Hoppa till sidinnehåll
Fackligt

Lärare av idag. Om konstitueringen av identitet och roll.

Publicerad:2008-11-24
Uppdaterad:2017-12-19
Författare

Göran Brante

Handledare

Professor Torgny Ottosson och lektor Carola Aili, Högskolan Kristianstad

Opponent

Professor Dennis Beach, Högskolan i Borås.

Disputerat vid

LU – Lunds universitet

Disputationsdag

2008-12-12

Titel (se)

Lärare av idag. Om konstitueringen av identitet och roll.

Institution

Sektionen för lärarutbildning

Lärare av idag. Om konstitueringen av identitet och roll.

Den här avhandlingen är en så kallad sammanläggning och består av en kappa och fyra artiklar. Artiklarna bygger på tre olika datainsamlingar som behandlar olika aspekter av läraryrket.

Ett syfte är att illustrera och diskutera vad som lett till att lärararbete framstår som komplext och intensivt, samt vilka orsakerna kan vara för att relationen mellan lärare och elever ska framstå som karakteriserat av asymmetri. Ett andra syfte är att diskutera vilka förändringar av arbetsförhållandena som kunde leda till förändringar av de framställda problemen inom läraryrket.

En systemisk analys används för att diskutera de olika mekanismer som kan sägas bidra till konstitueringen av lärares identitet och roll. Å ena sidan rör sig den systemiska analysen från ett biologisk perspektiv, via ett kulturellt, ett psykologiskt och ett samhälleligt för att förklara och förstå hur grupper kan utveckla asymmetriska relationer. Å andra sidan används styrdokumentsförändringar, direkta förändringar i arbetsförhållandena för lärare under de senaste tjugo åren, och lärararbetets synkrona natur för att diskutera lärararbetets komplexa och intensiva karaktär.

Abduktion som metod, gör det möjligt att förklara lärararbetets komplexa och intensiva karaktär, samt det asymmetriska förhållandet mellan lärare och elever, med utgångspunkt från de ovan berörda mekanismerna. Det förekommer dessutom en intim samverkan mellan dessa två aspekter. Ett tredje resultat är påpekandet att många av dessa problem kan förklaras som ett resultat av de genomgripande förändringar som belastat lärare och skolor sedan slutet av förra seklet.

Som slutsats framhålls att lärares attityder mot förändringar, deras inställning till kunskap, deras relation till sina elever och läraruppdraget är möjliga utgångspunkter för att förändra situationen.

Abstract in English

This thesis comprises four articles and a summarizing text. The articles build on three sets of data regarding various aspects of the teaching profession.

One objective is to illustrate and discuss what may make teaching appear to be a complex and intensive profession, as well as what conditions are necessary to make the relationship between teachers and pupils appear to be characterized by asymmetry. A second objective is to discuss which changes to working conditions could in turn lead to changes to the apparent complications in teachers working conditions.

Using a systemic approach as the point of departure, different mechanisms that may contribute to the constitution of teachers identity and role are discussed. On the one hand the systemic analysis moves from a biological point of view, via a cultural, a psychological and a societal point of view, to explain and comprehend how groups can develop asymmetricalrelationships. On the other hand, curriculum changes, as well as changes in the school system over the last twenty years and the synchronous nature of teacher work, are used in discussingthe complex and intensive character of teaching.

Abduction makes it possible to explain the complex and intensive character of the teaching profession, as well as the asymmetric relationship between teachers and pupils, using thesemechanisms. It is also proposed that interplay exists between these two aspects. A third result is the proposal that many of these problems may be explained by the extensive reforms thathave burdened teachers and schools since the end of the last century.

In conclusion, changes in teachers attitudes towards innovation, their approach to knowledge,the relationship with the pupils, and the teachers mission, are suggested as possible means of modifying the situation.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev