern und Köpfen" eller på svenska "Bisatser i böcker och huvuden".

Elevskap och elevskapande: Om formandet av skolans elever

I Lottie Lofors-Nybloms avhandling "Elevskap och elevskapande" ställs frågan Vad innebär det att vara en lyckad elev? till två olika auktoriteter som medverkar i konstruktionen av elever: två olika läroplanstexter och sex elevgrupper.

Att erövra litteracitet. Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan.

Med avhandlingen "Att erövra litteracitet" vill Elisabeth Björklund vinna kunskap om hur litteracitet erövras och uttrycks bland de yngsta barnen i förskolan.

Laddade bilder. Representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande

I avhandlingen "Laddade bilder" undersöker Lisa Öhman-Gullberg hur elever använder sig av visuella representationer för att bearbeta och skapa mening i ett skolsammanhang.

Naturens kanon: formering och förändring av innehållet i folkskolans och grundskolans naturvetenskap 1842

Läroplan och lärmedel påverkar och definierar skolans innehåll, därför kan dessa texter kallas för kanoniska. Magnus Hultén har i avhandlingen "Naturens kanon" analyserat hur läroplanen för de naturvetenskapliga ämnena förändrats mellan 1842 2007.

Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med naturvetenskaplig utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser.

I "Sfärernas symfoni i förändring? " har Christel Persson undersökt hur elever i de lägre skolåren använder sig av miljöbegrepp och samband inom miljöområdet, men även hur de argumenterar beträffande möjligheter och hinder för en hållbar utveckling.

Läsningens och skrivandets bilder: en analys av villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling

Vad är bildens funktion i läs- och skrivlärande och undervisning? Behövs bilder och om så, till vad, och varför? Det är frågor som Carin Jonsson undersöker i avhandlingen "Läsningens och skrivandets bilder".

Allt har förändrats och allt är sig likt: En longitudinell studie av argument för grundskolans matematikundervisning

Det är titeln på Maria Bjerneby Hälls avhandling, där hon analyserar argument för matematik i grundskolan, både i styrdokumenten och från undervisande lärare. Studien undersöker bland annat lärarnas beskrivning av skolmatematikens villkor.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Students with disabilities fare better when integrated into gen-ed classrooms

“We cannot, as a society, afford to continue to support policies and practices that result in academic failure, limited post-secondary options and continued separation and marginalization based on disabilities.”

Känslorna är starka när elever svarar om Förintelsen

Andra världskriget och Förintelsen väcker stort intresse inom såväl historieämnet som inom kulturen. Svenskar kan mycket om det, ändå är frågan i skolans nationella prov om orsaker till Förintelsen en som många elever misslyckas med, visar en ny studie. Resultatet ställer frågan ”Vad kan vi lära av historien?” på sin spets.

Myten om pojkars antipluggkultur

Fredrik Zimmerman forskar om varför betygsgapet ökar mellan flickor och pojkar. Varför görs så få insatser för att hjälpa pojkar? En förklaring finns i myten om pojkars antipluggkultur, menar han. (webb-radio)

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer