L3 Motivation

Fakta
Disputation

2012-03-16

Titel (eng)

L3 Motivation

Författare

Alastair Henry

Institution

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelandet från Högskolan väst
Läs Skolportens intervju med Alastair Henry

Svenskt abstrakt:

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka motivationen att lära ett tredje språk (L3-språk) och hur denna motivation påverkas av att lära engelska som första främmande språk (L2-engelska). Empiriskt undersöks grund- och gymnasieelevers motivation att lära sig ett L3. Avsikten är att dels kartlägga elevers motivation att lära ett av L3-språken franska, spanska, tyska under perioden från årskurs 4 till årskurs 9, och dels att empiriskt testa antagandet om att engelska, som är det första främmande språket (L2-språk) som elever möter i formell undervisning och som också utgör ett omfattande element av deras vardagsliv, har en negativ påverkan på motivationen att lära L3-språken franska, spanska och tyska. Ytterligare en ambition är att bidra till den teoretiska utvecklingen inom området. Av särskilt teoretiskt intresse är att undersöka utvecklingsbanor för elevers framtidsinriktade språkliga självbilder och att belysa och problematisera sättet på vilket olika språkliga självbilder påverkar varandra.

Sidan publicerades 2012-04-17 10:56 av
Sidan uppdaterades 2018-04-05 15:27 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Tidiga insatser för att öka läsförmågan viktigt för elever med svenska som andraspråk

En betydligt högre andel av de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har behov av tidiga insatser för att kunna utveckla god läsförmåga, jämfört med elever som följer kursplanen i svenska. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet med 46 000 elever på lågstadiet. Eleverna behöver systematisk undervisning i såväl avkodning och ordkunskap som läsförståelse.

What happens when older students struggle to read? We asked. You answered.

Students tend to give up on school if they haven’t developed strong reading skills by the time they reach middle or high school, respondents to a recent survey say. The respondents – which included students, teachers and parents – offered recommendations for helping boost literacy among older students, including additional training for teachers, dyslexia screening, tutoring and various intervention programs.