Language and executive functions in Swedish preschoolers

Signe Tonér undersöker bland annat vilka specificerade pedagogiska arbetssätt i förskolan som kan leda till stärkt förmåga vad gäller språk och exekutiva funktioner.

Fakta
Disputation

2021-06-04

Titel (eng)

Language and executive functions in Swedish preschoolers

Författare

Signe Tonér

Handledare

Associate professor Tove Nilsson, Stockholms universitet Professor Francisco Lacerda, Stockholms universitet

Opponent

Professor emeritus Sven Strömqvist, Språk- och litteraturcentrum

Institution

Institutionen för lingvistik

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The main goals of this dissertation are to investigate the associations between language and executive functions, including selective auditory attention, in Swedish children aged 4–6, to examine possible links to factors relating to the child and his/her social environment, and to evaluate preschool interventions with regard to potential improvements in language and/or executive functions. Measures were obtained by combining results from behavioral tests, language samples in the form of narratives, parent and teacher ratings and a measure of selective auditory attention as brain activity. Additionally, previous work regarding the nature and direction of the association between language and executive functions is reviewed and discussed. Progress during preschool years in language and executive functioning development seem to go hand in hand, and a body of work has indicated that language and executive functions are closely associated, although directions of potential casual relationships are still unclear. For Swedish, preschool-aged children, little is known of the language–executive functions relationship and the extent to which these skills can be improved via pedagogical working methods or interventions. The first paper investigates the language–executive functions relationship and potential associations to background factors, and the second paper examines the same research questions in larger sample, adding a selective auditory attention measure. The third paper constitutes one of the first randomized controlled trials in the Swedish preschool context and investigates effects of two contrasting pedagogical interventions compared to business-as-usual. The fourth paper explores links between children’s spontaneous explanations of a fictional misunderstanding, their language skills and their executive functions. In line with previous work from other contexts, results confirm an association between children’s grammar skills and inhibition, including selective auditory attention. Children’s socioeconomic background is significantly related to language skills, executive functions and selective attention. The current results also suggest a female advantage for receptive vocabulary and morphosyntax and indicate that bi- and multilingual children perform lower than monolingual peers with regard to receptive vocabulary in the majority language, also when controlling for socioeconomic status. The preschool interventions did not lead to any gains in language, executive functions or selective attention compared to the control group. Further work is clearly needed to provide a solid evidence-base for Swedish preschool practices. Future studies should focus on identifying relevant mechanisms in order to enable early intervention targeting children at risk for lagging behind their peers already in preschool. Previous empirical work as well as theoretical suggestions regarding the nature and direction of the links between language and executive functions are divergent, which is related to a lack of consensus with regard to underlying theories and to problems with definitions and assessment. In this thesis, it is suggested that the association is intertwined and reciprocal, congruent with a view on development as dynamic and complex and in line with a theory of mutualism. Future work is needed to refine theories and to formulate testable hypotheses regarding the language–executive functions relationship.

Sidan publicerades 2021-05-18 15:20 av Susanne Sawander


Relaterat

Muntligt berättande hos enspråkiga och flerspråkiga barn

Barns förmåga att berätta är kopplad till goda språkkunskaper i ett specifikt språk. Men det är inte givet att berättarförmågan går att överföra till ett annat språk som barnet inte behärskar lika bra, visar Josefin Lindgren i sin avhandling.

Tvåspråkiga barn kan bli lika skickliga i båda språken 

Buket Öztekins forskning visar att tvåspråkiga barn som har ett mindre ordförråd i svenska än turkiska kan få ett jämförbart ordförråd i båda språken på bara något år. Men det krävs arbete och att barnen kontinuerligt utsätts för svenska.

Ny digital kurs med Pär Sahlin! Cirkelmodellen – introduktion

Hur arbetar du med att stötta elevernas skrivande av olika texttyper? I kursen Cirkelmodellen kan du arbeta praktiskt med genrepedagogiskt skrivande utifrån modelltexter. I film och text presenterar Pär Sahlin information, mallar och konkreta uppgifter för din undervisning. Med flexibel start och tydligt upplägg kan du studera, repetera och testa i klassrummet. Kursintyg ingår!

Decision-making in health issues: Teenagers’ use of science and other discourses

Syftet med Mats Lundströms avhandling "Decision-making in health issues: Teenagers' use of science and other discourses" är att utveckla kunskap om unga individers resonemang och hur de motiverar sina ställningstaganden avseende tillförlitlighet och beslutsfattande i frågor med anknytning till hälsa.

Effects of management by objectives: studies of Swedish upper secondary schools and the Influence of role stress and self-efficacy on school leaders

Syftet med Erik Lindbergs avhandling "Effects of management by objectives: studies of Swedish upper secondary schools" är att undersöka effekterna av Management by Objectives (MBO) inom svensk gymnasieutbildning.

Att vördsamt värdesätta eller tryggt trotsa: Gymnasiefysiken, undervisningstraditioner och fysiklärares olika strategier för energiundervisning

I Susanne Engströms avhandling "Att vördsamt värdesätta eller tryggt trotsa: Gymnasiefysiken, undervisningstraditioner och fysiklärares olika strategier för energiundervisning" studeras ämnesinnehåll för insikter i exempelvis hållbar energianvändning och huruvida ett sådant innehåll undervisas eller inte inom fysikämnet.

Biologiämnets texter : Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass

Pia Nygård-Larssons avhandling "Biologiämnets texter : Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass" berör text, språk och lärande i biologiämnet.

Making Sense of Negative Numbers

Utgångspunkten för denna avhandling är intresset för hur elever lär sig och förstår matematik, i det specifika fallet inom området negativa tal. Författaren heter Cecilia Kilhamn, avhandlingen: "Making Sense of Negative Numbers".

Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social Semiotic Study

Lisa Björklund Boistrup vill med sin avhandling Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social Semiotic Study bidra till en förståelse av klassrumsbedömning i matematik i Sverige.

Meeting diversities in maritime education. A blend from World Maritime University

Jan Horck vill med sin avhandling "Meeting diversities in maritime education. A blend from World Maritime University" skapa en medvetenhet om dilemman och utmaningar som studenter och lärarkår stöter på i en multikulturell miljö.

"Det kunde lika gärna ha hänt idag". Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna.

Mary Ingemansson har i sin avhandling "Det kunde lika gärna ha hänt idag". Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna" undersökt hur barn i åldrarna 9-12 upplever skönlitterära texter som används i historieundervisningen i förhållande till läroböckerna?

Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera ethos

Ett grundantagande för Cecilia Olsson-Jers avhandling "Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera ethos" är att en människa som med trovärdighet vill kunna verka som en demokratisk medborgare i olika kommunikationssituationer måste besitta kommunikativ kompetens. Följaktligen hänger demokrati och kommunikativ kompetens tätt samman.

Computer Science Project Courses: Contrasting Students Experiences with Teachers Expectations

Den övergripande forskningsfrågan i Mattias Wiggbergs avhandling "Computer Science Project Courses: Contrasting Students Experiences with Teachers Expectations" är hur vi kan planeraoch genomföra projektkurser, baserat på vetenskapligt framtagna erfarenheter, inom informationsteknologi i syfte att bidra maximalt till studenternas utveckling och till utbildningskvalitet.

Mathematical modelling in upper secondary mathematics education in Sweden

I avhandlingen "Mathematical modelling in upper secondary mathematics education in Sweden" belyser Jonas Bergman Ärlebäck begreppen matematisk modell och matematisk modellering utifrån tre olika perspektiv: ett kursplaneperspektiv, ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv.

Räkna med bokstäver! : en longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå

Huvudsyftet med Per-Eskil Perssons avhandling "Räkna med bokstäver! : en longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå" är att skapa insikter om algebrakunskaper och villkor för algebralärande hos gymnasieelever. Ett andra syfte är att med utgångspunkt i resultaten föreslå vägar till en förbättrad algebraundervisning inom det svenska skolsystemet.

Mellan akademi och profession: Hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning

Att granska hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom svensk lärarutbildning är syftet med Henrik Hegenders avhandling "Mellan akademi och profession: Hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning".

Skolportens digitala kurser
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Hälsoenkäter som görs i skolan kan göra elever medvetna om sin socioekonomiska position, visar en forskningsstudie vid Linköpings universitet. "Vissa upplevde skam och funderade på att dölja sanningen för att skydda sig och sin familj", säger Anette Wickström, biträdande professor i kritiska barnstudier.

Många pusselbitar bakom lyckad skolstart

Kid är sex år och går första året på grundsärskolan i Ljungaverk i Ånge. Hans skolstart var mycket väl förberedd och det lade grunden för en positiv utveckling.

Unikt samarbete ger Sveriges första professur i sakprosa

Sveriges första professur i gestaltande sakprosa blir verklighet. Det sker genom ett samarbete mellan Linnéuniversitet, stiftelsen Natur & Kultur, Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund.

Flimmer kan hjälpa barn som har svårt att läsa

”Myrornas krig” kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter, visar en ny svensk-norsk studie. ”Det visuella bruset kan jämföras med att ge barnen ett par glasögon. Effekten på läsning och minne är omedelbar,” säger en lektor i pedagogik.

Matematikundervisning är sämre i redan utsatta skolor

I skolklasser med en hög andel elever med sämre socioekonomiska förutsättningar täcker undervisningen in färre delar av kunskapsinnehållet i matematik och lärare uppger i högre grad att de inte är väl förberedda på att undervisa. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet vars författare efterlyser åtgärder för att skapa en mer likvärdig skola.